Všeobecné smluvní podmínky (kamenný prodej)

VSP ÚČINNÉ OD 1.7.2018 (KAMENNÝ PRODEJ)

1.1.

Cestovní kancelář Blue Style k.s., se sídlem Jindřišská 27, 110 00 Praha 1, IČ: 25 60 96 88, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze ke sp.zn. A 76256 (dále jen „Blue Style“) je obchodní společností poskytující souborné služby cestovního ruchu a vybrané související služby. Všeobecné smluvní podmínky (dále také jen „VSP“) se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (dále jen „ZoCR“). Tyto VSP upravují práva a povinnost stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu.

1.2.

S ohledem na široké portfolio destinací nabízených ze strany Blue Style a s tím spojená specifika ovlivňující podmínky čerpání služeb cestovního ruchu v některých exotických destinacích, obsahují tyto VSP rovněž informace o zvláštních podmínkách vztahujících se k čerpání služeb v destinacích označených jako „Exotické destinace“ nebo „Exotika“. Pro účely těchto VSP jsou za Exotické destinace/Exotiku považovány všechny destinace nabízené ze strany Blue Style vyjma členských zemí Evropské unie, ostatních evropských zemí, území bývalého SSSR, Egypta, Tuniska, Maroka a Turecka. Články a odstavce VSP obsahující termín Exotické destinace a/nebo Exotika se proto vždy uplatní jako speciální podmínky v rámci VSP pro Exotické destinace a mají pro tyto destinace přednost před podmínkami pro ostatní destinace.

2.1.

Smluvní vztah mezi Blue Style a zákazníkem jako objednatelem zájezdu (příp. jeho oprávněným zástupcem) (Blue Style a zákazník jako objednatel zájezdu dále také společně jako „účastníci smluvního vztahu“) vzniká na základě smlouvy o zájezdu (dále také jen „smlouva“) potvrzené ze strany Blue Style (nejedná se o potvrzení ve smyslu ustanovení § 2525 odst. 1 OZ). V případě, že zákazník uzavře smlouvu v jiné než písemné formě, vystaví Blue Style zákazníkovi bez zbytečného odkladu po uzavření takové smlouvy písemný doklad (potvrzení ve smyslu ustanovení § 2525 odst. 1 OZ). Je-li dále v textu uveden pojem cestující, znamená každou osobu, která se má podle smlouvy účastnit zájezdu.

2.2.

Obsah smlouvy se určuje relevantním katalogem, dodatečnými nabídkami, potvrzením smlouvy (nejedná se o potvrzení ve smyslu ustanovení § 2525 odst. 1 OZ), Reklamačním řádem, Přepravními podmínkami, Všeobecnými informacemi a těmito VSP, kdy tyto dokumenty jsou nedílnou součástí smlouvy. Podpisem smlouvy zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito VSP a zavazuje se těmito VSP řídit a současně potvrzuje, že se seznámil s Přepravními podmínkami smluvního přepravce a souhlasí s předáním osobních údajů o cestujících za účelem zpracování v letecké dopravě.

2.3.

Katalog a/nebo samostatné nabídky zájezdů Blue Style jsou vydávány ve značném časovém předstihu, Blue Style si proto vyhrazuje právo na změny údajů uvedených v katalogu a/nebo samostatných nabídkách před uzavřením smlouvy.

3.1.

Smlouva s jednotlivci nebo organizacemi je platně uzavřena podpisem smlouvy posledním z účastníků smluvního vztahu. Účinnosti nabývá smlouva potvrzením platně uzavřené smlouvy ze strany Blue Style (nejedná se o potvrzení ve smyslu ustanovení § 2525 odst. 1 OZ). Za cestujícího do 18 let musí smlouvu uzavřít jeho zákonný zástupce, který je povinen seznámit zastoupeného s povinnostmi vyplývajícími pro zastoupeného ze smlouvy. Zákazník je povinen bezchybně uvést do smlouvy požadované identifikátory všech cestujících a kontaktní emailovou adresu ve výlučné dispozici zákazníka, na kterou budou ze strany Blue Style zaslány cestovní dokumenty a další relevantní informace vztahující se k službám poskytovaným ze strany Blue Style a kontaktní telefonní číslo, na kterém bude zákazník dostupný v případě potřeby operativního sdělení nezbytných informací vztahujících se k zájezdu. Zákazník odpovídá za správnost a aktuálnost všech údajů o cestujících uvedených v jeho smlouvě. Pokud dojde ke změně údajů uvedených ve smlouvě, a to včetně změny emailové adresy a kontaktního telefonního čísla zákazníka, je zákazník povinen tuto změnu bezodkladně písemně nahlásit Blue Style v místě, kde uzavřel smlouvu. Zákazník, jehož podepsaná smlouva bude ze strany Blue Style potvrzena, ručí za smluvní závazky ze smlouvy všech dalších přihlášených osob uvedených jako cestující ve smlouvě stejně jako odpovídá za své vlastní. Zákazník je povinen informovat o obsahu těchto VSP taktéž všechny cestující uvedené na smlouvě s tím, že podmínkou účasti na zájezdu je akceptace těchto podmínek.

3.2.

U zájezdů pořádaných Blue Style je zákazník povinen zajistit u cestujících do 15 let doprovod a dohled zletilé plně svéprávné osoby. Stejně tak je zákazník povinen zajistit doprovod osob, jejichž zdravotní stav si to vyžaduje.

3.3.

Zákazník je povinen v případě zdravotního omezení (např. kardiaci, diabetici, osoby s omezenými pohybovými schopnostmi či jiným zdravotním handicapem) cestujících na tuto skutečnost písemně upozornit ve smlouvě při jejím prvním zaknihování s tím, že porušení této povinnosti zakládá odpovědnost zákazníka za újmu způsobenou v souvislosti s porušením této povinnosti. Zájezdy nabízené Blue Style jsou obecně vhodné i pro osoby s lehkým pohybovým omezením. V ostatních případech je nutné vhodnost zájezdu posoudit individuálně ve vztahu ke sděleným zdravotním omezením. Pro více informací o vhodnosti zájezdu s ohledem na specifické potřeby cestujících kontaktujte Blue Style na info@blue-style.cz.

3.4.

U zájezdů pořádaných Blue Style musí mít všichni cestující uvedení na smlouvě stejný soubor služeb, nebude-li ze strany Blue Style písemně oznámeno jinak.

4.1.

Aktuální ceny zájezdů jsou uvedeny vždy na internetových stránkách www.blue-style.cz a/nebo v samostatných nabídkách a/nebo nabídkách Last Minute zájezdů s tím, že ceny uvedené v samostatných nabídkách a nabídkách Last Minute zájezdů se vždy vztahují pouze na zájezdy tam výslovně uvedené. Cena uvedená v nabídce Last Minute zájezdů a/nebo samostatné nabídce má po dobu oznámenou a potvrzenou ze strany Blue Style přednost před první cenou zájezdu vyhlášenou Blue Style. Změna ceny zájezdu po provedení objednávky zájezdu, vyjma změny ve smyslu odst. 4.2., 4.3. VSP, nemá vliv na cenu zájezdu uvedenou v již uzavřené smlouvě.

4.2.

Blue Style je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu pokud je toto oznámení o zvýšení ceny odesláno zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu a jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny, a to v případě, že dojde k zavedení a/nebo zvýšení daně nebo jiného zákonného odvodu souvisejícího s jakoukoliv službou zájezdu.

4.3.

Případné zvýšení ceny zájezdu bude provedeno o částku, o kterou došlo k navýšení ceny dle předchozího odstavce.

4.4.

Případné slevy vyhlášené Blue Style po datu podpisu smlouvy zákazníkem nezakládají právo zákazníka ani cestujících na slevu z ceny zájezdu dle uzavřené smlouvy.

4.5.

Blue Style uvádí při nabídce a prodeji základního souboru služeb cestovního ruchu vždy konečnou cenu. Není-li u konkrétního zájezdu uvedeno výslovně jinak, obsahuje konečná cena zájezdu letenku do destinace a zpět, ubytování a případné stravování zahrnuté v ceně, transfer z letiště v destinaci do ubytovacího zařízení a zpět, základní služby delegáta (není-li u konkrétního zájezdu a/nebo destinace uvedeno jinak), základní pojištění asistenčních služeb a léčebných výloh ERV Evropské pojišťovny a. s. (dále jen „ERV”), povinné smluvní pojištění Blue Style ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. a povinné příplatky (letištní a bezpečnostní taxy včetně pozemních služeb a palivový příplatek). Konečná cena zájezdu neobsahuje příplatky, které mohou být povinné v závislosti na dílčích parametrech zájezdu a/nebo v závislosti na akceptované objednávce zákazníka, a to zejména (nikoliv však výlučně) cenu za případné vízum, příplatek za pokoj s výhledem na moře, fakultativní výlety a související platby, pronájem auta a související platby, pobytové taxy a obdobné poplatky nebo daně, jsou-li v dané destinaci vybírány, apod. Dále v konečné ceně zájezdu není zahrnuto pojistné za doporučené cestovní připojištění BlueComfort/BlueComfort Plus. V případě, že zákazník nesjedná pro cestující doporučené cestovní připojištění BlueComfort/BlueComfort Plus, bere na vědomí, že základní pojištění nekryje řadu pojistných rizik krytých připojištěním BlueComfort/BlueComfort Plus a cestující (příp. třetí osoba) tak např. nemá nárok na pojistné plnění v případě úrazu s následkem smrti, odcizení či poškození zavazadel, vzniku škody na zdraví či majetku způsobené jiné osobě, dále není zákazník pojištěn pro případ odstoupení od smlouvy apod. Konečná cena zájezdu dále neobsahuje cenu za sjednaný parking, aplikovatelnou slevu pro stálé zákazníky, slevu pro seniory apod. Konečná cena zájezdu spolu s dalšími příplatky tvoří Celkovou cenu zájezdu. Zákazník se zavazuje uhradit Celkovou cenu zájezdu v termínu splatnosti.

4.6.

Jakékoliv slevy a výhody lze uplatnit pouze nejpozději při podpisu smlouvy ze strany zákazníka. Později uplatněné slevy a výhody tak nebudou poskytnuty.

5.1.

Blue Style má právo na zaplacení všech objednaných služeb před jejich poskytnutím. Jakákoliv platba dle smlouvy se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Blue Style nebo zaplacením v hotovosti Blue Style.

5.2.

Při podpisu smlouvy ze strany zákazníka provede zákazník částečnou úhradu Celkové ceny zájezdu ve výši nejméně 7000 Kč za každou osobu uvedenou ve smlouvě, pokud nebudou ze strany Blue Style písemně předem uvedeny zvýhodněné podmínky. Zvýhodněné podmínky se nevztahují na nabídky Last Minute zájezdů. Doplatek Celkové ceny zájezdu musí být uhrazen bankovní složenkou nebo jiným písemně dohodnutým způsobem tak, aby byl nejpozději 45 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě připsán na účet Blue Style, není-li na www.blue-style.cz a/nebo v samostatných nabídkách a/nebo nabídkách Last Minute zájezdů uvedeno jinak. Nebude-li zbývající část ceny zájezdu uhrazena v uvedené lhůtě, je Blue Style oprávněna odstoupit od smlouvy a pro zákazníka a cestující uvedené na zákazníkem uzavřené smlouvě zaniká právo se zájezdu zúčastnit. Zákazník je zároveň povinen uhradit Blue Style odstupné ve výši určené podle odst. 6.2. VSP.

5.3.

Jestliže zákazník uzavírá smlouvu prostřednictvím obchodního zástupce Blue Style, složí zákazník první částečnou úhradu na účet Blue Style nebo u obchodního zástupce. Doplatek do Celkové ceny zájezdu poukáže zákazník vždy přímo na účet Blue Style. Jako variabilní symbol uvede vždy číslo smlouvy.

5.4.

Uzavírá-li zákazník smlouvu v době kratší než 45 dní před uskutečněním zájezdu, musí vždy (tj. i v případě uzavírání smlouvy u obchodního zástupce) uhradit Celkovou cenu zájezdu při uzavření smlouvy přímo Blue Style s tím, že v případě neuhrazení Celkové ceny zájezdu při uzavření smlouvy je zákazník povinen akceptovat termín a způsob doplacení Celkové ceny zájezdu uvedené ze strany Blue Style.

5.5.

V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu dle článku 5 VSP zákazníkem je Blue Style oprávněna od smlouvy odstoupit bez dalšího upozornění. Zákazník je v tomto případě povinen uhradit odstupné ve výši dle odst. 6.2. VSP.

5.6.

Zákazník má nárok na poskytnutí služeb dle smlouvy pouze po zaplacení Celkové ceny zájezdu.

6.1.

Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od smlouvy odstoupit a zájezd zrušit. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou. Pro určení doby odstoupení od smlouvy je rozhodující datum doručení odstoupení od smlouvy na adresu Blue Style, která je uvedena v záhlaví smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být vždy podepsáno osobou, která jako zákazník platně uzavřela smlouvu. Odstoupí-li zákazník z jiného důvodu, než je porušení povinnosti Blue Style nebo z důvodu dle ustanovení § 2531 a 2535 OZ, je povinen uhradit Blue Style odstupné. Za úhradu odstupného je odpovědná osoba, která uzavřela smlouvu. Odstupné se stanoví dle zásad přiměřenosti ke dni doručení písemného odstoupení od smlouvy Blue Style a zákazník má právo seznámit se s jeho výší před vlastním odstoupením.

6.2.

Výše odstupného za odstoupení zákazníka od smlouvy se určí podle podmínek uvedených v odst. 6.2.1. VSP a 6.2.2. VSP. Do níže uvedených časových období není započítáván den odletu, respektive den záhajení čerpání služeb zájezdu.

6.2.1.

V případě Eurovíkendů vzniká Blue Style za výše uvedených podmínek nárok na odstupné ve výši na straně Blue Style skutečně vzniklých nákladů, nejméně však:
• v případě odstoupení od smlouvy nejpozději 14 dnů (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 80 % z Celkové ceny zájezdu (bez příplatku za připojištění);
• v případě odstoupení od smlouvy v době kratší než 14 dnů před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 100 % z Celkové ceny zájezdu (bez příplatku za připojištění).

6.2.2.

V případech neuvedených v odst. 6.2.1. VSP vzniká Blue Style za výše uvedených podmínek nárok na odstupné ve výši na straně Blue Style skutečně vzniklých nákladů, nejméně však:
• v případě odstoupení od smlouvy nejpozději 60 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 1 500 Kč za každého cestujícího uvedeného ve smlouvě;
• v případě odstoupení od smlouvy 59–50 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 15 % z Celkové ceny zájezdu (bez příplatku za připojištění);
• v případě odstoupení od smlouvy 49–30 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 20 % z Celkové ceny zájezdu (bez příplatku za připojištění);
• v případě odstoupení od smlouvy 29–15 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 50 % z Celkové ceny zájezdu (bez příplatku za připojištění);
• v případě odstoupení od smlouvy 14–5 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 80 % z Celkové ceny zájezdu (bez příplatku za připojištění);
• v případě odstoupení od smlouvy v době kratší než 5 dní před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 100 % z Celkové ceny zájezdu (bez příplatku za připojištění).

6.2.3.

V případě zrušení stravování přikoupeného extra v restauracích, tavernách a hotelech: 400 Kč na osobu.

6.3.

V případě uhrazení byť jen části ceny zájezdu je Blue Style oprávněna si vzniklý nárok na odstupné započíst oproti nároku cestujícího/zákazníka na vrácení této již uhrazené částky. Plnění, která nejsou dotčena odstoupením od smlouvy, nebudou předmětem vypořádání v souvislosti s odstoupením od smlouvy (BlueComfort apod.).

6.4.

Odstoupením od smlouvy se rozumí také skutečnost, kdy se cestující nedostaví k odjezdu, odletu nebo zaviněním cestujícího dojde k jeho vyloučení ze zájezdu (např. pro neúplné nebo neplatné cestovní doklady, celní přestupek, zamlčení skutečného zdravotního stavu, chování v rozporu s dobrými mravy, zjevné užití návykových látek apod.).

6.5.

Cestující je povinen předem informovat Blue Style o skutečnostech, které jsou podstatné pro posouzení způsobilosti cestujícího pro vstup na území států, do kterých v rámci zájezdu cestuje (předchozí vyhoštění, konfliktní vstup na území jiného státu apod.). Zejména je cestující povinen si včas zajistit platný cestovní doklad splňující podmínky požadované relevantní destinací. Zákazník bude ve smyslu ustanovení § 2524 OZ ze strany Blue Style vhodným způsobem informován o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a v případě, že je to pro danou destinaci relevantní, bude mu také sděleno, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt závazně požadovány (nikoliv doporučeny). Za tímto účelem je zákazník povinen uvést ve smlouvě stát, kterým byl vydán cestovní doklad, jež mají v úmyslu použít cestující uvedení na smlouvě k cestě do destinace, jakož i prodejci sdělit jiné podstatné informace nezbytné ke splnění informační povinnosti Blue Style dle OZ. Blue Style neodpovídá za škodu způsobenou chybným informováním zákazníka v důsledku neúplných nebo chybných informací sdělených zákazníkem Blue Style. Cestující, u něhož cestovní doklady v době odletu z České republiky neumožní jeho návrat zpět do České republiky, nebude přijat k letecké přepravě již na cestě z České republiky do země mimo Schengenský prostor. Blue Style neodpovídá za škody vzniklé v příčinné souvislosti s nesplněním vízové povinnosti (i v případě uhrazení víza v České republice) nebo jiných podmínek (tj. včetně nezajištění platného cestovního dokladu splňujícího podmínky dané země). Každý cestující je plně odpovědný za své jednání a chování v průběhu zájezdu, případně i za své podnikatelské aktivity v zahraničí. Blue Style neodpovídá ani nenese odpovědnost za následky, které cestující způsobil vlastním jednáním a chováním. Veškeré následky a důsledky svého jednání a chování nese cestující.

6.6.

Každý zákazník, který uzavřel smlouvu, je povinen na smlouvě uvést svůj kontaktní telefon a přesnou adresu, kde ho bude moci Blue Style kdykoliv ze závažných důvodů (jako je např. oznámení o změně času odletu letadla, o změně ubytování atd.) zastihnout a kontaktovat, a to i krátce před zahájením čerpání služeb. Blue Style není zodpovědná za škodu způsobenou zákazníkovi v případě nemožnosti jeho informování o jakýchkoliv změnách na jím uvedeném kontaktním telefonním čísle, kontaktním emailu nebo adrese uvedené ve smlouvě pro doručování zákazníkovi. Jestliže se zákazník z těchto důvodů nebude moci zájezdu zúčastnit, bude to považováno za odstoupení od smlouvy z jeho strany.

6.7.

Uhradí-li zákazník byť jen část ceny zájezdu poukázkami, šeky nebo jinými obdobnými ceninami, a vznikne-li Blue Style při odstoupení od smlouvy po započtení případného odstupného povinnost vrátit zákazníkovi plnění od něj převzaté nebo jeho část, vrátí Blue Style zákazníkovi primárně poukázky, šeky atd. od zákazníka převzaté, bude-li to objektivně ze strany Blue Style možné zejména s ohledem na výši částky, kterou bude Blue Style povinna vracet.

7.1.

Na přání zákazníka lze provést změny termínu a/nebo trasy a/nebo ubytovacího zařízení a/nebo typu pokoje a/nebo typu stravování a/nebo destinace v jeho již uzavřené smlouvě, pokud je to ze strany Blue Style a/nebo smluvního partnera Blue Style možné, a to do 45 dnů (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě na základě nabídky ze strany Blue Style reflektující požadavek změny poptávané zákazníkem. Za každou jednotlivou změnu smlouvy (jména a příjmení, data narození, termínu, trasy, ubytovacího zařízení, typu pokoje, typu stravování nebo destinace) je zákazník povinen uhradit poplatek za administraci změny ve výši 1000 Kč za každou osobu uvedenou na smlouvě a dále skutečné náklady na změnu ve výši založené na podmínkách poskytovatelů služeb v rámci zájezdu. Uhrazení uvedeného poplatku nemá vliv na povinnost zákazníka doplatit rozdíl v ceně za zájezd dle původně sjednané smlouvy a dle změněné smlouvy. Cena za zájezd dle změněné smlouvy bude vždy sdělena ze strany Blue Style. Změna destinace není možná v případě Eurovíkendů a Exotiky. Blue Style upozorňuje, že identifikační údaje zákazníka a cestujících jsou nezbytné pro čerpání sjednaných služeb. Proto je nutné, aby zákazník před uzavřením smlouvy řádně tyto údaje zkontroloval. Jakákoli změna identifikačních údajů zákazníka a cestujících po uzavření smlouvy podléhá shora uvedenému poplatku, neboť se ve vztahu k poskytovatelům služeb, zejména tedy ve vztahu k letecké přepravě, jedná o jiný subjekt. Odst. 7.1. VSP se vztahuje pouze na změny a opravy nikoli tedy na postoupení ve smyslu ustanovení § 2532 OZ, které je upraveno v odst. 7.5. VSP.

7.2.

Ostatní změny smlouvy ze strany zákazníka, na které se nevztahuje odst. 7.1. VSP (zejména změna druhu dopravy, letecké společnosti atd. a dále změna termínu, ubytovacího zařízení a destinace v době kratší než 45 dnů před zahájením čerpání služeb) vyjma postoupení smlouvy dle ustanovení § 2532 OZ, které je upraveno v odst. 7.5. VSP, nejsou možné. V případě zájmu zákazníka o tyto ostatní změny, pokud to bude ze strany Blue Style a/nebo smluvní partnera možné, tedy zejména, budou-li poptávané služby dostupné, bude uzavřena nová smlouva s tím, že předpokladem pro uzavření nové smlouvy je odstoupení od stávající smlouvy zákazníkem. V takovém případě vznikne Blue Style nárok na odstupné ve výši dle článku 6 VSP.

7.3.

Žádá-li zákazník provést změnu v počtu cestujících s tím, že se počet cestujících uvedených na smlouvě sníží, zákazníkovi je v tomto případě účtováno za tyto cestující odstupné dle odst. 6.2. VSP. Podmínkou uvedené změny je písemná akceptace nabídky Blue Style na požadovanou změnu ze strany zákazníka. Dojde-li v souvislosti se změnou počtu cestujících platících cenu za dospělou osobu k nesplnění minimální obsazenosti pokoje osobami platícími cenu za dospělou osobu, a v důsledku tohoto bude navýšena cena za ubytování, je zákazník povinen uhradit rozdíl v ceně původní a navýšené v důsledku jím provedené změny. Podmínkou uvedené změny je písemná akceptace nabídky Blue Style na požadovanou změnu ze strany zákazníka. Úhradou rozdílu cen není dotčena povinnost zákazníka uhradit odstupné ve smyslu odst. 6.2. VSP.

7.4.

Výhody ve vztahu k bezplatným změnám smlouvy ze strany zákazníka případně vyhlášené ze strany Blue Style a podmínky jejich uplatnění naleznete na www.blue-style.cz.

7.5.

Zákazník a cestující jsou oprávněni postoupit práva a závazky ze smlouvy na jinou osobu, a to za podmínek uvedených v ustanovení § 2532 OZ. Změna v osobě je účinná vůči Blue Style doručením oznámení v textové podobě ve smyslu ustanovení § 2532 odst. 2 OZ s prohlášením postupníka, že se s obsahem smlouvy, VSP a souvisejících podmínek seznámil, s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu (dále jen „Oznámení“). Za změnu zákazníka a cestující osoby bude povinen postupník a postupitel uhradit společně a nerozdílně skutečné náklady za každou jednu změnu, a to ve výši založené mimo jiné na podmínkách poskytovatelů služeb. Změnu cestující osoby lze provést pouze na základě Oznámení doručeného nejpozději do 7 dnů před zahájením čerpání služeb, kdy tato změna je možná pouze po předchozím potvrzení změny ze strany ubytovacího zařízení.

8.1.

Blue Style může před zahájením zájezdu odstoupit s okamžitou účinností od uzavřené smlouvy nebo po zahájení zájezdu smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi v těchto případech:
a) Z důvodů porušení smlouvy cestujícím. Za porušení smlouvy se považují i případy, kdy cestující vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, popřípadě hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat, a dále případy, kdy cestující bude prokazatelně pod vlivem omamných a/nebo návykových látek a/nebo bude slovně napadat zástupce Blue Style či se bude vulgárně a hrubě vyjadřovat o společnosti Blue Style nebo o jejích zástupcích nebo bude jiným způsobem jednat ve zjevném rozporu s dobrými mravy. Zákazníkovi v případě tohoto porušení smlouvy nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány a dále je zákazník povinen uhradit Blue Style náklady spojené se zpáteční dopravou a uhradit event. škodu, která byla cestujícím způsobena v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle jeho smlouvy. Blue Style žádá o pochopení tohoto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené ostatních cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracovníků Blue Style a ostatních cestujících.
b) Z důvodu zrušení zájezdu ze strany Blue Style. O takovém zrušení bude zákazník obratem informován a bude mu nabídnuta nová smlouva.
c) Do 14 dnů před zahájením zájezdu při nenaplnění minimálního počtu osob uvedeného v katalogu nebo v samostatné nabídce, pokud bude z tohoto důvodu zájezd zrušen. Zákazník bude obratem informován a může mu být nabídnuta změna smlouvy.
d) Do 20 dnů před termínem zahájení zájezdu, jestliže bude zájezd zrušen z důvodu, že vzhledem k nově vzniklým okolnostem bude pro Blue Style ekonomicky neakceptovatelný, protože předpokládané náklady vynaložené na uskutečnění zájezdu výrazně překračují náklady původně plánované. Zákazník bude obratem informován a může mu být nabídnuta změna smlouvy.
e) Bez stanovení lhůty – okamžitě, v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým Blue Style nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Blue Style má však v případě dané situace právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě předčasného ukončení zájezdu z důvodu vyšší moci je Blue Style povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět. Dodatečné náklady s tím spojené pak nesou obě strany rovným dílem.

8.2.

Blue Style si tímto ve smyslu ustanovení § 2531 OZ vyhrazuje právo na změnu závazku ze smlouvy. Blue Style je tak oprávněna v nezbytných případech provést určité změny jednotlivých služeb oproti dohodnutému obsahu v uzavřené smlouvě. Jsou to např. změny druhu dopravy, leteckých společností, typu letadla, trasy (včetně mezipřistání, místa odletu, příletu, atd.), termínu, času a čísla letu, event. programu během zájezdu. Takovéto změny je Blue Style povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Blue Style upozorňuje na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních, náboženských svátků nebo zvyklostí a oslav v místě pobytu. Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi právo k odstoupení od smlouvy. Nutí-li vnější okolnosti Blue Style podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb uvedených v ustanovení § 2527 OZ, bude postupováno dle ustanovení § 2531 odst. 2 a 3 OZ.

8.3.

Blue Style neodpovídá za možné zpoždění letecké přepravy (např. z technických důvodů, nepříznivého počasí, přetížení leteckých koridorů atd.) a nenese odpovědnost za škody s tím spojené. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. vzít v úvahu i možnost výraznějšího zpoždění. Stejně tak Blue Style nenese odpovědnost za přílet zpět do ČR následující den oproti dni plánovanému, pokud dojde ke změně času odletu. Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, což je zpravidla den první, resp. poslední. Uvedené platí i v případech, kdy je doprava realizovaná v nočních hodinách, příp. v časných ranních hodinách. Zákazník je srozuměn s tím, že doprava může zasahovat částečně do dne následujícího a v případě brzkého letu též do dne předchozího. V případě, že nedojde ke snížení počtu sjednaných dní, respektive nocí, nemůže Blue Style poskytnout žádnou finanční kompenzaci za časové posuny počátku a konce čerpání služeb, stejně jako za služby nečerpané v důsledku zpoždění dopravy. Odpovědnost leteckého přepravce tím není dotčena. Pro účely vymezení délky termínu zájezdu se zahájením čerpání služeb zájezdu rozumí okamžik odbavení cestujícího na letišti, ze kterého cestující odlétá a koncem čerpání služeb se rozumí čas příletu do ČR. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat eventuální „zkrácení pobytu“ na základě času dopravení do/z destinace, do/z hotelu atd. Blue Style upozorňuje, že orientační časy letů sdělené při uzavření smlouvy jsou založeny na předběžných informacích o přepravě, neboť s ohledem na často značný časový odstup mezi uzavřením smlouvy a realizací zájezdu není objektivně možné vždy uvádět přesné časy odletu s časovým předstihem. Přesné časy odletu pro konkrétní let Blue Style sdělí v cestovních dokumentech. Časy odletů do jednotlivých destinací jsou dále průběžně aktualizovány na www.blue-style.cz.

8.4.

Blue Style je oprávněna operativně provádět změny programu zájezdu a poskytovaných služeb v jeho průběhu, pokud není možné z objektivních důvodů zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V tomto případě je Blue Style povinna zabezpečit pokud možno služby shodné nebo blížící se službám dohodnutým ve smlouvě. V případě, že bude nutné ubytovat cestujícího v jiném hotelu, než který je uveden v závazné smlouvě, a to z důvodu jeho překnihování nebo změny služeb a podmínek, které se vztahují k popisu hotelu uvedeným v katalogu a/nebo samostatných nabídkách (což se může stát nejen v případě zakoupení zájezdu na poslední chvíli), ubytování se uskuteční v hotelu stejné nebo vyšší oficiální kategorie. Toto náhradní ubytování může být uskutečněno i na část pobytu. Náhradní ubytování může probíhat i v ubytovacím zařízení, které se nachází v jiném městě v dané destinaci oproti městu uvedenému ve smlouvě. Jakékoliv změny služeb uvedené v závazné smlouvě (např. změna hotelu, typu pokoje, speciální přání), které bude nutno provést z výše uvedených důvodů, Blue Style ohlásí zákazníkovi bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozví. Zákazník bere na vědomí, že taková skutečnost může být cestujícím oznámena i po zahájení zájezdu. V případě, že Blue Style zajistí jako náhradní plnění hotel stejné nebo vyšší oficiální kategorie, považuje se takové plnění za řádné plnění dle smlouvy.

8.5.

Blue Style neodpovídá za škodu způsobenou třetí osobou a/nebo jiným cestujícím, nebo v případě, že se jedná o neodvratitelnou událost (vis maior).

8.6.

Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat cestujícího v souladu se smlouvou, nese Blue Style náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka.

9.1

Cestující má právo na poskytnutí služeb jmenovitě uvedených ve smlouvě. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se smlouvou. V případě výskytu vady musí cestující v souladu s ustanovením § 2537 odst. 2 OZ vytknout vadu zájezdu. Reklamace musí být v rámci prevence škod uplatněna cestujícím bezodkladně, a to tak, aby ze strany Blue Style mohla být zajištěna náprava na místě samém. Uplatnit reklamaci může cestující písemně s označením data a předmětu reklamace. Při řešení reklamace je cestující povinen poskytnout potřebnou součinnost. Pokud služba ze smlouvy, jež cestující čerpá bez přítomnosti zástupce Blue Style či jiného pověřeného zástupce Blue Style, vykazuje vady, je cestující povinen dbát o včasné a řádné uplatnění nároků vůči poskytovatelům/dodavatelům služby v tuzemsku či zahraničí. Způsob uplatnění reklamace a proces vyřizování reklamace blíže určuje Reklamační řád Blue Style, který je nedílnou součástí těchto VSP. Reklamační řád je dále k dispozici na internetových stránkách Blue Style www.blue-style.cz/rr. V případě, že se případný spor nepodaří urovnat mimosoudně přímo, mohou se strany obrátit na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). V případě sjednání zájezdu online je možné využít platformu řešení sporů online. Více informací o podmínkách tohoto způsobu je řešení sporů uvedeno na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nastanou-li v průběhu zájezdu okolnosti, jejichž vzniku/průběhu/následku nemohla Blue Style zabránit, nebo nastanou-li okolnosti na straně cestujícího, na jejichž základě cestující zčásti nebo zcela nevyužije uhrazené služby, nevzniká cestujícímu nárok na vrácení uhrazené částky za službu nebo na poskytnutí slevy.

10.1.

Blue Style ve spolupráci s ERV připravila pro bezproblémový průběh dovolené a vyšší ochranu investic cestujících exkluzivní cestovní připojištění BlueComfort a BlueComfort Plus. Bližší informace o připojištění BlueComfort/BlueComfort Plus, jeho rozsahu a limitů pojistného plnění jsou uvedeny na www.blue-style.cz/erv. Na základě písemné žádosti zákazníka je možné sjednat smlouvu bez připojištění BlueComfort/BlueComfort Plus. Zákazník však v tomto případě bere na vědomí, že nese na vlastní odpovědnost a náklady nebezpečí škody nepokryté pojištěním v důsledku nesjednání připojištění BlueComfort/BlueComfort Plus (cestující tak nemá nárok na pojistné plnění v případě úrazu s následkem smrti, odcizení či poškození zavazadel, vzniku škody na zdraví či majetku způsobené jiné osobě., dále není cestující pojištěn pro případ odstoupení od smlouvy apod.).

10.2.

V případě připojištění BlueComfort/BlueComfort Plus je pojistná smlouva uzavřena úhradou pojistného, na jehož úhradu má ERV právní nárok. Pojistné je uhrazeno bez dalšího ze zálohy na zájezd, kterou je zákazník povinen uhradit při podpisu smlouvy. Pojistná smlouva zakládá samostatný smluvní vztah, jehož existence není závislá na existenci smlouvy. Odstoupením od smlouvy proto nedochází bez dalšího k zániku pojistné smlouvy. V důsledku zániku smlouvy tedy nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení uhrazeného pojistného.

10.3.

V konečných cenách zájezdů Blue Style je zahrnuto základní pojištění BASIC od ERV (pokud není uvedeno písemně jinak). V tomto pojištění je zahrnuta pouze nezbytná základní pojistná ochrana: aktivní asistence poskytovaná 24 hodin denně obsahující i zabezpečení lékařského převozu, repatriace do vlasti a zajištění opatrovníka při hospitalizaci cestujícího v zahraničí. Pojišťovna proplatí léčebné výlohy až do výše 5,4 mil. Kč a to včetně fyzioterapeutického či zubního ošetření.

10.4.

Vznik a zánik pojistné smlouvy, jakož i práva a povinnosti z ní plynoucí upravuje OZ a související právní předpisy a pojistné podmínky ERV, které naleznete na internetových stránkách www.blue-style.cz/erv. Uzavřením pojistné smlouvy vzniká smluvní vztah mezi cestujícím a pojišťovnou, Blue Style je pouze zprostředkovatelem. Pokud dojde k pojistné události, cestující ji bude řešit přímo s pojišťovnou. Blue Style není oprávněna zasahovat do procesu likvidace pojistných událostí.

10.5.

Zákazník je povinen uvést na závazné smlouvě rodná čísla a/nebo datum narození všech svých spolucestujících nebo je doplnit, a to nejpozději do 3 pracovních dnů před zahájením zájezdu. Bez těchto údajů nelze pojištění zajistit a Blue Style nenese zodpovědnost za případné škody způsobené nepojištěným cestujícím.

10.6.

Bližší informace o pojištění ERV naleznete na www.blue-style.cz/erv.

10.7.

Blue Style je řádně pojištěna proti úpadku ve smyslu zák. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, přičemž pojistitelem je ERV. Podrobnější informace o pojištění Blue Style naleznete na internetových stránkách www.blue-style.cz/ppu. V případě úpadku Blue Style cestující mohou kontaktovat pojistitele za účelem poskytnutí ochrany na následujících kontaktech: tel.: +420 221 860 632; email: help@euro-center.cz.

11.1.

Cestovní dokumenty obsahují důležité informace týkající se zakoupeného zájezdu, včetně přesných časů letů (Blue Style doporučuje ověřit si 24 hodin před odletem letové časy na adrese www.blue-style.cz/odlety). Cestovní dokumenty rovněž obsahují aktuální kontaktní údaje ve smyslu ustanovení § 2528 odst. 1 písm. j) OZ, které umožní cestujícímu Blue Style urychleně a účinně kontaktovat. Cestovní dokumenty dále obsahují také informace nezbytné k čerpání jednotlivých služeb zájezdu, tj. dopravy, ubytování a cestovního pojištění, případně parkování, byla-li tato služba zákazníkem zakoupena, tedy slouží také jako ubytovací poukazy, letenky, doklad o cestovním pojištění, doklad o zakoupení parkování. Vzhledem k uvedenému je nezbytné, aby tyto cestovní dokumenty měl cestující v listinné podobě po dobu konání zájezdu při sobě. Cestovní dokumenty budou zaslány zákazníkovi automaticky na emailovou adresu, kterou zákazník uvedl do smlouvy. Za tímto účelem je zákazník povinen čitelně do smlouvy uvést emailovou adresu, na níž mají být cestovní dokumenty zaslány. V případě, že zákazník neuvede do smlouvy emailovou adresu, na níž by mohly být dle předchozího zaslány cestovní dokumenty, případně zákazník nebude schopen cestovní dokumenty doručené mu na email vytisknout, je zákazník povinen vyzvednout si cestovní dokumenty před zahájením zájezdu v místě uzavření smlouvy. Cestovní dokumenty jsou zasílány nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu. Neobdrží-li zákazník cestovní dokumenty, je povinen před zahájením zájezdu kontaktovat rezervační oddělení Blue Style a požádat o jejich doručení. K nedoručení cestovních dokumentů může dojít zejména z důvodu nedoplacení zájezdu. Mimo shora uvedené vytiskne na žádost zákazníka Blue Style cestovní dokumenty za poplatek, jehož výše je k dispozici na www.blue-style.cz/odlety. Zákazníkovi budou tyto cestovní dokumenty předány přímo na letišti od pověřené osoby Blue Style nejpozději 2 hodiny před plánovaným odletem na zájezd.

12.1.

Zákazník, jako subjekt údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), dále v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“), bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté Blue Style - správci osobních údajů na základě smlouvy a v souvislosti s uzavřením smlouvy, budou Blue Style zpracovávány výhradně za účelem dodržení právních povinností Blue Style jako správce, za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Blue Style. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, nejdéle však po dobu deseti let od jejího ukončení.

12.2.

Zákazník bere dále na vědomí, že za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy bude Blue Style v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje třetím osobám, které budou poskytovat sjednané služby nebo poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Zejména se jedná o následující osoby: (i) obchodní zástupci, (ii) provozovatelé ubytovacího zařízení, (iii) poskytovatelé dopravy; (iv) subjekty zajišťující služby v destinaci, (v) pojišťovna; (v) zastupitelský úřad cizího státu; (vi) právní zástupci; (vii) technická podpora. Osobní údaje subjektu údajů mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým Blue Style uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Zpracovatelé osobních údajů, kterým budou osobní údaje předávány, budou osobní údaje zákazníka zpracovávat v souladu s GDPR a ZOOÚ.

12.3.

Zákazník jako subjekt údajů podpisem smlouvy se zpracováním osobních údajů výslovně souhlasí, a současně prohlašuje, že je zplnomocněn souhlas udělit i jménem všech osob uvedených na smlouvě, které současně bude zákazník o předání jejich osobních údajů a o obsahu poučení od Blue Style informovat. Zákazník rovněž podpisem smlouvy potvrzuje, že osobní údaje poskytnuté Blue Style jsou správné. V případě jakýchkoli změn, je zákazník povinen tyto Blue Style oznámit.

12.4.

Na základě samostatného souhlasu uděluje zákazník souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem marketingovým. Marketingem se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných Blue Style a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, a dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku Vaším potřebám a zkvalitnit poskytované služby. Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem budou zpracovávány po dobu pěti let.

12.5.

Povinnost zákazníka poskytnout Blue Style osobní údaje nevyplývá z žádného právního předpisu. Jedná se však o požadavek vyplývající z účelu smlouvy, neboť bez poskytnutí osobních údajů smlouva nemůže být uzavřena ani plněna.

12.6.

Ochrana osobních údajů se řídí GDPR a ZOOÚ, kde jsou také upravena i práva subjektu údajů. Zákazník jako subjekt údajů má právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování jeho uložených dat. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech má také (i) právo na přístup ke svým osobním údajům, (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (iii) právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, (iv) právo namítat zpracovávání svých osobních údajů pro tento účel, (v) právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány nebo pokud odvolal svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání, případně pokud se osobní údaje zpracovávány nezákonně. Stejně tak má zákazník jako subjekt údajů v případě splnění stanovených podmínek i právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat své osobní údaje, které správci dobrovolně poskytl, a to v elektronické formě, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti může využít své právo na přenos těchto údajů k druhému správci, pokud bude takový přenos technický možný (právo na přenositelnost údajů).

12.7.

Blue Style informuje zákazníka o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu zákazníka s Blue Style jako správcem:
• písemně na adrese: Blue Style k.s., Danube House, Karolinská 1, 186 00 Praha 8
• písemně prostřednictvím emailové adresy: gdpr@blue-style.cz
• telefonicky na tel. č.: 226 036 229

12.8.

V případě, že si u Blue Style uplatňuje subjekt údajů některé z práv subjektu údajů podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a ze žádosti subjektu údajů nelze ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že má Blue Style oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazuje si Blue Style právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

12.9.

Zákazník jako subjekt údajů má právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, při podezření, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou.

12.10.

Blue Style prohlašuje, že osobní údaje zpracovává pouze na výše uvedené účely a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a příslušnými právními předpisy EU, a to za použití odpovídajících technických, organizačních a bezpečnostních opatření. Bližší údaje o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.blue-style.cz.

13.1.

Za účelem maximálního komfortu nabízí Blue Style svým zákazníkům zprostředkování služby parkování, která je poskytována jednotlivými provozovateli parkovišť dle vybraného místa odletu. Pokud zákazník službu parkování zakoupí a/nebo mu bude zajištěna ze strany Blue Style zdarma, pak je nutné vzít na vědomí, že smlouva o poskytnutí parkování je sjednána mezi provozovatelem parkoviště a zákazníkem, Blue Style je pouze zprostředkovatelem. Jakékoli nároky zákazníka z této smlouvy o poskytnutí parkování je tak nutné uplatňovat vůči provozovateli parkoviště. Smlouva o poskytnutí parkování je uzavřena platným uzavřením smlouvy. Smlouva o poskytnutí parkování zakládá samostatný smluvní vztah, jehož existence není závislá na existenci smlouvy. Odstoupením od smlouvy proto nedochází bez dalšího k zániku smlouvy na službu parkování. V důsledku zániku smlouvy nebo nečerpáním zakoupené služby parkování nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení uhrazeného poplatku za parkování. Zákazník je povinen seznámit se s podmínkami relevantního parkoviště, kdy odkazy na tyto podmínky jsou uvedeny v katalogu Blue Style, jakož i na www.blue-style.cz/di.

14.1.

Mimo připojištění BlueComfort/BlueComfort Plus a parkování nabízí/nebo může nabízet Blue Style za účelem maximálního komfortu svým klientům v průběhu roku zprostředkování různých nadstandardních/zvláštních služeb, které Blue Style zprostředkuje svým zákazníkům zdarma a/nebo za poplatek. Pokud zákazník tuto nadstandardní/zvláštní službu zakoupí a/nebo mu bude poskytnuta ze strany Blue Style zdarma, je nutné brát na vědomí, že smlouva o poskytnutí této nadstandardní/zvláštní služby je vždy sjednána mezi provozovatelem nadstandardní/zvláštní služby a zákazníkem. Blue Style je v tomto případě pouze zprostředkovatel. Jakékoliv nároky zákazníka ze smlouvy na poskytnutí nadstandardní/zvláštní služby je tak nutné uplatňovat vůči provozovateli jednotlivé nadstandardní/zvláštní služby. Smlouva o poskytnutí jednotlivé nadstandardní/zvláštní služby je uzavřena uzavřením smlouvy. Smlouva o poskytnutí nadstandardní/zvláštní služby zakládá samostatný smluvní vztah, jehož existence není závislá na existenci smlouvy. Odstoupením od smlouvy proto nedochází bez dalšího k zániku smlouvy o poskytnutí nadstandardní/zvláštní služby. V důsledku zániku smlouvy nebo nečerpáním zakoupené nadstandardní/zvláštní služby nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení uhrazeného poplatku za tuto nadstandardní/zvláštní službu. Zákazník je povinen seznámit se s podmínkami provozovatele/poskytovatele nadstandardní/zvláštní služby, kdy veškeré odkazy a dostupné informace či odkazy na tyto podmínky jsou uvedeny v katalogu Blue Style a/nebo na www.blue-style.cz/di.

15.1.

V případě čerpání zájezdu poskytovaného Blue Style coby výhry v jakékoli soutěži bez ohledu na jejího pořadatele je zákazník oprávněn čerpat pouze služby v rozsahu dle výhry, není-li ze strany Blue Style uvedeno jinak.

16.1.

Do Exotických destinací bude zajištěna doprava pravidelnými letovými linkami, přičemž se může jednat o lety s přestupem. Z uvedeného důvodu je nezbytně nutné, aby cestující, kteří se účastní zájezdu do Exotické destinace, byli schopni se na letišti orientovat a splnit podmínky pro přepravu a vstup do relevantních zemí, jakož i komunikovat v nezbytném rozsahu s úředníky dané země. Blue Style není odpovědná za zmeškání letu a/nebo nepovolení vstupu do země v důsledku nesplnění této povinnosti.

16.2.

Blue Style výslovně své zákazníky a cestující upozorňuje na specifika přímořských destinací, a to zejména co do výskytu lezoucího a létajícího hmyzu, který je běžnou součástí tamního biotopu a nejedná se tak o vadu plnění, ale o přírodní znaky, s nimiž je nutné při výběru dovolené počítat.

16.3.

Blue Style výslovně své zákazníky a cestující upozorňuje, že s ohledem na standardy ubytování v některých Exotických destinacích se může v případě požadavku na ubytování tří a více osob na jednom pokoji stát, že dítě bude sdílet manželskou postel s dvěma osobami. Na poskytnutí přistýlky nemusí být v těchto destinacích automaticky nárok. Poskytnutí přistýlky, resp. třetí a další postele, na pokoj může být ze strany hotelu naopak podmíněno vyžádáním, dostupností a možnostmi hotelu, jakož i úhradou příplatku.

16.4.

S ohledem na generální povinnost předcházet škodám Blue Style dále důrazně doporučuje svým zákazníkům a cestujícím, aby necestovali s věcmi či obnosem vyšší hodnoty. V případě, že navzdory tomuto doporučení cestující cestují s věcmi či finančním obnosem vyšší hodnoty (tj. nad částku 5000 Kč), je každý takový cestující povinen se na recepci hotelu informovat o vhodném a bezpečném způsobu ukládání, zejména o možnosti uložení těchto cenností v trezoru na recepci hotelu s tím, že v případě dostupnosti bezpečného uložení je odpovědností cestujícího, pokud takové uložení nevyužije.

16.5.

Blue Style jako pořadatel zájezdů odpovídá za řádné poskytnutí všech sjednaných služeb cestovního ruchu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.

16.6.

Služby, které jsou součástí zájezdů pořádaných Blue Style, jsou poskytovány mimo jiné vždy v úředním jazyce destinace, v níž je daná služba poskytována. V případě, že je součástí zájezdu služba česky a/nebo slovensky hovořícího delegáta, je tato služba poskytována v jazyce českém a/nebo slovenském.

17.1.

Veškeré údaje a informace o službách, cenách, cestovních podmínkách a hodnocení hotelů ze strany mezinárodní klientely prostřednictvím portálu www.tripadvisor.cz obsažené v katalozích, a/nebo samostatných nabídkách odpovídají informacím známým v době vydání. Údaje týkající se způsobu stravování (zejména forma stravování – rozsah, doba podávání, místo), doplňkových služeb hotelů (fitness, bazény, apod.) popsané v katalozích, a/nebo samostatných nabídkách se mohou během sezóny měnit. Změny jsou vyhrazeny. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat internetové stránky www.blue-style.cz.

17.2.

Za účelem maximálního zpřístupnění informací o nabízených ubytovacích zařízeních uvádí Blue Style ve svých katalozích a/nebo samostatných nabídkách rovněž dostupné webové stránky ubytovacích zařízení. Tyto webové stránky jsou platné ke dni vydání katalogů a/nebo samostatných nabídek. Blue Style není provozovatelem těchto webových stránek, a tedy neodpovídá za jejich obsah, tj. včetně aktualizace tam uvedených údajů.

17.3.

S ohledem na délku názvu některých ubytovacích zařízení se může výjimečně stát, že v katalozích budou názvy takovýchto ubytovacích zařízení zkráceny s ohledem na nedostatek místa na katalogové stránce. Správné a úplné názvy jednotlivých ubytovacích zařízení jsou vždy uvedené na www.blue-style.cz.

17.4.

Nedílnou součástí smlouvy je také katalog a/nebo samostatná nabídka, Reklamační řád a Všeobecné informace, které jsou k dipozici v aktuálním katalogu a/nebo samostatných nabídkách Blue Style a/nebo na www.blue-style.cz/vi. Tyto dokumenty obsahují informace k Vámi objednaným službám včetně veškerých detailů a informací ve smyslu ustanovení § 9a ZoCR a dále ve smyslu ustanovení § 2527 a 2528 OZ. Každý cestující je povinen se seznámit s obsahem těchto dokumentů před zakoupením zájezdu. Podpisem smlouvy zákazník potvrzuje, že mu jsou tyto VSP a shora uvedené dokumenty známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá, a to jménem všech osob uvedených na jeho smlouvě, které ho k jejich přihlášení a účasti zmocnili.

17.5.

Doručování: Pro doručování zákazníkovi je rozhodující adresa uvedená v platné smlouvě, jakoukoli změnu adresy je přitom zákazník povinen Blue Style bezodkladně písemně oznámit. Nebyl-li zákazník zastižen při doručení poštou, oznámení se uloží a zákazník se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 3 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se zákazník o uložení nedozvěděl.
Doručovací adresou Blue Style pro doručování jakýchkoliv písemností ze strany zákazníka je Danube House, Karolinská 1, Praha 8, PSČ 186 00.

17.6.

Účastníci smluvního vztahu se uzavřením smlouvy zavazují řešit případné spory dle platných zákonů České republiky a podle pravidel uvedených v Reklamačním řádu.

17.7.

Informace uvedené v těchto VSP odpovídají právním předpisům platným a účinným v době vydání VSP. Blue Style si vyhrazuje právo na aktualizaci těchto VSP. V případě změny relevantních právních předpisů po vydání těchto VSP a v době jejich platnosti budou příslušné změny, případně aktuální VSP, uvedeny na internetových stránkách www.blue-style.cz.

17.8.

Pokud se jednotlivá ustanovení smlouvy, těchto VSP, nebo jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy, stanou neplatnými nebo nevymahatelnými či nerealizovatelnými, nebude tím dotčena platnost, vymahatelnost ani realizovatelnost kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy, VSP nebo jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy.

17.9.

Tyto VSP jsou účinné od 1.7.2018, když tímto dnem nahrazují předchozí verzi VSP.

Vaše vyladěná dovolená u moře s CK Blue Style!