Všeobecné informace

Vážení zákazníci,
před výběrem své dovolené vás prosíme o pozorné přečtení těchto Všeobecných informací, kde naleznete řadu rad a upozornění. Pro hladký průběh dovolené je důležitá informovanost nejen o ubytovacím zařízení, kam míříte, ale také povědomí a informace o místních zvycích, možných úskalích a specifikách dané země či místa, kam hodláte vycestovat. Proto, prosíme, věnujte čas těmto Všeobecným informacím, které jsou nedílnou součástí Všeobecných smluvních podmínek. Cestovní kancelář Blue Style je pojištěna proti úpadku dle povinnosti vyplývající ze zákona č. 159/1999 Sb. (povinné smluvní pojištění) u ERV Evropské pojišťovny, a. s..

CESTOVNÍ DOKLADY

Z České republiky lze vycestovat pouze s platným cestovním dokladem (upozorňujeme, že většina států, do nichž Blue Style nabízí své zájezdy, požaduje platný cestovní doklad minimálně 6 měsíců po návratu z dané destinace), v případě cesty do zemí Evropské unie lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz vydaný státem Evropské unie. Ob-čanský průkaz je však chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro děti v něm zapsané. Upozorňujeme, že od 26. června 2012 musí mít každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Od 1. ledna 2012 mohou i děti mladší 15 let do států Evropské unie cestovat též na vlastní občanský průkaz, o který mohou rodiče dítěte požádat. V případě, že nezletilé dítě cestuje v doprovodu jiné osoby, než je rodič nebo zákonný zástupce, doporučujeme ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda mimo platného cestovního dokladu nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů (zákonného zástupce) s cestou dítěte do zahraničí. Podrobné informace k cestovním dokladům ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR, www.mvcr.cz.

VSTUP A POBYT V CIZÍCH STÁTECH

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené zákony dané země. Základní informace k cestování občanůČeské republiky do cizích zemí naleznete v tomto katalogu ve všeobecných informacích ujednotlivých destinací a dále pak na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, www.mzv.cz. Vzhledem k možným změnám týkajících se vstupu a pobytu v dané zemi doporučujeme, abyste si před cestou ověřili, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Ke sdělování aktuálních podmínek ainformací ke vstupu apobytu na území cizího státu je kompetentní příslušný zastupitelský úřad daného státu, kontakty naleznete ve všeobecných informacích u jednotlivých destinací. Pokud nejste občany ČR, informujte se před cestou u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu o podmínkách vstupu a pobytu. Veškeré informace uvedené v tomto katalogu u jednotlivých destinací jsou platné ke dni tisku tohoto katalogu.

ÚDAJE O PASOVÝCH A VÍZOVÝCH POŽADAVCÍCH A JEJICH LHŮTY, ZDRAVOTNÍ DOKLADY

Za účelem podání správných a aktuálních informací o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení, které jsou pro cestu a pobyt vyžadovány, je nezbytné sdělit prodejci všechny podstatné informace, zejména jaký cestovní doklad použijete k cestě do vámi vybrané destinace a stát a jeho vydáni. Základní informace o pasových a vízových požadavcích, o lhůtách pro jejich vyřízení, jakož i o nezbytných zdravotních dokladech naleznete rovněž na www.blue-style.cz. Jelikož pasové i vízové podmínky pro cestování do námi nabízených destinací, jakož i lhůty pro jejich vyřízení, se mohou měnit, doporučujeme si před odjezdem vždy ověřit podmínky vstupu do destinace na stránkách Ministerstva zahraničí ČR www.mzv.cz a/nebo na zastupitelských úřadech zemí, do kterých v rámci zájezdu cestujete. Současně tímto upozorňujeme, že pasové a vízové informace nacházející se v katalogu a/nebo na www.blue-style.cz jsou zpravidla určeny pro občany ČR, případně pro občany dalších států, jejichž občané jsou obvyklými zákazníky Blue Style. V případě, že v tomto katalogu ani na www.blue-style.cz nenaleznete informace o pasových a vízových požadavcích vztahujících se k cestovním dokladům země, jejíž cestovní doklad máte v úmyslu využít za účelem čerpání služeb zájezdu, nebo máte jakékoliv dotazy týkající se splnění pasových a vízových povinností, doporučujeme kontaktovat zastupitelský úřad příslušné země, do které hodláte vycestovat, případně nás kontaktujte na telefonním čísle +420 226 036 100 nebo na info@blue -style.cz. Berte prosím na vědomí, že nemůžeme nést odpovědnost za správnost námi poskytnutých informací o vízových či pasových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení, ani o nezbytných zdravotních dokladech v případě, kdy nám včas nesdělíte podstatné informace či uvedete informace chybné.

Přeprava do našich cílových destinací je zajišťována charterovými lety a/nebo lety na pravidelných linkách. Ačkoliv jsou časy odletů a příletů na charterových letech nasmlouvány sdostatečným předstihem, může se stát, že přesné časy letů budou změněny, i přes veškerou snahu naší cestovní kanceláře a leteckých společností. Ke změnám časů odletů a příletů může dojít také na pravidelných linkách. O případných změnách odletových časů na všech letech budete včas vyrozuměni. Doporučujeme tedy před odletem zkontrolovat vaše emailové schránky, na které budou v případě změny zasílány aktuální cestovní dokumenty. Aktuální informace o odletech jsou umístěny na webových stránkách www.blue-style.cz. Časy odletu se však mohou měnit i krátce před plánovanou dobu odletu, z tohoto důvodu je nutné sledovat informační tabule na letištích. Naše cestovní kancelář neručí za zpoždění letů, která mohou nastat z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, přetížení leteckých koridorů atd., nenese odpovědnost za škody s ním spojené aupozorňuje na možnost jejich vzniku. Při plánování vašich obchodních schůzek, cest a následných přípojů zpět do místa bydliště tedy raději počítejte i s možným delším zpožděním, které může zasahovat i do dne následujícího. Stejně tak je důležité brát na vědomí, že s ohledem na případné brzké odlety z České republiky může být nutné se dostavit na letiště již v předcházející den (např. odlet v sobotu v 1.00 hod, na letišti musíte být nejpozději v pátek ve 23.00 hod). Nelze též vycházet z toho, že se odlety uskuteční dopoledne a zpáteční lety večer. Změny letových časů mohou nastat i několik hodin před plánovaným odletem. Cestujete-li s malými dětmi, je lépe se vybavit dostatečným množstvím kojenecké stravy, nápojů a hygienických potřeb. V případě časného odletu nebo pozdního či zpožděného letu do cílové destinace nelze poskytnout slevy a kompenzace za služby, které nemohly být z tohoto důvodu využity (např. snídaně nebo večeře v hotelu). V případě brzkého odletu z destinace se naopak může stát, že bude potřeba opustit pokoje předposlední den pobytu. Před cestou doporučujeme seznámit se snovými bezpečnostními pravidly na letištích EU, která upravují zejména přepravu kapalin, a s přepravními podmínkami letecké společnosti – k dispozici na www.blue-style.cz. Osobám nemocným či jinak zdravotně omezeným doporučujeme věnovat přepravním podmínkám zvýšenou pozornost. Od 17. 1. 2006 jsou všechny lety z Letiště Václava Havla Praha do Schengenského prostoru odbavovány z Terminálu 2. Vpřípadě zmeškání navazujícího letu (zdůvodu zpoždění letu předchozího) je postupováno dle mezinárodních pravidel pro leteckou přepravu.

PALUBNÍ (CATERINGOVÉ) SLUŽBY

Rozsah poskytovaných cateringových služeb během letecké přepravy je určován jednotlivými leteckými společnostmi. Berte prosím na vědomí, že občerstvení a pití zdarma je podáváno jen na některých letech. Více informací oposkytovaných cateringových službách pak naleznete na www.blue-style.cz.

ODBAVENÍ A MÍSTA V LETADLE

Jednotlivá místa v letadle jsou přidělována cestujícím dle pořadí upřepážky odbavení na letišti ajsou potvrzena na palubní vstupence. Bohužel nemůžeme předem zaručit přidělení určitého zvoleného místa vletadle. Cestuje-li rodina nebo více přátel společně amáte zvláštní požadavky na místa v letadle, které však nelze garantovat, doporučujeme vám se dostavit včas k odbavení (dle pokynů nejpozději 2 hodiny před plánovaným odletem), aby vám bylo možno zajistit místa vedle sebe, případně zvolit placenou službu seatingu, pokud je tato možnost dostupná (více na www.blue -style.cz). Naše cestovní kancelář není odpovědná za vaše ztráty nebo výdaje způsobené tím, že se nedostavíte včas, tj. nejpozději 2 hodiny před plánovaným odletem, k odbavení (odbavovací přepážka se uzavírá zpravidla cca 40 minut před plánovaným odletem, nicméně záleží na konkrétním leteckém přepravci ajeho přepravních podmínkách), nebo nebudete-li dostatečně vybaveni všemi požadovanými dokumenty (pas, vízum apod.), a tudíž nebudete moci vycestovat. Upozorňujeme také, že jedna osoba může sama cestovat maximálně s jedním dítětem do 2 let věku (s infantem). V případě, že je nabízen seating zdarma (vybrané místo v letadle) v rámci nabídky zájezdu, nelze v případě neposkytnutí seatingu nárokovat jeho proplacení.

CESTOVNÍ DOKUMENTY

V cestovních dokumentech/pokynech (dále také jen „dokumenty“) na cestu, které slouží také jako letenky, naleznete veškeré potřebné informace kodletu včetně orientačních časů odletů apříletů známé vdobě jejich odeslání. Tyto dokumenty také obsahují další důležité informace týkající se vašeho ubytování (doklady slouží rovněž jako ubytovací vouchery) a informace k vašemu cestovnímu pojištění (zároveň slouží i jako doklad o cestovním pojištění). Tyto dále obsahují případné další dokoupené služby (fakultativní výlety, parkování přímo uletiště, pronájem auta vdestinaci apod.). Cestovními dokumenty se rovněž budete prokazovat při odbavení na letišti a po jejich předložení vám budou vystaveny palubní vstupenky. Věnujte také pozornost užitečným informacím uvedeným na dalších stranách těchto dokumentů. Tyto dokumenty je nutné si po obdržení na vaší e-mailovou adresu vytisknout avlistinné podobě mít po dobu konání zájezdu při sobě, a to zejména při odbavení na letišti, ubytování, případně uplatňování nároků z cestovního pojištění. Cestovní dokumenty se zasílají nejpozději 7 dní před plánovaným odletem na emailovou adresu uvedenou ve vaší smlouvě o zájezdu. V případě změny času odletu vám budou zaslány na váš kontaktní email aktuální cestovní dokumenty. Pokud znějakého důvodu (např. nedoplacení zájezdu) nebudou cestovní dokumenty odeslány nebo doručeny (např. chybně uvedený kontakt), je vaší povinností si dokumenty vyžádat. Pokud do smlouvy ozájezdu neuvedete vaši e-mailovou adresu, budou dokumenty zaslány na místo uzavření smlouvy o zájezdu. Rádi bychom předešli zbytečným komplikacím při doručování dokumentů, či při oznamování nenadálé změny času odletu. Doporučujeme našim klientům uvést na smlouvě ozájezdu několik možných kontaktů (např. 2 mobilní telefony). Při doplatku zájezdu si prosím zkontrolujte aktuálnost uvedených údajů, zejména pak aktuální afunkční e-mailovou adresu. V případě jakékoli změny vámi uvedených kontaktních údajů je nezbytné bezodkladně nahlásit aktuální a platné kontaktní údaje v místě uzavření smlouvy o zájezdu. Dojde-li ke změně v čase odletu a vy se k němu nedostavíte včas, nemůže být ze strany Blue Style uznána případná reklamace, pokud vás o tomto nebylo možné informovat na uvedených kontaktních údajích. Aktuální informace o odletech jsou umístěny také na webových stránkách www.blue-style.cz. S ohledem na možné změny doporučujeme aktuální informace o odletech průběžně sledovat.

ZAVAZADLA

Přeprava zavazadel

Váhový limit na bezplatnou přepravu 1 zavazadla (zapsaného) pro dospělého cestujícího (a děti od 2 let) závisí vždy na konkrétním leteckém přepravci a tarifu letenky.

Většinou je povoleno 15 kg na osobu (maximální váha jednoho samostatného zavazadla či společného pro více osob nesmí přesáhnout 32 kg, platí i v případě zakoupené nadváhy). Děti do 2 let nemají nárok na vlastní sedadlo a na přepravu vlastního zavazadla není-li uvedeno jinak. Většinou mají nárok na bezplatnou přepravu složeného dětského kočárku, dětské postýlky, autosedačky pro děti – tyto předměty budou přepraveny v zavazadlovém prostoru letadla. Letecká společnost nenese odpovědnost za škodu způsobenou během přepravy na kočárcích, které nejsou přepravované v ochranném obalu nebo ve folii. Zvýhodněné ceny za nadváhu naleznete na www.blue-style.cz.

Podle platných mezinárodních předpisů nesmí mít cestující v příručním zavazadle ostré předměty, manikúru, nože, zbraně a hračky odpovídající skutečným útočným zbraním. Tyto předměty musí být uloženy pouze vzapsaném odbaveném zavazadle. Pokud tomu tak nebude, tyto předměty je cestující povinen před odletem odevzdat dopravci. Přepravu kapalin vpříručních zavazadlech upravují bezpečnostní pravidla, která naleznete na www.blue-style.cz a/nebo na webových stránkách letiště. Cestující mohou tak např. přepravovat v kabinovém zavazadle běžné tekutiny, aerosoly a gely jen v nádobách o objemu maximálně 100 ml, uložené v jednom průhledném plastovém sáčku o objemu max. 1 litr, který lze opakovaně uzavřít. Zároveň doporučujeme si do vašeho kabinového zavazadla přibalit případné nezbytné léky, které tak máte po celou dobu při sobě. Více informací týkajících se letecké dopravy (např. váhové limity, rozměry zavazadel atd.) , resp. kompletní přepravní podmínky jednotlivých leteckých společností jsou k dispozici na www.blue-style.cz, a/nebo na webových stránkách leteckého přepravce.

Detekční kontroly uvnitř vybraných zapsaných zavazadel

V rámci zvyšování ochrany cestujících a v souladu s platnou legislativou Evropské unie provádí pracovníci bezpečností kontroly na Letišti Václava Havla Praha od 15. 5. 2017 detekční kontroly uvnitř vybraných zapsaných (odbavených) zavazadel. Během tohoto procesu budou některá zavazadla otevřena a fyzicky zkontrolována na přítomnost stopových prvků po výbušninách. Postup má předejít naložení výbušných látek do nákladního prostoru letadla. Abyste předešli poškození vašeho zavazadla s integrovaným zámkem bez TSA zabezpečení (označený červeným diamantem), je nutné mít zavazadla uzamčena právě pomocí TSA visacího zámku (v případě zámku bez TSA bude zámek při kontrole přeštípnut). Více informací o těchto kontrolách naleznete na www.prg.aero.

Přeprava neskladných zavazadel a sportovního vybavení

Přeprava neskladných zavazadel (např. jízdní kola, výbava pro potápěče, surfy, golfové bagy apod.) musí být nahlášena Blue Style již při závazné rezervaci zájezdu a uskutečňuje se v závislosti na kapacitních možnostech leteckého přepravce (je tedy nutné zpětné potvrzení) a je za poplatek. Úhradu případných poplatků za transfer přepravovaného nadměrného zavazadla (např. surfy, jízdní kola, potápěčská výstroj, golfové bagy apod.) z letiště do ubytovací kapacity a zpět je zajišťována na vlastní náklady zákazníkem.

Ztráta nebo poškození zavazadla

Za poškození nebo ztrátu zavazadla při letecké přepravě přebírá plnou odpovědnost letecká společnost. Pokud při příletu do cílové destinace (v zahraničí i v ČR) zjistíte, že je vaše zavazadlo poškozeno nebo se dokonce ztratilo, ihned na místě v reklamačním oddělení na letišti sepište protokol (P.I.R.), který budete potřebovat pro uplatnění nároku na odškodnění. Náklady spojené s vyřizováním reklamace nese klient. Vždy je nutné nahlásit případnou škodu, poškození apod. ihned v letištní hale, aby mohla být reklamace uznána. Vopačném případě, kdy opustíte letištní halu, nemusí být vaše reklamace přijata. Každé vaše zavazadlo pak doporučujeme označit jmenovkou a adresou, včetně vašeho cílového místa, kam míříte na dovolenou. Více informací jak postupovat naleznete na www.blue-style.cz a/nebo v přepravních podmínkách leteckého dopravce.

Přeprava zvířat

Zvířata se zásadně přepravují pouze po předchozím nahlášení cestovní kanceláři, následném souhlasu leteckého přepravce a za poplatek. O výši poplatku se informujte u svého prodejce. Bez zaplacení poplatku nebude uvedené zvíře převzato k přepravě. Malá zvířata můžete přepravovat v kabině letadla v uzavřené předepsané schránce. Větší zvířata se přepravují v zavazadlovém prostoru, ve zvláště k tomu určených boxech. Bližší informace obdržíte upřepravce. Zároveň je nutné ověřit již při závazné rezervaci zájezdu, zda vámi vybraná ubytovací kapacita umožňuje pobyt i vašemu zvířecímu mazlíčkovi. Aktuální informace ohledně váhových limitů, rozměrů zavazadel a další důležité informace týkající se letecké přepravy naleznete na www.blue-style.cz. Informace zde uvedené jsou platné v době tisku tohoto katalogu.

Ve vybraných destinacích vám jsou k dispozici česky nebo slovensky mluvící delegáti. Ti, ve spolupráci s naším partnerem v dané destinaci, organizují transfery z/na letiště (ne vždy je delegát samotnému transferu přítomen), uvítají vás na první informační schůzce, kde vám podají důležité informace týkající se dané destinace, ubytování, nabídnou vám fakultativní výlety, možnost pronájmu auta apod. Po dobu vašeho pobytu vám budou k dispozici v určené návštěvní hodiny ve vašem ubytovacím zařízení. Mimo návštěvní hodiny je v nutných případech můžete kontaktovat telefonicky na čísle uvedeném na informační tabuli Blue Style (je-li k dispozici), která je umístěná na viditelném místě ve vašem ubytovacím zařízení (hovor delegátovi hradí zákazník) nebo v informační obálce, kterou obdržíte po příletu do destinace. Je třeba počítat s tím, že každý delegát má na starosti více ubytovacích kapacit a nelze tedy očekávat, že s vámi bude 24 hodin denně. Berte prosím na vědomí, že delegáti mohou doprovázet klienty do lékařských zařízení pouze dle jejich časových možností (nutné brát v potaz sjednané informační schůzky apod).

Vzhledem k tomu, že se delegát mnohdy pohybuje v oblastech s horším pokrytím mobilní sítě (a s horší dostupností datových služeb) nebo v místech, kde není žádný signál, může se stát, že bude po určitou dobu nedostupný. Vtakovém případě doporučujeme zaslat delegátovi SMS zprávu, na kterou bude následně po obdržení zprávy reagovat. Zároveň upozorňujeme, že v mnohých zemích může docházet k výpadkům mobilní sítě, kdy nedojde kdoručení SMS zprávy, a proto doporučujeme, zejména v urgentních případech, kontaktovat delegáta opětovně. Více informací o působnosti delegáta v jednotlivých destinacích pak naleznete na www.blue-style.cz.

Mobilní aplikace – Mobilní asistent

Vyvinuli jsme pro vás mobilní aplikaci, díky které máte prakticky vše, co potřebujete, pohodlně v kapse, a to již před samotnou dovolenou a následně pak i během ní. Naleznete zde podrobnosti o destinaci, do které míříte, o vámi vybraném hotelu, tipy na výlety, praktický slovník či kalkulačku měn. Zároveň máte pohromadě veškeré údaje o všech cestujících, zakoupených službách, informace o vašem cestovním pojištění atd.

Snaší mobilní aplikací si můžete pohodlně vybrat vaši dovolenou nebo jí použít ve vybraných destinacích ke komunikaci s delegátem Blue Style během vaší dovolené. V případě zdravotních problémů pak doporučujeme její využití pro rychlé a snadné kontaktování asistenční služby ERV Evropské pojišťovny, a.s. – Euro-Center.

Zároveň můžete po jejím skončení hodnotit jednoduchou a rychlou formou služby hotelu. Díky naší aplikaci jsme pro vás ve vybraných destinacích 24 hodin denně. Cestovní mobilní aplikace je ke stažení zdarma jak pro iPhone, tak i pro Android na www.blue-style.cz, na App Store a Google Play.

V některých, námi pečlivě vybraných ubytovacích zařízeních máme také své vlastní animátory, kteří se starají o zábavu dospělých a také dětí (tzv. Blue animátor a Croco animátor). Jejich prací je vytvářet animační programy a zábavu pro vás, naše klienty. Blue animátor spolupracuje s hotelovým animačním týmem, se kterým jsou prováděny i jednotlivé aktivity. V některých případech může mít Blue animátor i svou aktivitu.

Croco animátor připravuje program pro děti v tzv. Croco clubu. Smyslem programu v dětském Croco Clubu je si sdětmi hrát, bavit je a vzdělávat, nikoli nabízet a provozovat pouhé hlídání dětí. Dětský Croco club je určen dětem ve věku 4–12 let, které jsou plně samostatné a dokáží být již bez rodičů (platí zejména pro ty nejmladší). Každé dítě, které jede do hotelu označeného jako Croco Club, obdrží Croco tričko. Croco tričko si prosím vyzvedněte před odletem na pobočce CK Blue Style na letišti (croco trička nejsou k dispozici v destinacích).

Animační programy vedené Blue animátorem a/nebo Croco animátorem probíhají v určené dny několikrát týdně. Bližší informace o těchto animačních programech, jejich případného rozdělení do věkových skupin, včetně období, ve kterém probíhají, naleznete na www.blue-style.cz.

KATEGORIE UBYTOVÁNÍ

Naše cestovní kancelář vybrala ve spolupráci se zahraničními partnery a na základě spolehlivé znalosti místních poměrů všechny ubytovací kapacity tak, aby cena odpovídala jejich kvalitě a požadavkům klientů. Na každé hotelové stránce naleznete u jména ubytování hodnocení Blue Style od dvou až do pěti hvězdiček (čím vyšší počet, tím kvalitnější ubytování), přičemž hodnocení Blue Style nemusí vždy odpovídat oficiálním kategoriím užívaným v hostitelské zemi. V některých zemích se používá pro určení kategorie označení pomocí tzv. „klíčů“. V tomto případě však počet klíčů nemusí odpovídat počtu uváděných „hvězd“. Je nutné vzít na vědomí, že i v rámci jednotlivých kategorií jsou mezi hotely rozdíly v úrovni, množství a variabilitě poskytovaných služeb. Zároveň je důležité přihlédnout ke skutečnosti, že kvalita a rozsah nabízených služeb se neodvíjí pouze od samotné kategorie ubytovacího zařízení, ale je důležité brát v úvahu také cenu, za kterou je dané ubytovací zařízení nabízeno, která rozsah a úroveň poskytovaných služeb reflektuje. V některých destinacích, (např. Thajsko) nemají hotely oficiální kategorii ubytování. Hodnocení tak vyplývá z doporučení asociace hotelů, pokud jsou nabízené hotely jejich členem, z doporučení partnera v destinaci a současně se přihlíží ke kvalitě a rozsahu nabízených služeb v porovnání s cenou za dané ubytovací zařízení.

Hotel

Většina hotelů je tvořena centrální budovou a dalšími vedlejšími budovami (bungalovy, vilami atd.) umístěnými v areálu hotelu. Pokoj může být umístěn jak v centrální, tak ve vedlejší budově, bungalovu nebo vile hotelového komplexu. Každý hotel má svá interní nařízení, která jsou všichni hosté povinni respektovat. Mezi taková nařízení patří např. zákaz vynášení jídla z hotelové restaurace a zároveň přinášení jídla a pití zakoupeného mimo hotel. Pokud se rozhodnete pro ubytování v městském hotelu/ubytovacím zařízení nacházejícím se v centru/blízko centra, počítejte s tím, že v okolí bude rušný a hlučný provoz. Výhled z pokojů většinou směřuje do městské zástavby. S vaší volbou tohoto ubytování berete tyto skutečnosti na vědomí a případný hluk, vzhled okolí hotelu/ ubytovacího zařízení a výhled z pokoje nemohou být předmětem vaší případné stížnosti. Ubytování tohoto typu je vhodné zejména pro klienty, kteří chtějí strávit dovolenou na rušném místě, užívat si nočního života a chtějí mít vše na dosah ruky.

De Luxe hotel

Jedná se o hotely kategorie 5*, které svou kvalitou a nabízenými službami převyšují standardní 5* hotely. Tato ubytovací zařízení se řadí mezi luxusní.

Holiday village

Jedná se o rozsáhlý prázdninový komplex, kde je ubytování tvořeno souborem menších budov či bungalovů (i vícepatrových) zasazených do zahrady. Jsou zde nabízeny standardní hotelové služby včetně formy stravování all inclusive. K dispozici je široká nabídka jak sportovních aktivit, tak i animačních programů. Tento typ ubytování nabízí opravdu aktivní dovolenou a je určený především rodinám s dětmi. Holiday Village nemá oficiální hodnocení v podobě hvězdiček. Pro snažší orientaci udáváme kategorii pomocí hvězdiček i těmto typům ubytování, přičemž se jedná o naše hodnocení.

Riád

Jedná se o typickou marockou stavbu většinou s vnitřním nádvořím, později přestavěnou na hotel.

Pension

Ubytování ve standardních pokojích bez možnosti vaření, v některých ubytovacích zařízeních je k dispozici lednice. Pensiony mají zpravidla jídelnu, kde se podávají snídaně, nebo jsou úplně bez stravování.

Vila

Ubytování v komplexu studií či apartmánů, smožností vaření. U některých vil je k dispozici bazén a některé služby hotelového typu (např. možnost pronájmu bezpečnostních schránek za poplatek apod.).

Aparthotel

Ubytování v komplexu studií/apartmánů či hotelových pokojů, některé se stravováním. V nabídce jsou většinou k dispozici některé hotelové služby (např. recepce, snack bar u bazénu apod.). Upozorňujeme, že ubytování a poskytované služby v aparthotelech, vilách a pensionech nejsou totožné s ubytováním a poskytovanými službami v hotelu. Například nelze očekávat, že vily/aparthotely označené čtyřmi hvězdičkami odpovídají svou úrovní čtyřhvězdičkovému hotelu. Obsah a rozsah služeb ve vilách, pensionech a aparthotelech je na nižší úrovni než v hotelu.

Ubytování bez dětí (Adults only)

Jedná se oubytovací zařízení, které akceptuje ubytování až od určitého věku (minimální věkovou hranicí je většinou věk 16 let). Takovéto ubytovací zařízení je vhodné zejména pro ty, kteří hledají dovolenou bez přítomnosti dětí.

POKOJE

Každé ubytovací zařízení v našich katalozích nabízí různé typy pokojů, které jsou označeny názvem „Pokoje“ nebo „Hotelový pokoj“ (není-li uvedeno jinak) v našem popisu ubytovacího zařízení. Popis se vždy týká standardních typů pokojů (dvoulůžkových), pokud není uvedeno jinak. U některých typů pokojů uvádíme přibližnou velikost pokoje v m2. Uváděné přibližné rozměry zahrnují celou užitnou plochu ubytovací jednotky, tj. včetně sociálního zařízení, chodby, balkonu, terasy apod. Berte prosím na vědomí, že přidělování pokojů hostům je vždy záležitostí vedení hotelu a Blue Style na něj nemá vliv.

Jednolůžkové pokoje

Je běžné, že hotel si za jednolůžkový pokoj účtuje příplatek. I přesto se může stát, že poloha a vybavení těchto pokojů není tak dobrá jako u dvoulůžkových pokojů (např. nemusí mít balkon atd.).

Dvoulůžkové pokoje

Jedná se o pokoje se dvěma lůžky nebo jednou velkou postelí pro dvě osoby. Lůžka mohou být dvě oddělená, popřípadě i napevno vystavená. Ne vždy se musí jednat o standardní pevná lůžka.

Tří a vícelůžkové pokoje

Jsou většinou větší dvoulůžkové pokoje s dodatečně přidanými přistýlkami. Přistýlka může být skládací lehátko, pohovka, rozkládací gauč nebo palanda a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje. Zároveň nemusí vždy vyhovovat dospělé osobě. Přistýlka může být určená i pro 2 osoby (v takovém případě se jedná o rozměrově větší přistýlku). V případě, že požadujete pokoj s více lůžky, počítejte s tím, že se pokoj může v některých případech stát poněkud stěsnaným a nemusí mít např. balkon atd. Vzhledem ke skutečnosti, že takovýchto pokojů je v každém ubytovacím zařízení omezený počet, mohou se takovéto pokoje nacházet např. pouze v přízemí daného ubytovacího zařízení. Počítejte také s tím, že tyto pokoje jsou většinou vybaveny příslušenstvím pro 2 osoby – židle v pokoji, popřípadě na balkoně, hygienické prostředky v koupelně apod.

Studia a apartmány

Jsou samostatné letní byty s jednou nebo více ložnicemi a kuchyňkou, případně s kuchyňským koutem (ve většině případů), sprchou a WC. Mají většinou dvě pevná lůžka. Ostatní lůžka mohou být přistýlky (skládací lehátko, pohovka, rozkládací gauč nebo palanda) různých rozměrů a nemusí tudíž vyhovovat dospělé osobě. Kuchyň je většinou vybavena elektrickým nebo plynovým vařičem, malou ledničkou a základním nádobím podle počtu ubytovaných osob. Pokud předpokládáte náročnější vaření, je lépe si s sebou vzít vaše vlastní nádobí (např. cedník, struhadlo, naběračku atd.). Studia a apartmány nejsou rovněž vybaveny mycími prostředky, houbičkami na mytí nádobí a utěrkami. Upozorňujeme také na to, že toaletní papír se v apartmánech a studiích nedoplňuje, k dispozici vám bude pouze někde, a to v den vašeho příjezdu. Úklid probíhá pouze příležitostně, a to maximálně 1–2x za pobyt.

Bungalov

Jde o ubytování v malých domcích stavěných samostatně či v řadě, které se nacházejí většinou v zahradě daného ubytovacího zařízení. Bungalovy mohou mít jednu či více ložnic a mohou být jak přízemní, tak i patrové. V případě vícelůžkového bungalovu (3 a více lůžek) jde o ubytování s minimálně dvěma pevnými lůžky a dodatečně přidanými přistýlkami. Přistýlka může být skládací lehátko, pohovka, rozkládací gauč nebo palanda a nemusí být vždy pevnou součástí vybavení bungalovu. Bungalov disponuje sociálním zařízením (WC a koupelna je společná či oddělená), jeho součástí většinou bývá malá terasa/předzahrádka (pokud není uvedeno jinak).

Rodinné pokoje

Jedná se většinou o rozměrově větší pokoje, které mohou být dispozičně rozděleny např. paravanem a/ nebo se jedná o více pokojů určených pro více osob. Nabízí-li rodinný pokoj klimatizaci, je většinou pouze v jednom z pokojů (není-li výslovně uvedeno v popisu jinak). Stejně tak bývá TV (je-li v nabídce), pouze v jednom z pokojů.

No name

U takto označených ubytovacích kapacit garantujeme danou kategorii a typ ubytování (hotel, apartmán, vila apod.), popřípadě stravování a další služby uvedené v dané nabídce (transfery, pojištění, služby delegáta atd.). Jedná se o zvláštní nabídku, kdy není předem známo, o jaké konkrétní ubytovací zařízení se jedná. U těchto ubytovacích zařízení nemůžeme zajistit vaše zvláštní požadavky. Jméno vašeho ubytovacího zařízení se většinou dozvíte až po příletu do místa vaší dovolené od našeho delegáta. Tato skutečnost je pak již zohledněna v ceně samotného zájezdu, tudíž za toto nemůže být následně požadovaná žádná sleva. Takto označujeme některá ubytovací zařízení na našich speciálních nabídkách „Last Minute“ = „Na poslední chvíli“. Po vytištění tohoto katalogu nebo během sezóny může Blue Style vydat dodatečné nabídky na ubytovací zařízení, která nejsou obsažena v tomto katalogu. V tomto případě je klient povinen se seznámit s touto nabídkou ještě před sepsáním smlouvy o zájezdu do takovéhoto ubytovacího zařízení.

POKOJE S VÝHLEDEM NA MOŘE

Pokud je v katalogu u popisu uvedeno ubytování s výhledem na moře, může se jednat o přímý či boční výhled. Některé hotely taktéž nabízejí ubytování s výhledem na moře, kdy je pokoj orientovaný směrem k moři a ve výhledu mohou, i částečně, bránit stromy či keře. Pokoj s výhledem na moře také nezaručuje, že bude umístěn v těsné blízkosti moře či pláže.

PROMO POKOJE

Ubytovací zařízení s označením „Promo pokoje“ nabízejí ty nejlepší ceny, kdy máte možnost získat zvýhodněnou cenu na vaše ubytování. Tuto zvýhodněnou cenu za ubytování naleznete u jednotlivých typů Promo pokojů a můžete navíc kombinovat i s nabídkou Dítě ZDARMA. Promo pokoje jsou standardně vybavené pokoje a jejich počet je limitován, proto si svou dovolenou zajistěte včas.

ECO POKOJE

Jedná se o pokoje, které jsou nabízeny za zvýhodněnou cenu a v porovnání se standardním pokojem nemusí disponovat např. balkonem či mohou mít méně výhodnou polohu (přízemí, dále od moře, výhled apod.). „Eco pokoje“ mohou být též označovány jako „economy pokoje“.

Transfer z letiště do ubytovacího zařízení a zpět

Pokud není výslovně uvedeno jinak, po příletu na letiště bude pro vás zajištěn transfer, který vás odveze do vašich ubytovacích zařízení. Z důvodů užších silnic a uliček však některá ubytovací zařízení neumožňují dojezd až k samotnému ubytovacímu zařízení (zpravidla z důvodu nemožnosti otočení autobusu). V takovémto případě budete vysazeni na nejbližším možném místě od vašeho ubytovacího zařízení. Může se stát, že některé oblasti jsou dostupné pouze lodí. Proto je potřeba počítat s tím, že v těchto případech neprobíhá klasický transfer přímo k hotelu, ale je potřeba do hotelu dojít se svými zavazadly pěšky. Doba transferu závisí na množství hotelů na trase a počtu přepravovaných klientů.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

V platném katalogu u jednotlivých ubytovacích zařízení je definována možná MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST pokoje dospělými osobami a dětmi ve formátu X + Y, kde X je minimální možný počet osob platících cenu za dospělou osobu (také označováno jako MINIMÁLNÍ OBSAZENOST) v kombinaci s maximálním možným počtem dětí Y, které mohou být ubytovány v daném pokoji. Některá ubytovací zařízení umožňují ubytování v jednom pokoji max. pro 1 dítě do 2 let, tedy infanta (v některých případech při dosažení maximální obsazenosti v jednom pokoji neakceptují dítě do 2 let žádné).
S ohledem na standardy ubytování v některých exotických destinacích se může v případě ubytování tří a více osob na jednom pokoji stát, že dítě bude sdílet manželskou postel sdvěma osobami. Poskytnutí přistýlky, resp. třetí a další postele, na pokoj může být ze strany hotelu podmíněno vyžádáním, dostupností a možnostmi hotelu.

TERMÍN ZÁJEZDU

Do celkové délky vaší dovolené jsou zahrnuty také odletové a příletové dny, které jsou určeny k zajištění dopravy do destinace a transferu na/z letiště. Tyto dny nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu ve vašem ubytovacím zařízení. V případě pozdního odletu z ČR může doprava zasahovat do dne následujícího. V případě odletu z ČR krátce po půlnoci berte prosím na vědomí, že je nutné se dostavit na letiště k odbavení předcházející den. V případě, kdy je odlet z destinace zpět do ČR krátce po půlnoci, je nutné opustit pokoje a hotelové zařízení předposlední den vaší dovolené. Naopak, v případě pozdního odletu z destinace zpět do ČR pak berte na vědomí, že doprava může zasahovat i do dne následujícího.
Pro účely vymezení délky termínu zájezdu se zahájením čerpání služeb zájezdu rozumí okamžik odbavení cestujícího na letišti, ze kterého cestující odlétá a koncem čerpání služeb se rozumí čas příletu do ČR. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat eventuální „zkrácení pobytu“ na základě času dopravení do/z destinace, do/z hotelu, atd. Ukončením zájezdu se rozumí čas příletu zpět do cílového letiště v ČR.

ZAČÁTEK A UKONČENÍ POBYTU

Dle mezinárodních pravidel se lze do pokojů nastěhovat v den plánovaného příjezdu obvykle od 14.00 hodin (v některých destinacích i od 17.00 hodin). Opustit pokoje je v den odjezdu stanoveno mezinárodními pravidly většinou do 10.00 hodin místního času. Tato pravidla platí bez ohledu na čas vašeho příletu/zpátečního odletu. V některých destinacích jsou časy pro nastěhování se / opuštění pokoje určovány interními pravidly daného ubytovacího zařízení. Při brzkých ranních příletech do destinace (pokud nemáte zakoupenou službu „early check in“) doporučujeme s touto skutečností počítat a zabalit si věci běžné denní potřeby tak, abyste k nim měli snadnější přístup.
V případě pozdějšího transferu na letiště než je čas stanovený pro opuštění pokoje a/nebo vpřípadě brzkého příjezdu do ubytovacího zařízení, je možné ponechat vaše zavazadla v místnostech pro zavazadla, případně na místech k tomu hotelem určených. Ubytovací zařízení a cestovní kancelář však za tyto zavazadla nepřebírá žádnou zodpovědnost.

Délka pobytu

Znázorňuje počet dní, po které můžete čerpat hotelové služby s ohledem na čas příletu a odletu z/ do destinace, respektive na čas příjezdu a odjezdu do/z ubytovacího zařízení, přičemž k ubytování musí dojít v době – viz „Začátek a ukončení pobytu“. Pro určení ceny zájezdu je rozhodující počet nocí strávených ve vašem ubytovacím zařízení (v cestovním ruchu se cena za ubytování odvíjí právě od počtu nocí, které čerpáte a strávíte v ubytovacím zařízení, nikoliv od počtu dní). Nocí se rozumí poskytnutí ubytovaní zpravidla v době od 14.00 hodin (v některých destinacích i od 17.00 hodin) do 10.00 hodin následujícího dne, i když noc nebyla čerpána v plném rozsahu.

Early check in – dřívější nastěhování

I přes snahu zajistit ty nejlepší a nejvhodnější časy letů do našich destinací se může stát, že budete v hotelu v brzkých ranních hodinách. S ohledem na mezinárodní pravidla o čase nastěhování se (v den příletu nejdříve ve 14.00 hodin místního času), vám služba „early check in“, tedy možnost dřívějšího nastěhování do pokoje, může velice zpříjemnit začátek vaší dovolené. Objednáte-li si službu „early check-in, pak za situace, že přijedete-li do vašeho hotelu v ranních hodinách, vám bude v případě volné kapacity hotelu služba „early check-in“ Blue Style potvrzena. Potvrzením rezervované služby „early check-in“ ze strany Blue Style vám vzniká nárok na ubytování nejpozději do 10.00 hod. Pokud by ve výjimečném případě nebylo možné tuto službu na místě potvrdit a zajistit (např. právě kvůli momentální plné obsazenosti hotelu), vrátíme vám uhrazenou částku za tuto službu neprodleně zpět po návratu do ČR. Tuto službu nabízíme ve vybraných destinacích a nevztahuje se na ni kodex International Travel Quality Standard (ITQ).

Late check out – pozdější opuštění pokoje

V případě vašeho zájmu o využití pokoje v den odjezdu po 10.00 hodině, vám doporučujeme se včas domluvit s recepcí hotelu. Tato služba se nazývá „late check out“ a bývá za poplatek, který je hrazen přímo ubytovacímu zařízení (pokud nebude uvedeno výslovně jinak) a je dostupná dle obsazenosti.

DOVOLENÁ BEZ BARIÉR

V naší nabídce naleznete taktéž bezbariérové ubytovací zařízení. Vzhledem k tomu, že tato ubytovací zařízení disponují pouze omezeným počtem bezbariérových pokojů, je nutné, aby vpřípadě vašeho zájmu cestovní kancelář nejdříve ověřila a popřípadě zarezervovala daný pokoj/pokoje. Berte na vědomí, že takovéto ubytovací zařízení nemusí být všemi svými ostatními (veřejnými) prostory plně přizpůsobené pro handicapované, včetně přístupu na pláž. U ubytovacích zařízení, která jsou prezentována jako zařízení vhodná pro hendikepované klienty, je rovněž nutné vzít na vědomí, že právní předpisy platné v dané destinaci a technické/stavební standardy nemusí být v souladu s českými právními předpisy upravujícími podmínky a standardy pro ubytování hendikepovaných osob. Vždy doporučujeme u Blue Style nejdříve ověřit, zda vámi vybrané ubytovací zařízení je vhodné přesně pro vás (vopačném případě nemůže Blue Style nést odpovědnost za případně vzniklé problémy) a zda je vdaném termínu kapacitně dostupné. Ubytovací zařízení vhodné pro handicapované klienty vám rádi sdělíme na kterékoliv prodejně.

Cestuje-li cestující s invalidním vozíkem, je potřeba při uzavírání smlouvy o zájezdu o tomto informovat prodejce a uvést do ní mezinárodní kód pro leteckou přepravu (viz níže), který následně cestovní kancelář nahlásí leteckému přepravci.
Kódy jsou následující:
WCHC – Wheelchair (carry on = cestující je upoután na vozík; je nepohyblivý)
WCHR – Wheelchair (can climb stairs = cestující má potíže s chůzí; vyjde schody)
WCHS – Wheelchair (cannot climb stairs = cestující nevyjde a nesejde schody)

Dále je k výše uvedeným kódům nutné do smlouvy o zájezdu uvést, o jaký vozík se jedná.
Kódy jsou následující:
WCMP – manuální vozík
WCBD – elektrický vozík

V případě, kdy je zákazníkem nemožné využít standardního transferu z letiště do ubytovacího zařízení a zpět, hradí zákazník náklady spojené s individuálním transferem. Tento požadavek je nutné nahlásit při uzavírání smlouvy o zájezdu.

KATALOGOVÉ OBRÁZKY UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Vzhledem k tomu, že každé ubytovací zařízení má několik typů pokojů, které se mohou lišit velikostí a vybavením, není možné vám v našem katalogu představit všechny typy. Případně mohou být obrázky, které hotel poskytuje, staršího data (tedy mohou mít jiný design, barvu atd.). Považujte obrázky v našem katalogu za orientační. Záběry nemusejí přesně odpovídat tomu, jak bude vypadat váš pokoj, interiér nebo exteriér hotelu. Případné rozdíly nemohou být předmětem vaší případné stížnosti.

WEBOVÉ STRÁNKY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Za účelem maximálního zpřístupnění informací o nabízených ubytovacích zařízení uvádí Blue Style ve svém katalogu rovněž webové stránky ubytovacích zařízení. Tyto webové stránky jsou platné ke dni vydání katalogu. Blue Style není provozovatelem těchto webových stránek a tedy neodpovídá za jejich obsah, tj. včetně aktualizace tam uvedených údajů.

VYBAVENÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Rozsah některých služeb hotelu (např. klimatizace, otevírací doba barů, restaurací, sportovní vyžití) je závislý na jednotlivých obdobích – tzv. sezónách a některé služby i na obsazenosti hotelu (např. animační programy). Počítejte tedy s tím, že v období mimo hlavní sezónu může dojít částečně k omezení služeb. Hlavní sezónou se v exotických destinacích zpravidla rozumí prosinec až leden a v ostatních pak měsíce červenec a srpen, přičemž vždy záleží na konkrétní destinaci. Úroveň a rychlost služeb poskytovaných personálem hotelů a ostatních ubytovacích zařízení odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Mnohdy je nutné počítat s menší zkušeností a určitou ležérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. Některé hotely mohou za poplatek nabízet vstup do svých prostor a své služby i veřejnosti. Berte prosím na vědomí, že ubytovací zařízení přijímá nejen zahraniční hosty, ale také hosty ze země, kde se dané ubytovací zařízení nachází. Cestovní kancelář nemá vliv na národnostní složení hotelových hostů.

Katalogové popisky ubytovacích zařízení

Z důvodu omezeného prostoru v katalozích můžete v některých případech nalézt podrobnější popisky k jednotlivých ubytovacích zařízením, typů pokojů apod. na www.blue-style.cz. Informace uvedené v tomto katalogu jsou platné ke dni tisku. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat internetové stránky www.blue-style.cz.

Zálohy/Poplatky

V některých ubytovacích zařízeních může být požadována vratná záloha např. za ovladač ke klimatizaci, TV, plážové osušky, atd. Při ztrátě kartičky/pásku na službu All Inclusive, při ztrátě klíče atd. může být taktéž požadován poplatek. Je rovněž nutné vzít na vědomí, že při ubytování na hotelu může být hotelem vyžadována platební karta, jejíž údaje budou použity v případě čerpání služeb nezahrnutých v ceně zájezdu, případně za tímto účelem může být vyžadována záloha v hotovosti.

Klimatizace

Pokud si zakoupíte ubytování s klimatizací zahrnutou v ceně, počítejte s tím, že tato klimatizace je obvykle ovládána centrálně a bude fungovat většinou pouze v hlavní sezóně (červenec–srpen), a to v určité hodiny během dne v závislosti na rozhodnutí hotelu. V některých zemích může docházet i k opakovaným krátkodobým výpadkům elektrické energie, s čímž také souvisí funkčnost klimatizace a jiných elektrických zařízení. Některé vícelůžkové pokoje (či studia, apartmány apod.) mohou být mezonetového typu a/nebo se mohou skládat z více pokojů a může zde být 1 klimatizační jednotka pro obě patra/pokoje.

Elektrická energie

Většina hotelů často spojuje užívání elektrické energie s přítomností hosta v pokoji. Jedná se zejména o systém pojistek připojených ke klíči od pokoje (nebo magnetických karet sloužících i jako klíče od pokoje), které po umístění do příslušné zásuvky aktivují elektrický obvod. S tímto souvisí i fungování všech přístrojů v pokojích využívajících elektrickou energii.

Minibar / minilednička

Minibar je v miniledničce, která je umístěna na hotelovém pokoji a může být naplněna. Jeho obsah se po konzumaci doplňuje a zkonzumované nápoje a potraviny se platí přímo v hotelu na recepci. Minibary nejsou zpravidla zahrnuty ani v programu All Inclusive, pokud není výslovně uvedeno jinak. Většinou jsou minibary doplňovány standardně pro obsazenost 2 osobami.

Bazény

Ne všechny hotely mají bazén s čistícím/filtračním zařízením, a proto musí být při vyšších teplotách bazén vypuštěn a vyčištěn. Během čistění bazénu a výměny vody nelze bazén užívat. Je tedy nutné počítat s tím, že bazén může být po určitou dobu mimo provoz. Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba počítat s tím, že ne vždy je bazén vyhříván trvale, když zpravidla je vyhříván pouze v období určeném hotelem (povětšinou se jedná o zimní období). Vnitřní bazény mohou být zejména v letní sezoně uzavřeny. Tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. V některých destinacích bývá dodržován odpolední klid (tzv. siesta) a hotelové bazény mohou být pro své hosty uzavřeny – cca od 13.00 do 16.00 (např. v Itálii).

Skluzavky/aquapark

Pokud jsou v bazénu skluzavky, mějte na vědomí, že nejsou v provozu po celý den, ale pouze několikrát denně (v provozu zpravidla 2x). Provozní řád skluzavek a aquaparků je určován vnitřními předpisy jednotlivých hotelů a jejich využití je možné při splnění podmínek stanovených hotelem (např. věkovou hranicí či minimální výškou). Tyto podmínky se mohou během sezóny měnit, proto doporučujeme vždy ověřit aktuální informace u Blue Style a/nebo na www.blue-style.cz.

Lehátka a slunečníky

Ubytovací zařízení disponují omezeným počtem lehátek a slunečníků. Může se stát, že počet lehátek a slunečníků, jak u hotelového bazénu, tak na pláži, nemusí odpovídat kapacitě hotelu. Na plážích se obyčejně pronajímají celé sety (tzn. 2 lehátka a1 slunečník). Pokud není u popisu hotelu výslovně uvedeno jinak, platí, že jsou lehátka a slunečníky za poplatek. V některých oblastech (např. Phuket v Thajsku) jsou na veřejných plážích lehátka zakázána. Na některých místech je možné si pronajmout slunečník a některé hotely přímo u pláží pronajímají nebo půjčují lehátka zdarma, nicméně platí, že lehátka smí být použita pouze na travnaté ploše u pláže. Je potřeba tedy dbát vždy pokynů jednotlivých ubytovacích zařízení či upozornění na veřejných plážích. Na některých ubytovacích zařízení lze pronajmout k lehátku také matraci, ta bývá zpoplatněna zvlášť, může být zpoplatněna i v případě, že lehátko je zdarma.

Ložní prádlo a ručníky

Každé ubytovací zařízení mění ložní prádlo a ručníky v pokojích/studiích/apartmánech. Neznamená to však, že výměna bude probíhat každý den. V podstatě platí, že čím vyšší kategorie ubytování, tím častější výměny ložního prádla a ručníků. U hotelů nižší kategorie, u studií a apartmánů počítejte s tím, že výměna může probíhat pouze jednou za pobyt a je lépe si do svého zavazadla přibalit vlastní ručník a osušku.

Plážové osušky, ručníky

Ne všechny ubytovací zařízení nabízejí plážové osušky či ručníky. Pokud ano, jejich použití může být oproti požadované záloze či za poplatek. V případě jejich ztráty je pak klientovi účtován poplatek.

Balkon/terasa

Pokud váš pokoj disponuje balkonem či terasou, berte prosím na vědomí, že tyto bývají většinou vybaveny max. 1–2 židličkami a případně malým stolkem. Neplatí, že počet osob ubytovaných v pokoji = počet židlí na balkoně či terase. V některých případech nebývají na balkoně/terase židle a/nebo stolek.

Fitness/sportovní aktivity

V případě, že ubytovací zařízení nabízí fitness, berte prosím na vědomí, že se nemusí jednat o fitness s plnohodnotnou nabídkou strojů a většinou bývá jeho vybavení omezené. Otevírací doba fitness a jiných sportovišť je určována dle interního nařízení hotelu. Berte prosím na vědomí, že sportovní náčiní mnohdy neodpovídá úrovni profesionálních/komerčních sportovišť a posiloven a může se jednat o vybavení starší, a vzhledově opotřebované. S ohledem na uvedené rovněž doporučujeme před použitím sportovního vybavení toto řádně zkontrolovat. Pokud máte v úmyslu svou dovolenou využít k tréninku určité sportovní disciplíny, je nutné, abyste o této skutečnosti před uzavřením smlouvy písemně Blue Style informovali, aby bylo možné ověřit dostupnost a úroveň požadovaných služeb a následně tyto služby potvrdit ze strany Blue Style. Používání sportovního náčiní je vždy na vlastní odpovědnost, přičemž za nesvéprávné osoby odpovídá jejich zákonných zástupce.

Hygiena

Kulturní a hygienické zvyklosti v jižních zemích jsou odlišné od našich a odpovídají místním poměrům, jakož i tamním povětrnostním podmínkám. Tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí. V některých zemích se stále můžeme setkat s jiným typem kanalizace (užší potrubí). V těchto případech se nesmí vhazovat toaletní papír do záchodové mísy, jelikož hrozí ucpání odpadu. Toaletní papír se vhazuje do odpadkových košů umístěných vedle WC. S ohledem na odlišné hygienické standardy je nezbytné, aby v případě, že má klient požadavky neodpovídající běžným standardům dané destinace, o těchto požadavcích předem Blue Style informoval, neboť Blue Style nemá možnost tyto standardy ovlivnit. Cestovní kancelář neručí za případné nevhodné chování hotelových hostů, zejména, nedodržují-li etiketu, hygienu a základy slušného chování.

Teplá voda

Některá ubytovací zařízení používají k ohřívání vody sluneční kolektory. Ve dnech, kdy intenzita slunečního svitu není příliš silná, se může stát, že voda tekoucí ve vašem pokoji/studiu/apartmánu nebude příliš teplá. Tato skutečnost nemůže být předmětem vaší případné reklamace. Stejně tak v některých destinacích může docházet k menším výpadkům dodávky vody a to s ohledem na lokální reálie (např. geografické umístění ubytovacího zařízení, pokles tlaku apod.).

Peníze a cennosti, trezory

Vaše cenné předměty a peníze je lépe uschovat v hotelovém trezoru, který je většinou k dispozici k pronajmutí přímo v pokoji nebo na recepci. Poplatek za pronájem bezpečnostní schránky se platí zpravidla na recepci hotelu. Všechny cennější předměty a peníze ponechané ve vašem pokoji je doporučeno zamykat do vašich zavazadel nebo do skříně a nenechávat je volně položené. V žádném případě není vhodné nechávat při odchodu z vašeho pokoje otevřená okna nebo balkónové dveře. Obojí je nutno zabezpečit také v noci během vašeho spánku. Zabrání se tak případnému vniknutí zlodějů. V případě, že by zloděj vnikl do vašeho pokoje a nepřekonal by přitom žádnou překážku (vylomení dveří, rozbití okna atd.), vám i v případě pojištění zaniká nárok na pojistné plnění. Pokud byste byli během vašeho pobytu okradeni, doporučujeme bezodkladné oznámení krádeže na policii. Za hotovost či předměty vnesené do ubytovacího zařízení cestovní kancelář nenese a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost. Je nutné vzít na vědomí, že ubytovací zařízení je mnohdy přístupné veřejnosti a rovněž hotelový pokoj mnohdy zůstává (např. v důsledku chybného uzavření, větrání) nezabezpečen proti vniknutí třetích osob. Cestovní kancelář tedy nedoporučuje brát na dovolenou předměty větší hodnoty, které nejsou nezbytně nutné pro realizace vaší dovolené. V případě, že máte s sebou na dovolené předměty vyšší hodnoty, šperky, drahé notebooky, cenná technická zařízení apod., doporučujeme, abyste se v hotelu informovali o vhodném místě k ukládání těchto cenných předmětů, kterým zpravidla většina hotelů disponuje. Za taková místa k ukládání předmětů vyšší hodnoty zpravidla není považována bezpečnostní schránka na pokoji.
V případě potřeby zaslání dodatečných finančních prostředků do místa vaší dovolené doporučujeme využít služby společnosti Western Union, která se specializuje na převod finančních prostředků do zahraničí. Upozorňujeme, že volně položená hotovost na posteli či na stolku může být úklidovou službou považována za spropitné, proto v tomto směru doporučujeme obezřetnost.

Zapomenuté věci v ubytovacím zařízení

Před odhlášením z ubytovacího zařízení doporučujeme každému překontrolovat své osobní věci. Zkontrolujte zejména skříně, noční stolky, zásuvky (nabíječky mobilních telefonů, kabely do videokamer apod.), umyvadlo a ostatní prostory. V případě zapomenutých osobních věcí v destinaci cestovní kancelář nenese odpovědnost za jejich nalezení a následné poslání zpět do ČR.

Vhodné oblečení

Ve většině ubytovacích zařízení je požadováno, aby muži i ženy volili vhodné elegantní oblečení, zejména při vstupu do hotelové restaurace (pánové – dlouhé kalhoty, dámy – šaty apod.). Upozorňujeme, že převážná část ubytovacích zařízení v tomto katalogu vyžaduje dodržování pravidel oblékání – tzv. dress code (včetně vhodné obuvi). Při nedodržení tohoto pravidla se může stát, že nebudete vpuštěni do hotelové restaurace / hotelových restaurací.

Animační programy

Některé hotely pro své hosty pořádají animační programy. K nim většinou patří různé sportovní aktivity, jako je např. plážový volejbal, vodní aerobic nebo různé večerní zábavné programy (tyto mohou trvat i např. do pozdních večerních hodin, mnohdy i po 23.00 hod.), show, dětské diskotéky apod. Počítejte s tím, že rozsah těchto aktivit se může měnit v závislosti na sezóně a momentálním obsazení hotelu a animace mohou probíhat pouze příležitostně.

CESTOVÁNÍ SE ZVÍŘETEM / DOMÁCÍM MAZLÍČKEM

Některá ubytovací zařízení mohou nabízet taktéž pobyt s vaším domácím mazlíčkem. Při samotném výběru dovolené a před následným závazným zarezervováním vašeho zájezdu je nutné ověřit, zda vámi vybrané ubytovací zařízení umožňuje pobyt i vašemu domácímu mazlíčkovi. Zároveň je nutné se řídit dle zásad a pravidel o přepravě zvířat (více v kapitole Přeprava zvířat).

TECHNICKÉ VYBAVENÍ UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Standardy technického vybavení mohou být v různých destinacích odlišné od našich. Uvedené je nutné vzít na vědomí a to rovněž v souvislosti s případnými poruchami či údržbou technického vybavení (např. klimatizace, topení, výtahy), kdy je nutné počítat s tím, že mnohdy může oprava či údržba technického vybavení trvat delší dobu např. z důvodu delší doby dodání náhradních dílů.

V případě zakoupení ubytování s polopenzí nebo plnou penzí je nutno počítat s tím, že v ceně obědů nebo večeří nejsou zahrnuty nápoje, není-li uvedeno jinak (např. hotely All Inclusive). Nápoje k jídlu si lze za místní měnu dokupovat. Každé ubytovací zařízení, popří- padě restaurace, připravuje stravování (pokud není formou bufetu) tak, aby uspokojilo všechny své klienty, a může se stát, že toto stravování nemusí přesně vyhovovat osobní chuti každého klienta. Stravování formou bufetu odpovídá dané kategorii hotelu a místním zvyklostem. Je-li ve smlouvě ozájezdu uveden větší počet cestujících ubytovaných do 2 a více pokojů, pak musí mít cestující ubytovaní ve stejném pokoji, shodnou formu stravování. Strava přikoupená v tavernách nebo restauracích bývá servírována bez možnosti výběru, může se také opakovat během pobytu, vždy ale odpovídá hodnotě uhrazené ceny za stravování a nemůže být předmětem vaší reklamace. Pokud si klienti vyberou ubytovací zařízení se stravováním formou kontinentální snídaně, musí počítat s tím, že kontinentální snídaně znamená kávu nebo čaj, pečivo, máslo a marmeládu. „Jiný kraj, jiný mrav“. To platí i ostravovacích zvycích v jednotlivých zemích. Počítejte s tím, že jiné národy používají k vaření jiné ingredience, jako jsou různá exotická koření, olivový olej nebo pikantní pasty. Ne vždy je náš evropský žaludek přizpůsoben této stravě, a tak se čas od času mohou objevit i střevní potíže, jejichž příčinu nelze spatřovat v nedostatečné kvalitě úpravy potravin nebo v nevyhovujících hygienických podmínkách. Vtomto případě je nejvhodnější kontaktovat asistenční službu pojišťovny, kde vám doporučí nejúčinnější medikamenty. Jednotlivá ubytovací zařízení disponují též polootevřenými/otevřenými restauracemi, které nemusí být zcela chráněny před vyskytujícími se zvířaty, jako jsou psi/kočky/létající a lezoucí hmyz, ptactvo apod. Stravování formou bufetu či servírovaného menu je rovnocenné. V případě velmi nízkého počtu klientů čerpající daný typ stravování či v mimosezoně může dojít ze strany vedení hotelu ke změně typu stravování. Stravování zahrnuté v ceně zájezdu závisí na počtu nocí strávených v ubytovacím zařízení. Nárok na čerpání první a poslední stravovací služby závisí na čase ubytování při příjezdu do ubytovacího zařízení (check in) a odhlášení se z ubytovacího zařízení (check out) v plánovaný den ukončení služeb s tím, že podmínky čerpání stravovacích služeb jsou stanoveny vždy samotným ubytovacím zařízením. Úroveň a rozsah stravování i stolování odpovídá mimo jiné zvyklostem v dané destinaci, a může se tedy lišit od běžného evropského standardu. S ohledem na uvedené je rovněž nutné vzít na vědomí, že v ubytovacích zařízeních i vyšší kategorie je často z hygienických důvodů používáno jednorázové plastové nádobí. Tyto skutečnosti však není možné ze strany Blue Style ovlivnit.
Berte prosím na vědomí, že v hlavní sezoně a/nebo vpřípadě plné obsazenosti hotelu se mohou v restauracích a barech tvořit fronty a hotelový personál v takovou chvíli nemusí být schopen obsloužit všechny hotelové hosty v jeden okamžik. To stejné se týká přípravy, respektive prostírání stolů, doplňování sklenic, příborů apod. a doplňování pokrmů, či průběžného úklidu zejména pak v hlavních restauracích.
Některé hotely ve svých restauracích dodržují pravidlo „uvedení ke stolu“ („to be seated“), aby předešli tvoření front. V takovém případě budete uvedeni do restaurace poté, co pro vás bude připraven volný stůl. Pokud má klient zvláštní požadavky na stravu, je nezbytné, aby o těchto požadavcích Blue Style informoval před uzavřením smlouvy o zájezdu, neboť je nutné dostupnost požadovaných služeb předem ověřit a následně potvrdit ze strany Blue Style. Berte prosím na vědomí, že pokud ubytovací zařízení nabízí zvláštní typy stravování (např. bezlepkové), pak bude samotný nabízený sortiment omezený. Tuto skutečnost tedy nelze následně reklamovat.
V případě účasti na výletě s brzkým raním odjezdem a/nebo brzkého ranního odjezdu z hotelu na letiště, berte prosím na vědomí, že zpravidla nelze podávat snídani v dřívějších hodinách. Doporučujeme tedy, abyste se informovali s předstihem uhotelového personálu o možnosti přípravy a vyzvednutí svačinového balíčku.

ALL INCLUSIVE

Jedná se vpodstatě o plnou penzi (snídaně, oběd a večeře) s nabídkou vybraných nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby (v závislosti na nabídce hotelu) během dne dle otevírací doby jednotlivých barů a restaurací. Alkohol je zpravidla podáván nejdříve od 10.00 hod (v závislosti na otevírací době barů). Neznamená, že během celého dne bude k dispozici nabídka jídel či snacků. Program All Inclusive (rozsah, sortiment, doba a místo) je určován vnitřními předpisy hotelu a ten si také vyhrazuje právo na změnu oproti plánovaným službám. Úroveň All Inclusive odpovídá také kategorii hotelu a ceně hotelu a místním zvyklostem, přičemž variabilita a množství druhů jídla závisí na standardech v dané lokalitě a tedy nemůže mít vliv na kvalitu poskytovaných služeb. Některé bary, restaurace apod. mohou mít mimo hlavní sezónu (červenec–srpen) omezenou provozní dobu nebo mohou být zcela mimo provoz. Dále může dojít k posunu otevírací doby jednotlivých barů a restaurací v závislosti na sezóně (např. letní–zimní) oproti popisu v katalogu. Vzhledem k tomu, že popisy služeb All Inclusive uvedené u jednotlivých hotelů vznikají s několikaměsíčním předstihem (mnohdy i s ročním předstihem), může se stát, že dojde ke změně v otevírací době jednotlivých restaurací a barů, a proto jsou tyto popisy spíše orientační a nemusí informovat o přesné otevírací době jednotlivých restaurací a barů, kde All Inclusive platí. Znamená to také, že pokud je např. uvedeno, že v ceně All Inclusive je zahrnuto neomezené množství místních alkoholických a nealkoholických nápojů v době 10.00–24.00 hod., tyto nápoje budou v této době k dispozici, ovšem ne vždy najednou ve všech barech a restauracích. Počítejte také s tím, že All Inclusive se většinou nevztahuje na občerstvení, bary a restaurace na pláži, a pokud ano, pouze v omezeném sortimentu. S ohledem na bezpečnost hostů je běžné i v hotelech vyšší kategorie používání plastových kelímků. Některá ubytovací zařízení nabízejí rozlévané nápoje ve větších nádobách, barelech, které jsou k dispozici na určených místech. Tyto nápoje, zejména pak v letních měsících, nemusí být vždy zcela vychlazené. Služby All Inclusive jsou poskytovány v době – viz odstavec „Začátek a ukončení pobytu“. Minibar na pokoji není součástí All Inclusive (pokud není uvedeno jinak) a veškeré nápoje, popř. potraviny je nutné uhradit přímo vhotelu na recepci. Na místě se také hradí veškeré nápoje, které nejsou zahrnuty v All Inclusive. Mezi ně většinou patří čerstvé džusy, importované alkoholické nápoje, nápoje v lahvích a v plechovkách. Je na interním nařízení hotelu, zda jsou používány magnetické karty, náramky, či jiný způsob sloužící k identifikaci klientů čerpající službu All Inclusive. Vpřípadě, že hotel nabízí pozdní snídani, není tato snídaně co do rozsahu shodná s nabídkou snídaní v řádné otevírací době a její nabídka bývá omezená a bez teplých pokrmů/jídel.

MOŽNÉ TYPY ALL INCLUSIVE

Ubytovací zařízení používají také různé názvy pro označení služby All inclusive, např. Lehké All Inclusive (jedná se o plnou penzi – snídaně, oběd, večeře s podávanými nápoji v časech určených ke stravování v místech určených hotelem, někdy také ale nazýváno jako All inclusive) nebo 24 hodin All Inclusive, High Class All Inclusive apod. Každý jednotlivý typ All Inclusive a jeho přibližný rozsah je popsán upříslušného hotelu. Vždy je nutné brát v úvahu samotnou nabídku nabízeného sortimentu jídel a nápojů, která jsou u daného ubytovacího zařízení inzerována.

À LA CARTE RESTAURACE

Pokud jsou v nabídce i à la carte restaurace, jedná se o restaurace, ve kterých si lze vybrat jídlo z jídelního lístku (nejedná se o stravování bufetovým způsobem), je vždy nutná předchozí rezervace, není-li uvedeno jinak. Zdůvodu velkého zájmu o tyto restaurace upozorňujeme, že vámi zvolený den návštěvy může být zdůvodu menší kapacity již obsazený. Proto vždy provádějte rezervace s předstihem. Tyto restaurace mohou být cenou již zahrnuté v rámci jednotlivého typu All Inclusive a nebo jsou za poplatek.

DINE AROUND

Rozšířená nabídka služeb pro hotelové hosty zahrnující možnost využívat zdarma služeb nejen vhotelu, ve kterém jsou ubytování, ale také hotelů dalších (zpravidla sesterských). Jedná se zejména omožnost využívat restaurace, bary, á la carte restaurace, kiosky a jiné (vždy záleží na konkrétní hotelové nabídce). Tato rozšířená nabídka je více než lákavá zejména pro ty, kteří neradi tráví čas na jednom místě a rádi využijí možnosti navštívit a ochutnat něco jiného, než nabízi právě jimi vybrané ubytovací zařízení. Pro návštěvu z některých restaurací může být vyžadována předchozí rezervace, případně mohou být provozovatelem ubytovacího zařízení vyhrazeny časy pro jejich návštěvu

POTRAVINY A VODA

Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření. Vodu k těmto účelům doporučujeme zakoupit v místních obchodech nebo hotelu. Nedoporučuje se také konzumace neloupané zeleniny a ovoce. Pro Evropana není vhodná ani konzumace pouličně prodávané zmrzliny a podobných potravin. V některých zemích může docházet i k opakovaným krátkodobým výpadkům elektrické energie a tím i v zásobování vodou. Stejně tak k těmto potížím může docházet ve spojitosti s pravidelnou údržbou např. vodovodního potrubí či inženýrských sítí. V některých destinacích může být voda odsolována, ta je však i přes nepříjemnou pachuť zdravotně nezávadná. Do některých zemí je také zakázán dovoz potravin, doporučujeme si před odjezdem vždy ověřit podmínky dovozu potravin do příslušné destinace na stránkách Ministerstva zahraničí ČR www.mzv.cz a/nebo na zastupitelských úřadech zemí, do kterých v rámci zájezdu cestujete.

CESTA NA DOVOLENOU

Pokud se rozhodnete pro cestování s malými dětmi, cesta letadlem je ideální. Lety zejména do středomořských destinací netrvají dlouho a i pro ty nejmenší poskytují pohodlí. Na letištích jsou většinou k dispozici prostory určené pro maminky s dětmi, které jsou vybaveny přebalovacím pultem. Se skládacím kočárkem můžete jít až k letadlu (v takovém případě doporučujeme mít vhodný obal chránící kočárek během samotné přepravy), kde vám jej uloží v zavazadlovém prostoru přímo v letadle a při výstupu jej opět dostanete zpět buď přímo u výstupu z letadla nebo pak spolu s vašimi zavazadly. Přeprava kočárku je bezplatná a jeho hmotnost se nepočítá do celkové hmotnosti zavazadel (další informace pak naleznete v části Letecká přeprava v těchto všeobecných informacích). Pro strávení příjemné rodinné dovolené je velmi důležitý i výběr ubytování. V popisech jednotlivých ubytovacích kapacit je vždy uvedeno, zda disponuje bazénem pro děti, dětským hřištěm a miniklubem, což by mohlo výrazně přispět ke spokojenému prožití vaší dovolené. V případě vašeho zájmu o dětskou postýlku je nutno tuto skutečnost vyznačit při závazné rezervování zájezdu jako zvláštní požadavek na vaší smlouvě o zájezdu. Při příjezdu do vašeho ubytovacího zařízení si postýlku ihned vyžádejte na recepci nebo u našeho delegáta. Dětské postýlky jsou poskytovány buď zdarma, nebo za poplatek. Upozornění: Pokud dané ubytovací zařízení nabízí dětské postýlky, jejich počet je omezený, a proto se může stát, že vám po vašem příjezdu nebude možné dětskou postýlku poskytnout.
Pokud ubytovací zařízení nabízí v restauracích dětské židle, upozorňujeme, že jejich počet bývá omezený.

PRAKTICKÉ RADY A DOPORUČENÍ

 • ověřte si podmínky vstupu do vámi vybrané destinace – zejména jestli máte platné cestovní doklady s požadovanou délkou platnosti (včetně dětí);
 • při vzletu a také během přistávání letadla doporučujeme podávat dětem nápoje, abyste předešli případné bolesti uší způsobené změnou tlaku;
 • dohlédněte na dodržování pitného režimu vašich dětí;
 • nezapomeňte opalovací krémy s vysokým faktorem určené pro děti, mléko po opalování apřípadně panthenol na spáleniny;
 • přibalte také náplasti na odřená kolínka, léky tlumící bolest a horečku;
 • vyberte vhodné oblečení, čepičku, sluneční brýle;
 • nezapomeňte ani na oblíbené hračky vašich dětí.

DĚTSKÉ CENY

Děti do 2 let – infanti (v den zpátečního odletu jim nesmí být 2 roky) platí zpravidla pouze paušální poplatek, který se liší dle dané destinace, případně cestovní připojištění Blue Comfort/BlueComfort Plus, není-li u konkrétního zájezdu uvedeno jinak. Nemají však nárok na sedadlo při transferech z letiště do ubytovacího zařízení a zpět, na lůžko, přistýlku nebo dětskou postýlku v ubytovacím zařízení. Některá ubytovací zařízení umožňují ubytování v jednom pokoji max. pro 1 dítě do 2 let (ve výjimečných případech při dosažení maximální obsazenosti v jednom pokoji neakceptují dítě do 2 let žádné.

Děti od 2 let – veškeré dětské ceny se vztahují na děti od 2 let věku až do dovršení věku vyznačeného v nabídce udaného ubytovacích zařízení (v den zpátečního odletu nesmí tento věk dovršit). Dětské ceny jsou platné pouze při dodržení minimálního počtu osob platících cenu za dospělou osobu.
Pokud je v nabídce u jednotlivých zájezdů uvedeno dítě ZDARMA nebo jiná zvýhodněná nabídka vztahující se na dítě, tak se tato nabídka týká pouze 1. dítěte, další dítě platí cenu dle cenové nabídky, není-li uvedeno jinak.

VÝLETY

Ve vybraných destinacích nabízíme možnost absolvovování fakultativních výletů. Tyto výlety lze zakoupit před odletem (při závazném rezervování vašeho zájezdu v českých korunách) a nebo, pokud je v dané destinaci delegát Blue Style, přímo v destinaci u něj (v zahraniční měně). V případě nenaplnění minimální kapacity účastníků výletu má CK (respektive pořadatel daného výletu) právo tento výlet zrušit. Případně vám bude nabídnuta účast na témže výletě průvodcovaném v angličtině nebo němčině (pokud v destinaci tato alternativa existuje) nebo si můžete u delegáta vybrat výlet jiný (pokud je v nabídce) a cenový rozdíl bude buď vrácen, nebo naúčtován k doplacení. Pokud došlo k zakoupení výletu v destinaci, dojde v případě jeho zrušení k vrácení uhrazené částky přímo vdestinaci. Pokud byl výlet zakoupen v ČR, budou peníze zákazníkovi navráceny po vašem návratu do ČR po předložení dokladu a neuskutečněném výletu. Ceny výletů jsou stanoveny na základě oficiálních cen publikovaných zahraniční partnerskou CK. Tyto ceny mohou být partnerskými CK během sezóny upravovány a výlety mohou být na místě prodávány i za snížené ceny. Případný cenový rozdíl mezi vámi zaplacenou a nově publikovanou cenou vám nezakládá nárok na proplacení rozdílu.
K některým zájezdům mohou být také nabízeny výlety zdarma (tato nabídka se nevztahuje na zájezdy zakoupené na „Last Minute“ = „Na poslední chvíli“, není-li uvedeno jinak). O jaké výlety se jedná, se dozvíte až v místě vašeho pobytu od našeho delegáta. Tyto výlety si nelze předem vybrat a nemusí být obsaženy v nabídce výletů v našem katalogu. V případě, že se takovéhoto výletu nezúčastníte, nelze nárokovat jakoukoliv kompenzaci za takto nevyužitý výlet. V případě zakoupení výletu nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení nevyčerpaných služeb ve svém hotelu z důvodu účasti na výletu/výletech (např. náhradní strava v podobě balíčku, apod.). Ne na všech výletech jsou přítomni česky mluvící průvodci/delegáti. V případě zdravotních potíží a tedy nemožnosti se zúčastnit objednaného výletu doporučujeme neprodleně kontaktovat našeho delegáta (pro minimalizování případných stornopoplatků).
Blue Style dále upozorňuje, že v některých destinacích jsou nabízeny rovněž výlety do jiného státu, při čemž za účelem vstupu na území cizího státu je vždy podle platných právních předpisů potřeba, aby měl každý účastník předmětného výletu s sebou platný cestovní doklad. Změna programů výletů oproti uvedeným popisům v katalogu Blue Style je vyhrazena. Blue Style není odpovědný za výlety zakoupené a organizované třetí stranou (tzn. výlet není organizován místní partnerskou cestovní kanceláří). Berte prosím na vědomí, že v takovýchto případech jsou možnosti delegáta být nápomocen omezené.

PRONÁJEM AUTA

Ve většině destinací nabízíme možnost pronájmu auta, případně motocyklu. Bližší informace vám podá náš delegát vdané destinaci. V některých destinacích může autopůjčovna požadovat složení vratné zálohy. Blue Style nenese odpovědnost za pronájem auta, příp. motocyklu od třetí strany.

ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE

Fotografie v katalogu či na dodatečných nabídkách použité u popisů destinací, výletů a ve Všeobecných informacích jsou ilustrační. Tyto fotografie nemusí korespondovat se skutečností vztahující se na danou lokalitu.

TEPLOTNÍ TABULKY

V tomto katalogu Blue Style uvádí u každé destinace informace o teplotě. Tyto informace jsou orientační. Blue Style nenese zodpovědnost za případné teplotní rozdíly, ke kterým může během vaší dovolené dojít.

WI-FI, INTERNET

Některé hotely nabízejí možnost bezdrátového připojení k internetu (tzv. WI-FI). Blue Style ani poskytovatelé služby neposkytují žádnou záruku, že WI-FI bude fungovat bez přerušení nebo bez chyb, neposkytují žádnou záruku za dostupnost WI-FI kdekoliv v areálu hotelu, neposkytují záruku za bezpečnost přenášených dat, a to zejména k možnému přenosu virů, červů, trojských koní a dalších škodlivých složek / programů způsobilých poškodit technologie/zařízení (dále jen „T/Z“) využité zákazníkem pro připojení prostřednictvím WI-FI. Blue Style ani poskytovatelé služby neposkytují žádnou záruku na kompatibilitu standardů WI-FI s T/Z. Blue Style ani poskytovatelé služby neposkytují žádnou záruku za obsah webových stránek třetích stran ani správnost jejich zobrazení. Hotelové WI-FI není určeno k profesionálnímu využití a může být se strany hotelu a/nebo poskytovatele služby kdykoliv omezeno nebo ukončeno. Zákazník bere na vědomí a akceptuje rizika spojená s přístupem k internetu prostřednictvím WI-FI. Blue Style nenese za žádných okolností odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou na straně zákazníka a/nebo třetí strany v souvislosti s využitím WI-FI a/nebo nefunkčností WI-FI a/nebo nedostupností WI-FI. Je nutné vzít na vědomí, že tato služba může být zpoplatněna.

ZAKOUPENÉ DÁRKY A SUVENÝRY

V případě zakoupení dárků či jiných suvenýrů v zahraničí neručí cestovní kancelář za případné škody vzniklé nekvalitní výrobou nebo nepravostí výrobku. Upozorňujeme klienty, že pokud si zakoupí např. zlato či bižuterii, může se mnohdy jednat o nekvalitní zboží či zboží nižší kvality. Zejména u pouličního prodeje se může jednat o napodobeniny a falzifikáty. Stejně tak cestovní kancelář neručí a nenese zodpovědnost za CD/DVD zakoupené u hotelových prodejců či během výletu.
Zároveň upozorňujeme, že každá země má svá nařízení a regule, podle kterých se nesmí vyvážet např. koráli, různé zkameněliny, kameny, květiny, semena apod. Proto v případě, že máte v úmyslu dovézt z destinace nějaký suvenýr, doporučujeme, abyste se předem obeznámili s pravidly dané destinace upravující možnosti a zákazy v případě vývozu.

ZNIČENÝ, ZNEHODNOCENÝ HOTELOVÝ MAJETEK

V případě poničení hotelového majetku (např. ručník zničený tetováním hennou, rozbitý interiér pokoje) berte na vědomí, že po vás může ubytovací zařízení požadovat za takto poničený majetek úhradu.

MOŘE, PLÁŽE, PŘÍRODA

Kvůli odlivu, který způsobí ústup moře, se může stát, že do hlubší vody to bude dále, než je obvyklé. Tato skutečnost však nijak nesnižuje kvalitu samotné pláže a nemůže být předmětem případné stížnosti. Cestovní kancelář není zodpovědná za pláž, změny biotopu a/nebo ekotopu. Zejména pak je nutné v přímořských oblastech počítat s možným (i nadměrným) výskytem řas, mořské trávy či jiných částí mořského biotopu, a to jak v moři, tak na pláži. Výskyt uvedeného není v moci cestovní kanceláře (či hotelového zařízení) jakkoli ovlivnit. Naopak je nutné upozornit na to, že je s vyplavenými částmi mořského biotopu ze strany hotelu či tamních úřadů nakládáno dle zvyklostí v destinaci, a to zejména s ohledem na ochranu životního prostředí, což může znamenat také to, že jsou řasy ponechány na pláži, dokud nejsou odplaveny zpět do moře. Mnohé pláže jsou veřejné a za jejich čištění jsou zodpovědné dané obce či městské úřady. Zároveň jsou pláže většinou volně přístupné místním obyvatelům, turistům z jiných ubytovacích zařízení a prodejcům suvenýrů. Je tedy nutné počítat i s případným hlukem, který není hotel ani při vynaložení nezbytného úsilí mnohdy schopen ovlivnit. Stejně tak jsou mnohdy pláže přístupné i pronajímatelům jízd, např. na koních či velbloudech. Je tedy nutné počítat i na pláži s výskytem těchto zvířat, jakož i s důsledky jejich metabolických procesů. S ohledem na volný pohyb osob na pláži a s tím související konzumací jídla i pítí, je nutné také počítat s tím, že i přes veškerou snahu personálu hotelu není možné udržet vždy pláže čisté po celý den.

Mořské podloží

Berte prosím na vědomí, že cestovní kancelář popisuje pláže, nikoli mořské podloží, které nemusí vždy být stejné, jako je pláž.

Modrá vlajka (Blue Flag)

V naší nabídce naleznete také několik hotelů, které se mohou pyšnit tím, že leží na pláži s tzv. „Modrou vlajkou“, případně tyto pláže mohou hoteloví hosté využívat. Modrá vlajka (Blue Flag) je prestižní ekologické ocenění, které je udělováno plážím a přístavům, které splnily přísné normy. Nadace pro environmentální vzdělávání (FEL) každoročně kontroluje tisíce pláží. Hodnotí se především čistota a upravenost pláže, čistota moře a jeho bezprostřední okolí. Mezi další kritéria patří také způsob recyklace odpadů na pláži nebo kvalita poskytovaných služeb (například přítomnost záchranářů, poskytování turistických informací atd.). Více na www.blueflag.org.

Hmyz a místní fauna

V přímořských letoviscích, kde je vlhký vzduch a plno zeleně, se může vyskytovat nejen venku, ale také v hotelovém pokoji a společných prostranstvích, včetně restaurace, také nepříjemný létající i lezoucí hmyz, obojživelníci či plazy, kteří jsou běžnou součástí fauny přímořských oblastí. Bohužel nelze společná prostranství ani hotelové pokoje zcela uzavřít a zabránit tak vniknutí těchto živočichů do těchto prostor, a to zejména s ohledem na běžné užívání hotelu a hotelových pokojů (tj. otvírání dveří a oken, vnášení potravin a pití na pokoje atd.), a to i přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů. Bohužel i toto patří k exotice jižních zemí, a je tedy nutné při výběru přímořských destinací s výskytem těchto živočichů počítat. Na vaši cestu je lépe se vybavit repelentními přípravky a pro klidný spánek také elektrickými strojky. Výměnné tablety či jiné druhy náplní proti hmyzu doporučujeme zakoupit na místě, a to z důvodu odlišného chemického složení, které je mnohdy na místní hmyz účinější (doporučujeme vždy prostudovat složení těchto přípravků). Nedoporučuje se ponechávat v pokoji volně ležící potraviny. Mějte také na paměti, že se v moři mohou vyskytovat mořští živočichové, jako jsou ježci a medúzy. Naše cestovní kancelář nenese odpovědnost za případně se vyskytující hmyz, plazy a obojživelníky, mořské živočichy a jinou místní faunu, jako jsou potulné kočky, psi apod., a tato záležitost nemůže být předmětem vaší případné stížnosti.

Hluk

Za hezkých teplých večerů a nocí se v prázdninových letoviscích odehrává rušný noční život, který může způsobit i hluk. Počítejte s tím, že pokud si vyberete vaši dovolenou v živém prázdninovém letovisku nebo blízko plážové promenády, a to zejména během hlavní sezóny a v období místních svátků, může zde vznikat intenzivnější hluk, který nemůžeme ovlivnit. Automobily a motocykly nepodléhají žádným přísným předpisům. V některých hotelech končí večerní animační program až v pozdních nočních hodinách. Stejně tak nelze ovlivnit případný hluk z okolních hotelů. Tento hluk však nesnižuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem vaší případné stížnosti. Cestovní ruch se stále rozvíjí, což má za následek také stavební činnost, kterou naše cestovní kancelář nemůže ovlivnit, ani jí zabránit. Může se tak stát, že po udělení stavebního povolení místními úřady se začne stavět ze dne na den, nebo je stavební činnost po delší přestávce obnovena bez ohledu na to, zda je právě turistická sezóna a stavební činnost obtěžuje okolí. Z těchto důvodů nelze mít vždy při rezervování vašeho zájezdu nejaktuálnější zprávy o stavební činnosti. Také stavební styl umožňuje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými místnostmi. Někdy může klimatizační jednotka umístěná v pokoji či na balkoně vydávat hluk, stejně jako hlavní agregát, či jiná technická vybavení ubytovacího zařízení. Naše cestovní kancelář vám v případě stížnosti na tuto skutečnost nemůže poskytovat slevy ani kompenzace. Počítejte také s tím, že během sezóny se může vyskytovat i hluk způsobený leteckou dopravou. Všeobecně vzato, zejména ostrovy a poloostrovy jsou malé a turistická letoviska nemohou být dostatečně vzdálena od letiště.

Očkování

Ve většině destinací, které nabízíme v našem katalogu, není vyžadováno povinné očkování, vyjma očkování proti žluté zimnici, které je pro vstup do některých zemí povinné. Doporučujeme si však vždy před samotným zakoupením dovolené ověřit nutnost očkování u příslušné hygienické stanice, u odborného lékaře a dále u Ministerstva zahraničních věcí, www.mzv.cz.

Tetování hennou

V přímořských letoviscích se setkáte s nabídkou tetování hennou. Vzhledem k tomu, že se nemusí jednat o čistě přírodní hennu, může se dostavit alergická reakce. Tento druh tetování nedoporučujeme.

VZDÁLENOST UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ OD PLÁŽE

Informace o vzdálenosti pláže od ubytovacího zařízení jsou orientační a vycházíme vnich ze vzdálenosti vzdušnou čarou. Může se tak stát, že vzdálenost pláže vedená pěší chůzí bude delší. Zejména vpřípadě rozsáhlých hotelových komplexů je nutné počítat s tím, že vzdálenost od pláže může být s v rámci jednoho komplexu různá.

Vjižních zemích je běžné, že v době největšího horka mají všichni tzv. siestu. Zpravidla mezi 13.00 a 15.00 se nepracuje, ale relaxuje. V turistických letoviscích se siesta většinou nedodržuje a většina obchodů je otevřena. Nejlepší je přizpůsobit se místní tradici, odpočinout si v období siesty a vychutnat si příjemné a teplé večery při posezení v místních restauracích a barech, stejně jako místní obyvatelé. Je možné, že během vaší dovolené proběhnou některé ze státních svátků dané země nebo jiné podobné oslavy a náboženské zvyklosti. V žádném případě však neomezují kvalitu poskytovaných služeb, naopak můžete být svědkem zajímavých tradic a lidových oslav spojených s těmito svátky.

RAMADÁN

Prorok muslimské víry Mohamed zavedl v roce 624 svátek Ramadán k poctění času, kdy mu byl Alláhem seslán Korán. Od té doby každý devátý měsíc muslimského kalendáře začíná období půstu, které dodržují muslimové na celém světě, a to muži, ženy i děti od desátého roku věku (existují výjimky pro nemocné lidi a těhotné ženy). Půst pro věřící znamená vzdát se požitků, jako je jídlo, pití, sexuální akt, a také neřestí, jako jsou cigarety, alkohol apod., a to od úsvitu do západu slunce. Během postního dne se muslimové několikrát modlí a po západu slunce se scházejí ke společné slavnostní večeři a opětovným modlitbám. Muslimové se řídí lunárním kalendářem, a proto je Ramadán každý rok o 10 až 11 dní dříve. Vždy záleží na tom, kdy nastane nov, který představuje začátek nového měsíce. Ramadán neznamená jen odříkání, naopak půst sbližuje muslimy s bohem a všemi věřícími na celém světě, dodává účinnosti modlitbám a duchovnímu cítění. Půst také pomáhá věřícím vcítit se do pocitu lidí, kteří trpí hladem nedobrovolně a nabádá je ke štědrosti a dobročinnosti. Je to doba, kdy se „očišťují“ od pozemských tužeb a hříšných myšlenek. Ramadán je velice vznešený svátek a je každoroční součástí života muslimů. Je to svátek protkaný krásnými modlitbami a zpěvem, svátek duchovní čistoty. Pro některé turisty je cestování do muslimské země v době Ramadánu velice zajímavé, je to projev vznešené muslimské kultury a tradice. Někteří návštěvníci v době své dovolené Ramadán vnímají jen okrajově a někteří vůbec, jiní si naplno užívají noční život spojený s tímto svátkem. Pokud si vyberete vaší dovolenou v období Ramadánu, počítejte raději s určitým omezením ve vztahu k rozsahu a rychlosti poskytovaných služeb. Na místě bude i větší trpělivost a shovívavost na vaší straně. Ramadán však v žádném případě neomezuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být proto původem jakékoliv případné reklamace. Vroce 2017 připadnul začátek Ramadánu na 27.5. a konec na 25.6. Počítejte taktéž s tím, že vněkterých ubytovacích zařízeních může dojít k vyšší obsazenosti místní klientely, která před a po ukončení Ramadánu tráví dovolenou v hotelových resortech.

Blue Style uvádí vždy Konečné ceny zájezdů.

KONEČNÁ CENA ZAHRNUJE (pokud není u konkrétního zájezdu výslovně uvedeno jinak):

 • Letenku tam a zpět
 • Ubytování a případné stravování zahrnuté v ceně
 • Transfer z letiště v destinaci do ubytovacího zařízení a zpět
 • Služby delegáta (v některých destinacích pouze místního zástupce cestovní kanceláře)
 • Základní pojištění asistenčních služeb a léčebných výloh ERV Evropské pojišťovny, a.s.
 • Povinné smluvní pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., zákona o některých podmínkách podnikání voblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
 • Povinné příplatky (letištní abezpečnostní taxy včetně pozemních služeb a palivový příplatek)

KONEČNÁ CENA NEZAHRNUJE

 • Doporučené cestovní připojištění BlueComfort / BlueComfort Plus
 • Případné vízum
 • Pobytové taxy aobdobné poplatky nebo daně, jsouli v dané destinaci vybírány
 • Volitelné nepovinné příplatky nebo slevy (např. příplatek za pokoj s výhledem na moře, fakultativní výlety, pronájem auta, slevu pro stálé zákazníky, slevu pro seniory apod.) Výši cestovního připojištění BlueComfort / BlueComfort Plus (včetně zvýhodněné dětské ceny a její hranice) a případného víza naleznete na www.blue-style.cz. Konečná cena dále neobsahuje např. případnou odletovu daň splatnou v místě pobytu/odletu.


Pro určení ceny zájezdu je rozhodující počet nocí strávených ve vašem ubytovacím zařízení. Nocí se rozumí poskytnutí ubytování v době od 14.00 hodin do 10.00 hodin následujícího dne, i když noc nebyla čerpána v plném rozsahu.

FIRST MINUTE/ MEGAFIRSTMINUTE

(Na první chvíli) Jde o speciální nabídku zájezdu s mnoha výhodami, označovaná též jako nabídka „Na první chvíli“.

LAST MINUTE/ MEGALASTMINUTE

(Na poslední chvíli) Last Minute je nabídka zájezdu za speciální zlevněnou cenu. Též označována jako nabídka „Na poslední chvíli“. Tato nabídka je vydávána na speciálních nabídkových listech (v tištěné podobě nebo na internetu), a to i mnohdy více týdnů před samotným termínem zájezdu.

Při přípravách a balení nezbytných věcí na vaší dovolenou nezapomeňte přibalit do kufru zejména pokrývku vaší hlavy, sluneční brýle či opalovací krémy. Snažte se vyvarovat dlouhého a přímého pobytu na slunci, zejména pak vpolední době a nepodceňujte pitný režim. Klienti jsou povinni v případě zdravotního omezení (např. kardiaci, diabetici, osoby s omezenými pohybovými schopnostmi či jiným handicapem) osob uvedených na smlouvě o zájezdu na tuto skutečnost písemně upozornit ve smlouvě o zájezdu při jejím prvním rezervování, aby mohl být upozorněn delegát, letecký přepravce a ubytovací zařízení v místě pobytu. V opačném případě nese zákazník odpovědnost za případné škody s tímto související. Již při výběru vaší dovolené dbejte na své pohodlí a volte např. možnost klimatizace, ubytování v přízemí, případně hotel s výtahem. S výběrem vhodného ubytování vám rádi pomůžeme. Zvláštní požadavky pak nezapomeňte uvést na smlouvě o zájezdu. Zdravotnický systém se v cizích zemích opírá o síť státních a soukromých zdravotnických zařízení. Cizincům jsou doporučovány služby soukromých nemocnic, které jsou sice stále podstatně nákladnější, a však péče a služby jsou na mnohem vyšší úrovni než ve státních zařízeních. Zacházení s pacienty je na soukromých klinikách lépe organizováno a je rovněž zajištěna pooperační péče mnohem vyššího standardu než ve státních zdravotnických zařízeních. V případě úrazu nebo nutnosti poskytnutí lékařské péče kontaktujte asistenční službu ERV Evropské pojišťovny, a.s. Euro-Center (nepřetržitě v českém jazyce), jejíž kontakt najdete na Cestovních dokumentech k vašemu cestovnímu pojištění, které obdržíte při odbavení, případně kontaktujte našeho delegáta. Vyžaduje-li si to povaha zdravotního stavu cestujícího (může se týkat i těhotných cestujících), zejména pak s ohledem na přepravní podmínky letecké společnosti (k dispozici na stránkách www.blue-style.cz), je tento cestující povinen toto nahlásit CK před uzavřením smlouvy o zájezdu pro účely dalšího nahlášení leteckému přepravci a mít s sebou potvrzení od lékaře, že je schopen/ schopna letu. U osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, je potřeba zajistit doprovod.

U Blue Style máte vždy něco navíc! Ať už cestujete kamkoliv po světě, v ceně všech zájezdů Blue Style je zahrnuto základní pojištění asistenčních služeb a léčebných výloh ERV Evropské pojišťovny, a.s. – Basic, není-li u konkrétního zájezdu uvedeno výslovně jinak.

TOTO POJIŠTĚNÍ ZAHRNUJE:

 • Aktivní asistenci poskytovanou 24 hodin denně, obsahující i zabezpečení lékařského převozu, repatriaci do vlasti a zajištění opatrovníka při hospitalizaci klienta v zahraničí.
 • Pojištění léčebných výloh, a to včetně fyzioterapeutického či zubního ošetření až do výše 5,4 mil. Kč.

Naši delegáti jsou každoročně proškolováni profesionály ERV Evropské pojišťovny a.s., proto jsou schopni, v případě zdravotních potíží, vám rychle a fundovaně pomoci zajistit patřičnou péči. Dále jsme pro bezpečnější průběh vaší dovolené a větší ochranu vašich investic pro vás, ve spolupráci s ERV Evropskou pojišťovnou a.s., připravili exkluzivní cestovní připojištění BlueComfort (pro cesty po Evropě, vč. Egypta, Tuniska, Djerby a Maroka) a připojištění BlueComfort Plus (pro cesty do exotických destinací). V čem je výhoda připojištěni BlueComfort a BlueComfort Plus a v čem vás chrání?

 • pro případ, kdy budete muset stornovat váš zájezd
 • pro případ úmrtí následkem úrazu
 • pro případ trvalých následků úrazu
 • při škodě na osobních věcech
 • při zpoždění vašich zavazadel
 • při škodě na zdraví či majetku způsobené jiné osobě
 • při nutnosti přerušit vaší cestu
 • při nevyužití dovolené

Více informací o cestovním pojištění Basic, BlueComfort a BlueComfort Plus, jeho rozsahu a limitů pojistného plnění naleznete v tomto katalogu, na www.blue-style.cz a v pojistných podmínkách ERV Evropské pojišťovny, a.s.
Pojistné podmínky ERV Evropské pojišťovny, a.s., které jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, si před odjezdem na dovolenou důkladně prostudujte (pojistné podmínky také obsahují výši pojistného plnění základního pojištění Basic a dále pak rozsah a výši limitů pojistného plnění týkající se připojištění BlueComfort / BlueComfort Plus).

Pojistná událost

V případě, že během vaší dovolené dojde k pojistné události na vašem zdraví, na vašem majetku (např. ve vašem hotelovém pokoji/ studiu/apartmánu dojde k vytopení, krádeži atd.), je potřeba tuto záležitost nahlásit na příslušná místa a vyžádat si protokol s přesným zápisem toho, co se událo (lékařská zpráva, protokol z policie, od ubytovacího zařízení apod.). Berte na vědomí, že bez těchto důkazních dokumentů nelze pojistnou událost řešit s pojišťovnou, i když jste na tento druh poškození pojištěni.

Vaše vyladěná dovolená u moře s CK Blue Style!