b'Vlety KOSPopisy vlet jsou pouze informan anezvazn. Bli info ojejich programu obdrte vdestinaci. Vlety jsou organizovny pi naplnn minimlnho potu zjemc (konkrtn poty budou upesnny vdestinaci).Vlety Vce na www.blue-style.czCESTUJTE APOZNVEJTENisyros gorie. Lo vyr na svoji plavbu dopoled- cca 7 nmonch mil od Kosu acesta lod ne zpstavu Kos, odkud m na malebntam trv piblin 50 minut. Bodrum, ve ostrov Kalymnos, konkrtn do mstekastarovku znm jako Halikarnas, je ms-Pothia, kde je podvn obd vmalebntem poslednho odpoinku krle Mauso-tavern akde poznte, jak se zpracovva- la, jeho Mauzoleum je jednm ze sedmi j mosk houby. Pot vlet pokrauje nadivsvta.Pozstatkymonumentln neobydlen ostrvek Plati, kde je monosthrobky budete moci navtvit vrmci sv-vykoupat se pmo zlodi vprzran vodho volnho asu, stejn tak hrad sv. Petra krsn ztoky. Dle navtvte ostrov Pse- z15.stolet, kter dnes slou jako muze-rimos, kde budete mt as na koupn naum podvodn archeologie. Po prochzce ndhern psit pli. pstavem vs mstn autobus zaveze na vyhldku kvtrnm mlnm, kde budete Ostrov pezdvan t spc sopka seOkruh ostrovem mt pstav spevnost jako na dlani, oteve me stt clem vaeho vletu, vyberete- se vm pilehl ztoka Gmbet adohld-li si celodenn lodn vlet na Nisyros. Zdenete ina pobe ostrova Kos. Autobusem vs ek zcela bezpen asnadn sestupbudete pokraovat do archeologick loka-do krteru, kter pro mnoh bude jistlity Myndos Gate apot do zlatnickho neopakovatelnm zitkem. Ostrov vzni- centra amanufaktury na vrobu proslulch kl erupc sopky, obas inn jet ve ste- tureckch koberc. Po nvratu zpt do p-dovku. Dnes se vak jej innost omezujestavu budete moci ochutnat tureck spe-u jen na solfatry. Po nvtv nejvthociality vjedn zmstnch restaurac aut si krteru na ostrov budete moci obdivovatprav nakupovn asmlouvn vnkupnch malebn uliky pstavu azrove hlavn- ulicch, kde najdete nekonen mnostv ho msta Mandraki, lemovan blostnmiobchod abazar se zbom veho druhu. domky sbarevnmi okenicemi abalkony.Celodenn vlet autobusem po ostrov.Vcen vletu je zahrnuta pstavn taxa, Vystoupte kruinm johanitsk pevnosti,Prvn zastvka je vhlavnm mst Kos,obd nen zahrnut.kter dodnes slou jako klter spozdnkde navtvte centrln nmst Elefthe-byzantskm jeskynnm kostelem zasvce- rias, nejvt archeologickou lokalitu pmo nm Pann Marii (Panagia Spiliani). Odtudvcentru msta aznm Hipokratv platan. se vm naskytne nezapomenuteln vhledPot pokraujete knejkrsnj anejzn-na pilehl ostrvek Giali acel mstekomj pamtce ostrovado Asklepia. Dal-Mandraki, kde budete mt tak dostatek zastvka je vmalebn horsk vesnice asu na oberstven ankupy. Obd nenZia, kde vs ek panoramatick vhled. zahrnut vcen.Dalm clem cesty je vbek Kefalos se ztokou Kamari, kde vrmci svho voln-Ti ostrovylodn vlet ho asu budete moci ochutnat nkterou zmstnch specialit vtavern pmo uple nebo se jt vykoupat. Posledn zastvkou je vesnice Antimachia, kde budete moci navtvit zceninu hradu.TureckoBodrumVyuijte pleitosti anavtivte bhem sv dovolen dv zempojete snmi na celodenn lodn vlet do Turecka! Zpsta-vu hlavnho msta Kos se vydte na plav-bu do Bodrumu, pi kter mete poznat Tento lodn vlet spojen srelaxac akou- jedinen tureck pobe. Msto Bod-pnm je vhodn pro vechny vkov kate- rum se nachz na lenitm poloostrov, MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 87'