b'VEOBECN INFORMACEavemi vcmi na celm svt, dodv in- Sluby delegta (vnkterch destinacch pou- posledn chvli. Tato nabdka je vydvna na nosti modlitbm aduchovnmu ctn. Pst takze mstnho zstupce cestovn kancele) specilnch nabdkovch listech (vtitn podo-pomh vcm vctit se do pocitu lid, kte trpZkladn pojitn asistennch slueb aleb- b nebo na internetu), ato imnohdy vce tdn hladem nedobrovoln anabd je ke tdrostinch vloh ERV Evropsk pojiovny, a.s. ped samotnm termnem zjezdu.adobroinnosti. Je to doba, kdy se oiu-Povinn smluvn pojitn CK ve smyslu zkona j od pozemskch tueb ahnch mylenek 159/1999 Sb., zkona onkterch podmn- ZDRAV Ramadn je velice vzneen svtek aje ka- kch podnikn voblasti cestovnho ruchu, ve doron soust ivota muslim. Je to svtekznn pozdjch pedpis AZDRAVOTNICK PEprotkan krsnmi modlitbami azpvem, svtekPovinn pplatky (letitn abezpenostn taxy duchovn istoty. Pro nkter turisty je cestov- vetn pozemnch slueb apalivov pplatek) Pi ppravch abalen nezbytnch vc na n do muslimsk zem vdob Ramadnu veliceva dovolenou nezapomete pibalit do kufru zajmav, tento svtek je projevem vzneenKONEN CENA NEZAHRNUJE zejmna pokrvku va hlavy, slunen brle i muslimsk kultury atradice. Nkte nvtv-Doporuen cestovn pipojitn BlueCom- opalovac krmy. Snate se vyvarovat dlouhhonci vdob sv dovolen Ramadn vnmaj jenfort/BlueComfort MAX, respektive BlueCom- apmho pobytu na slunci, zejmna pak vpole-okrajov ankte vbec, jin si naplno uvajfort Plus/BlueComfort Plus MAX dn dob anepodceujte pitn reim. Klienti jsou non ivot spojen stmto svtkem. Pokud si Ppadn vzum povinni vppad zdravotnho omezen (nap. vyberete va dovolenou vobdob Ramadnu,Pobytov taxy aobdobn poplatky nebo dan,kardiaci, diabetici, osoby somezenmi pohybo-potejte radji suritm omezenm ve vztahujsou-li vdan destinaci vybrny vmi schopnostmi i jinm handicapem) osob krozsahu arychlosti poskytovanch slueb. NaVoliteln nepovinn pplatky nebo slevy (nap.uvedench na smlouv ozjezdu na tuto sku-mst bude ivt trplivost ashovvavost na vapplatek za pokoj svhledem na moe, fakul- tenost psemn upozornit ve smlouv ozjezdu stran. Ramadn vak vdnm ppad neo- tativn vlety, pronjem auta, slevu pro stlpi jejm prvnm rezervovn, aby mohl bt upo-mezuje kvalitu poskytovanch slueb anemezkaznky, slevu pro seniory apod.). Vi ces- zornn delegt, leteck pepravce aubytovac bt proto pvodem jakkoliv ppadn reklama- tovnho pipojitn BlueComfort / BlueCom- zazen vmst pobytu. Vopanm ppad nese ce. Vroce 2020 pipadnul zatek Ramadnufort MAX, respektive respektive BlueComfortzkaznk odpovdnost za ppadn kody stmto na 24.4 akonec na 23.5. Potejte takt stm,Plus/BlueComfort Plus MAX (vetn zvhod- souvisejc. Ji pi vbru va dovolen dbejte na e vnkterch ubytovacch zazench menn dtsk ceny ajej hranice) appadnhosv pohodl avolte nap. monost klimatizace, dojt kvy obsazenosti mstn klientelou, ktervza naleznete na www.blue-style.cz. Konenubytovn vpzem, ppadn hotel svtahem. ped apo ukonen Ramadnu trv dovole- cena dle neobsahuje nap. ppadnou odle- Svbrem vhodnho ubytovn vm rdi pom-nou vhotelovch rezortech. Upozorujeme, etovou da splatnou vmst pobytu/odletu. eme. Zdravotnick systm se vcizch zemch vnkterch resortech me bhem Ramadnuopr os sttnch asoukromch zdravotnic-bt omezena doba vydvn alkoholu. Pro uren ceny zjezdu je rozhodujc poetkch zazen. Cizincm jsou doporuovny slu-noc strvench ve vaem ubytovacm zazen.by soukromch nemocnic, kter jsou sice stle Noc se rozum poskytnut ubytovn vdob odpodstatn nkladnj, avak pe asluby jsou CENA ZJEZDU 14.00 hodin do 10.00 hodin nsledujcho dne,na mnohem vy rovni ne ve sttnch za-ikdy noc nebyla erpna vplnm rozsahu. zench. Zachzen spacienty je na soukromch Blue Style uvd vdy Konen ceny zjezd. klinikch lpe organizovno aje rovn zajitna FIRST MINUTE / MEGAFIRSTMINUTE pooperan pe mnohem vyho standardu KONENCENAZAHRNUJE(pokudnenJde ospeciln nabdku zjezdu smnoha vho- ne ve sttnch zdravotnickch zazench. Vp-ukonkrtnho zjezdu vslovn uvedeno jinak): dami, oznaovanou t jako nabdka Na prv- pad razu nebo nutnosti poskytnut lkaskLetenku tam azpt n chvli. pe kontaktujte asistenn slubu ERV Evropsk Ubytovn appadn stravovn zahrnutpojiovny, a.s. Euro-Center (nepetrit ves-vcen LAST MINUTE / MEGALASTMINUTE km jazyce), jej kontakt naleznete vCestovnch Transfer zletit vdestinaci do ubytovachoLast Minute je nabdka zjezdu za speciln zlev- dokumentech ucestovnho pojitn, kter obdr-zazen azpt nnou cenu. T oznaovna jako nabdka Nate nejpozdji 7 dn ped plnovanm odletem. POJITN Dle jsme pro bezpenj prbh va dovo- fort Plus / BlueComfort Plus MAX, jeho rozsahu len avt ochranu vaich investic pro vs,alimit pojistnho plnn naleznete vtomto UBlue Style mte vdy nco navc! A u cestu- ve spoluprci sERV Evropskou pojiovnoukatalogu, na www.blue-style.cz avpojistnch jete kamkoliv po svt, vcen vech zjezda.s., pipravili exkluzivn cestovn pipoji- podmnkch ERV Evropsk pojiovny, a.s.Blue Style je zahrnuto zkladn pojitn asis- tn BlueComfort / BlueComfort MAX (pro tennch slueb alebnch vloh ERV Evrop- cesty po Evrop, v. Egypta, Tuniska, DjerbyPojistn podmnky ERV Evropsk pojiov-sk pojiovny, a.s.Basic, nen-li ukonkrt- aMaroka) apipojitn BlueComfort Plus /ny, a.s., kter jsou nedlnou soust smlou-nho zjezdu uvedeno vslovn jinak. KtomuBlueComfort Plus MAX (pro cesty do exotic- vy ozjezdu, si ped odjezdem na dovolenou navc pak nov pojitn Basic obsahuje krytkch destinac). Vem je vhoda pipojitnidkladn prostudujte (pojistn podmnky tak vloh spojench slenm, asistenc arepa- BlueComfort / BlueComfort MAX aBlueCom- obsahuj vi pojistnho plnn zkladnho triac vppad, kdy vzahrani onemocntefort Plus / BlueComfort Plus MAX avem vspojitn Basic adle pak rozsah avi limit na COVID-19. chrn? pojistnho plnn tkajc se pipojitn Blue-Comfort / BlueComfort MAX aBlueComfort Toto pojitn zahrnuje: pro ppad, kdy budete muset stornovat vPlus / BlueComfort Plus MAX).Aktivn asistenci poskytovanou 24 hodinzjezddenn, obsahujc izabezpeen lkaskho pro ppad mrt nsledkem razuPojistn udlostvppad, e bhem va pevozu, repatriaci do vlasti azajitn opa-pro ppad trvalch nsledk razu dovolen dojde kpojistn udlosti na vaem trovnka pi hospitalizaci klienta vzahrani.pi kod na osobnch vcech zdrav, na vaem majetku (nap. ve vaem Pojitn lebnch vloh v. onemocnn pi zpodn vaich zavazadel hotelovm pokoji/ studiu/apartmnu dojde vzahrani na COVID-19, ato vetn fyzio- pi kod na zdrav i majetku, zpsobenkvytopen, krdei atd.), je poteba tuto terapeutickho i zubnho oeten a dojin osob zleitost nahlsit na pslun msta avy-ve 5,4 mil. K.pi nutnosti peruit vai cestu dat si protokol spesnm zpisem toho, copi nevyuit dovolen se udlo (lkask zprva, protokol zpoli-Nai delegti jsou kadoron prokolovni peruen cesty cie, od ubytovacho zazen apod.). Berte profesionly ERV Evropsk pojiovny a.s., nic-pi znemonn nvratu (varianta MAX) na vdom, e bez tchto dkaznch doku-mn vppad zdravotnch pot jsou povi- ment nelze pojistnou udlost eit spoji-nni nsledovat instrukc asistenn sluby ERVVce informac ocestovnm pojitn Basic,ovnou, ikdy jste na tento druh pokozen Evropsk pojiovny, a.s. Euro-Center. BlueComfort /BlueComfort MAX aBlueCom- pojitni.650 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'