b'VEOBECN INFORMACEa/nebo nefunknost WI-FI a/nebo nedostup- l popisuje ple, nikoli mosk podlo, kterkon vydvat hluk, stejn jako hlavn agregt, nost WI-FI. Je nutn vzt na vdom, e tatonemus bt vdy stejn, jako je pl.i jin technick vybaven ubytovacho zaze-sluba me bt zpoplatnna. n. Blue Style vm vppad stnosti na tuto MODR VLAJKA (BLUE FLAG) skutenost neme poskytovat slevy ani kom-ZAKOUPEN DRKY ASUVENRY Vna nabdce naleznete tak nkolik hotel,penzace. Potejte tak stm, e bhem sezny Vppad zakoupen drk i jinch suven- kter se mohou pynit tm, e le na pli stzv.se me vyskytovat ihluk zpsoben leteckou r vzahrani cestovn kancel neodpovdModrou vlajkou, ppadn tyto ple mohoudopravou. Veobecn vzato, zejmna ostrovy za ppadn kody vznikl nekvalitn vrobouhotelov host vyuvat. Modr vlajka je prestinapoloostrovy jsou mal aturistick letoviska nebo nepravost vrobku. Varujeme klienty pedekologick ocenn, kter je udlovno plmnemohou bt dostaten vzdlena od letit. nkupem perk zejmna od poulinch pro- apstavm, kter splnily psn normy. Hodnot dejc. Me se jednat onekvalitn zbo, zbose pedevm istota aupravenost ple, istotaOKOVNni kvality i napodobeniny. Stejn tak ces- moe ajeho bezprostedn okol. Mezi dal kri- Ve vtin destinac, kter nabzme vnaem tovn kancel neru anenese zodpovdnosttria pat tak zpsob recyklace odpad na pl- katalogu, nen vyadovno povinn okovn, za CD/DVD zakoupen uhotelovch prodejci nebo kvalita poskytovanch slueb (napkladvyjma okovn proti lut zimnici, kter je pro i bhem vletu. Zrove upozorujeme, eptomnost zchran, poskytovn turistickchvstup do nkterch zem povinn. Doporuu-kad zem m sv nazen apravidla, podleinformac atd.). Vce na www.blueflag.org.jeme si vak vdy ped samotnm zakoupenm kterch se nesm vyvet nap. korly, rzndovolen ovit nutnost okovn upslun zkamenliny, kameny, kvtiny, semena apod.HMYZ AMSTN FAUNA hygienick stanice, uodbornho lkae nebo Proto vppad, e mte vmyslu dovzt zdes- Vpmoskch letoviscch, kde je vlhk vzduchuMinisterstva zahraninch vc, www.mzv.cz.tinace njak suvenr, doporuujeme, abysteaplno zelen, se me vyskytovat nejen ven-se pedem obeznmili spravidly danho sttuku, ale tak vhotelovm pokoji aspolenchTETOVN HENNOUpro jejich vvoz/dovoz.prostranstvch, vetn restaurace, tak ltajcVpmoskch letoviscch se setkte snabd-ilezouc hmyz, obojivelnci, plazi aj., kte jsoukou tetovn hennou. Vzhledem ktomu, e se ZNIEN, ZNEHODNOCEN bnou soust fauny pmoskch oblast.nemus jednat oist prodn hennu, me se HOTELOV MAJETEK Bohuel nelze spolen prostranstv ani hote- dostavit alergick reakce. Tento druh tetovn Vppad pokozen hotelovho majetku (nap.lov pokoje zcela uzavt azabrnit tak vnik- proto nedoporuujeme. runk znien tetovnm hennou, rozbit inte- nut ivoich do tchto prostor, ato zejmna rir pokoje) berte na vdom, e po vs mesohledem na bn uvn hotelu ahotelovchVZDLENOST UBYTOVACHO ZAZEN ubytovac zazen poadovat za takto ponienpokoj (tj. otvrn dve aoken, vnen potra- OD PLEmajetek hradu. vin apit na pokoje atd.), ato ipes intenzivnInformace ovzdlenosti ple od ubytovacho snahy hotelir amstnch ad. Bohuel itotozazen jsou orientan avychzme vnich ze MOE, PLE, PRODA pat kexotice jinch zem, aje tedy nutn pivzdlenosti vzdunou arou. Me se tak stt, Kvli odlivu, kter zpsob stup moe, se mevbru pmoskch destinac svskytem tch- e vzdlenost ple veden p chz bude del-stt, e do hlub vody to bude dle, ne je obvyk- to ivoich potat. Na vai cestu je lpe se. Zejmna vppad rozshlch hotelovch l. Tato skutenost vak nijak nesniuje kvalituvybavit repelentnmi ppravky apro klidn sp- komplex je nutn potat stm, e vzdlenost samotn ple aneme bt pedmtem ppad- nek tak elektrickmi strojky. Vmnn tabletyod ple me bt vrmci jednoho komple-n stnosti. Cestovn kancel nen zodpovdni jin druhy npln proti hmyzu doporuuje- xu rzn.za pl, moe, zmny biotopu a/nebo ekotopu.me zakoupit na mst, ato zdvodu odlinho Zejmna pak je nutn vpmoskch oblastechchemickho sloen, kter je mnohdy na mstnNBOENSTVpotat smonm (inadmrnm) vskytem as,hmyz innj (doporuujeme vdy prostu-mosk trvy i jinch st moskho biotopu,dovat sloen tchto ppravk). Nedoporuu- AMSTN ZVYKLOSTIato jak vmoi, tak na pli. Vskyt uvedenhoje se ponechvat vpokoji voln lec potravi-nen vmoci cestovn kancele (i hotelovhony. Mjte tak na pamti, e se vmoi mohouVjinch zemch je bn, e vdob nejvt-zazen) jakkoli ovlivnit. Naopak je nutn upo- vyskytovat mot ivoichov, jako jsou jeciho horka maj vichni tzv. siestu. Zpravidla zornit na to, e je svyplavenmi stmi mosk- amedzy. Blue Style nenese odpovdnost zamezi 13.00 a15.00 se nepracuje, ale relaxu-ho biotopu ze strany hotelu i tamnch adppadn se vyskytujc hmyz, plazy aobojivel- je. Vturistickch letoviscch se siesta vtinou nakldno dle zvyklost vdestinaci, ato zejmnanky, mosk ivoichy ajinou mstn faunu, jakonedodruje avtina obchod je otevena. Nej-sohledem na ochranu ivotnho prosted, cojsou potuln koky, psi apod., atato zleitostlep je pizpsobit se mstn tradici, odpoi-me znamenat tak to, e jsou asy ponechnyneme bt pedmtem va ppadn stnosti.nout si vobdob siesty avychutnat si pjemn na pli, dokud nejsou odplaveny zpt do moe.atepl veery pi posezen vmstnch restau-Zrove je nutn potat smonm vskytemHLUK racch abarech, stejn jako mstn obyvatel. industrilnch produkt lidsk innosti. MnohZa hezkch teplch veer anoc se vprzdni- Je mon, e bhem va dovolen probhnou ple jsou veejn aza jejich itn jsou zod- novch letoviscch odehrv run non ivot,nkter ze sttnch svtk dan zem nebo jin povdn dan obce i mstsk ady. Zrovekter me zpsobit ihluk. Potejte stm, epodobn oslavy anboensk zvyklosti. Vd-jsou ple (ato iple, kter jsou oznaeny jakopokud si vyberete vai dovolenou vivmnm ppad vak neomezuj kvalitu poskyto-vlastn nebo patc khotelu) vtinou voln p- przdninovm letovisku nebo blzko plovvanch slueb, naopak mete bt svdkem stupn mstnm obyvatelm, turistm zjinchpromendy, ato zejmna bhem hlavn sez- zajmavch tradic alidovch oslav spojench ubytovacch zazen aprodejcm suvenr. Jeny avobdob mstnch svtk, me zde vzni- stmito svtky.tedy nutn potat isppadnm vskytem oby- kat intenzivnj hluk, kter nememe ovlivnit. vatel dan destinace ahlukem, kter nen hotelAutomobily amotocykly nepodlhaj dnmRAMADN(ani pi vynaloen nezbytnho sil) mnohdypsnm pedpism. Vnkterch hotelech konProrok muslimsk vry Mohamed zavedl vroce schopen ovlivnit. Stejn tak jsou mnohdy pleveern animan program a vpozdnch no- 624 svtek Ramadn kpoctn asu, kdy mu pstupn ipronajmatelm jzd, nap. na konchnch hodinch. Stejn tak nelze ovlivnit ppadnbyl Allhem sesln Korn. Od t doby kad i velbloudech. Je tedy nutn potat ina plihluk zokolnch hotel. Tento hluk vak nes- devt msc muslimskho kalende zan svskytem tchto zvat, jako isdsledky jejichniuje kvalitu poskytovanch slueb anemeobdob pstu, kter dodruj muslimov na metabolickch proces. bt pedmtem va ppadn stnosti. Ces- celm svt, ato mui, eny idti od destho Sohledem na voln pohyb osob na pli astmtovn ruch se stle rozvj, co m za nsledekroku vku (existuj vjimky pro nemocn vc souvisejc konzumac jdla ipit je nutn taktak stavebn innost, kterou Blue Style nemeathotn eny). Pst pro vc znamen vzdt potat stm, e ipes vekerou snahu perso- ovlivnit, ani j zabrnit. Me se tak stt, e pose poitk, jako je jdlo, pit, sexuln akt, atak nlu hotelu nen mon udret vdy ple istudlen stavebnho povolen mstnmi ady seneest, jako jsou cigarety, alkohol apod., ato po cel den. zane stavt ze dne na den, nebo je stavebnod svitu do zpadu slunce. Bhem postnho Upozorujeme, e vlivem silnjho plivuinnost po del pestvce obnovena bez ohle- dne se muslimov nkolikrt modl apo zpa-me unkterch ubytovacch zazen doch- du na to, zda je prv turistick sezna asta- du slunce se schzej ke spolen slavnostn zet ksituaci, kdy nebude mon vyuvat plvebn innost obtuje okol. Ztchto dvodveei aoptovnm modlitbm. Muslimov se krelaxanm elm (nap. leen na lehtkch).nelze mt vdy pi rezervovn vaeho zjezdud lunrnm kalendem, aproto je Ramadn Pinou je vak prodn jev, kter nelze ovlivnit. nejaktulnj zprvy ostavebn innosti. Takkad rok o10 a 11 dn dve. Vdy zle na stavebn styl umouje zvukovou prostupnosttom, kdy nastane nov, kter pedstavuje za-MOSK PODLO mezi jednotlivmi mstnostmi. Nkdy me kli- tek novho msce. Ramadn neznamen jen Berte prosm na vdom, e cestovn kance- matizan jednotka umstn vpokoji i na bal- odkn, naopak pst sbliuje muslimy sbohem MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 649'