b'VEOBECN INFORMACEipes nezvyklou chu zdravotn nezvadn. Donace, ppadn cestovn pipojitn Blue Com- vc prvodci/delegti. Vppad zdravotnch nkterch zem je tak zakzn dovoz potravin,fort/BlueComfort Plus, nen-li ukonkrtnhopot atedy nemonosti se zastnit objed-doporuujeme si ped odjezdem vdy ovitzjezdu uvedeno jinak. Nemaj vak nrok nananho vletu doporuujeme neprodlen kon-podmnky dovozu potravin do pslun des- sedadlo vletadle api transferech zletit dotaktovat naeho delegta (pro minimalizovn tinace na strnkch Ministerstva zahraninchubytovacho zazen azpt, na lko, pistlkuppadnch stornopoplatk).vc R www.mzv.cz a/nebo na zastupitelskchnebo dtskou postlku vubytovacm zazen.Blue Style dle upozoruje, e vnkterch des-adech zem, do kterch vrmci zjezdu ces- Nkter ubytovac zazen umouj ubytov- tinacch jsou nabzeny rovn vlety do jinho tujete. n vjednom pokoji max. pro 1 dt do 2 let (vesttu, piem za elem vstupu na zem ciz-vjimench ppadech pi dosaen maximlnho sttu je vdy podle platnch prvnch pedpi-obsazenosti vjednom pokoji neakceptuj dts poteba, aby ml kad astnk pedmtn-CESTOVN SDTMI do 2 let dn).ho vletu ssebou cestovn doklad akceptovan Dti od 2 letveker dtsk ceny se vzta- navtvovanou zem. Zmna program vlet CESTA NA DOVOLENOU huj na dti od 2 let vku a do dovren vkuoproti uvedenm popism vkatalogu Blue Style Pokud se rozhodnete pro cestovn smalmivyznaenho vnabdce udanho ubytovacchje vyhrazena.dtmi, cesta letadlem je ideln. Lety zejmnazazen (vden zptenho odletu nesm ten- Blue Style nen odpovdn za vlety zakou-do stedomoskch destinac netrvaj dlouhoto vk dovrit). Dtsk ceny jsou platn pouzepen aorganizovan tet stranou (tzn. vlet aipro ty nejmen poskytuj pohodl. Na letitchpi dodren minimlnho potu osob platcchnen organizovn mstn partnerskou cestovn jsou vtinou kdispozici prostory uren procenu za dosplou osobu. kancel). Berte prosm na vdom, e vtako-maminky sdtmi, kter jsou vybaveny pebalo- Pokud je vnabdce ujednotlivch zjezdvchto ppadech jsou monosti delegta bt vacm pultem. Se skldacm korkem meteuvedeno dt ZDARMA nebo jin zvhodnnnpomocen omezen.jt a kletadlu (vtakovm ppad doporuu- nabdka vztahujc se na dt, tak se tato nabd-jeme mt vhodn obal chrnc korek bhemka tk pouze 1. dtte, dal dt plat cenu dlePRONJEM AUTAsamotn pepravy), kde vm jej ulo vzavaza- cenov nabdky, nen-li uvedeno jinak. Ve vtin destinac nabzme monost pro-dlovm prostoru pmo vletadle api vstupunjmu auta, ppadn motocyklu. Bli infor-jej opt dostanete zpt bu pmo uvstupuCeny pro dospltuto cenu hrad kad ces- mace vm pod n delegt vdan destinaci. zletadla, nebo pak spolu svaimi zavazadly.tujc, jeho vk je (vden dle smlouvy plnova- Vnkterch destinacch me autopjovna Peprava korku je bezplatn ajeho hmotnostnho zptenho odletu) shodn i vy ne vkpoadovat sloen vratn zlohy. Ostatn p-se nepot do celkov hmotnosti zavazadeluveden ujednotlivch ubytovacch zazen /sluenstv (nap. dtsk autosedaka, navigace (dal informace pak naleznete vsti Letecktypu pokoj jako vkov hranice pro dt. apod.) nebv vdy zahrnuto vzkladn cenn peprava vtchto Veobecnch informacch).pronjmu. Blue Style nenese odpovdnost za Nkter hotely nabzej korky kzapje- pronjem auta, pp. motocyklu od tet strany.n, potebujete-li tedy na mst korek, nap.FAKULTATIVN SLUBYzdvodu pokozen i ztrty, doporuujeme se nejdve obrtit na recepci hotelu, zdali tutoVLETY OSTATNslubu nenabz. Poet kork kzapjen vakVe vybranch destinacch nabzme monost bv omezen.Pro strven pjemn rodinnabsolvovn fakultativnch vlet. Tyto vletyILUSTRAN FOTOGRAFIEdovolen je velmi dleit ivbr ubytovn.lze zakoupit ped odletem (pi zvaznm rezer- Fotografie vkatalogu i na dodatench nabd-Vpopisech jednotlivch ubytovacch kapacit jevovn vaeho zjezdu veskch korunch)kch pouit upopis destinac, vlet ap-vdy uvedeno, zda disponuje baznem pro dti,anebo, pokud je vdan destinaci delegt Bluepadn ve Veobecnch informacch jsou ilust-dtskm hitm aminiklubem, co by moh- Style, pmo vdestinaci unj (vzahraninran. Tyto fotografie jsou zpravidla poizovny lo vrazn pispt ke spokojenmu proit vamn). Vppad nenaplnn minimln kapa- svznamnm pedstihem ped zahjenm sezo-dovolen. Vppad vaeho zjmu odtskoucity astnk vletu m CK (respektive poa- ny anemus korespondovat se skutenm sta-postlku je nutno na tuto skutenost psem- datel danho vletu) prvo tento vlet zruit.vem znzornnho objektu.n upozornit pi zvaznm rezervovn zjez- Ppadn vm me bt nabdnuta ast na du (pokud je postlka poskytovna zdarma, jetme vlet prvodcovanm vjinm (cizm)TEPLOTN TABULKYpoet postlek omezen aupozorujeme, e sejazyce (pokud vdestinaci tato alternativa exi- Vtomto katalogu Blue Style uvd ukad des-me stt, e vm po vaem pjezdu nebudestuje). Pokud dolo kzakoupen vletu vdes- tinace informace oteplot. Tyto informace jsou mon dtskou postlku poskytnout). tinaci, dojde vppad jeho zruen kvrcenorientan. Blue Style nenese zodpovdnost Pokud ubytovac zazen nabz vrestauracchuhrazen stky pmo vdestinaci. Pokud bylza ppadn teplotn rozdly, ke kterm me dtsk idle, upozorujeme, e jejich poetvlet zakoupen vR, budou penze zkaznkovibhem va dovolen dojt. bv rovn omezen. navrceny po jeho nvratu do R po pedloen dokladu oneuskutennm vletu. Upozoru- WI-FI, INTERNETPRAKTICK RADY ADOPORUEN jeme, e vlety jsou organizovny pi naplnnNkter hotely nabzej monost bezdrtov- ovte si podmnky vstupu do vmi vybranmiminlnho potu zjemc, kdy tento poet seho pipojen kinternetu (tzv. WI-FI). Blue Style destinacezejmna jestli mte platn ces- me liit dle typu vletu adestinace. Minimlnani poskytovatel sluby neposkytuj dnou tovn doklady spoadovanou dlkou platnostipoet astnk, kdy lze vlet uskutenit, budezruku anepebraj dnou odpovdnost, e (vetn dt); sdlen pmo vdestinaci. WI-FI bude fungovat bez peruen nebo bez pi vzletu atak bhem pistvn letadlaCeny vlet jsou stanoveny na zklad ofici- chyb, neposkytuj dnou zruku za dostup-doporuujeme podvat dtem npoje, abys- lnch cen publikovanch zahranin partner- nost WI-FI kdekoliv varelu hotelu, neposky-te pedeli ppadn bolesti u zpsobenskou CK. Tyto ceny mohou bt partnerskmituj zruku anepebraj dnou odpovdnost zmnou tlaku; CK bhem sezny upravovny avlety mohouza bezpenost penench dat, ato zejmna dohldnte na dodrovn pitnho reimubt na mst prodvny za odlin ceny. P- kmonmu penosu vir, erv, trojskch kon vaich dt; padn cenov rozdl nezakld nrok na pro- adalch kodlivch sloek/program zpso-nezapomete opalovac krmy svysokm fak- placen rozdlu. bilch pokodit technologie/zazen (dle jen torem uren pro dti, mlko po opalovnKnkterm zjezdm mohou bt tak nabze- T/Z) vyuit zkaznkem pro pipojen pro-appadn krm na spleniny; ny vlety zdarma (tato nabdka se nevztahujestednictvm WI-FI. Blue Style ani poskytova- pibalte tak nplasti na ppadn odeniny,na zjezdy zakoupen na Last Minute = Natel sluby neposkytuj dnou zruku na kom-lky tlumc bolest ahoreku; posledn chvli, nen-li uvedeno jinak). Ojakpatibilitu standard WI-FI sT/Z. Blue Style ani vyberte vhodn obleen, hygienicky vhod- vlety se jedn, se dozvte a vmst vaehoposkytovatel sluby neposkytuj dnou zru-n plavky pro nejmen, pokrvku hlavy, slu- pobytu od naeho delegta. Tyto vlety si nelzeku za obsah webovch strnek tetch stran ani nen brle; pedem vybrat anemus bt obsaeny vnabdcesprvnost jejich zobrazen. Hotelov WI-FI nen nezapomete ani na oblben hraky vaichvlet vnaem katalogu. Vppad, e se tako- ureno kprofesionlnmu vyuit ame bt ze dt. vhoto vletu nezastnte, nelze nrokovatstrany hotelu a/nebo poskytovatele sluby kdy-jakoukoliv kompenzaci za takto nevyuit vlet. koliv omezeno nebo ukoneno. Zkaznk bere DTSK CENY Vppad zakoupen vletu nevznik zkazn- na vdom aakceptuje rizika spojen spstu-Dti do 2 letinfanti (vden plnovanho zp- kovi nrok na vrcen nevyerpanch slueb vepem kinternetu prostednictvm WI-FI. Blue tenho odletu uvedenho ve smlouv ozjez- svm hotelu zdvodu asti na vletu/vletechStyle nenese za dnch okolnost odpovdnost du nesm tento vk dovrit) plat zpravidla pouze(nap. nhradn strava vpodob balku apod.).za jakoukoliv jmu vzniklou na stran zkaznka pauln poplatek, kter se li dle dan desti- Ne na vech vletech jsou ptomni esky mlu- a/nebo tet strany vsouvislosti svyuitm WI-FI 648 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'