b'VEOBECN INFORMACENeznamen to vak, e vmna bude probhatvody slunen kolektory. Ve dnech, kdy intenzitan pravidel oblkntzv. dress code (vetn kad den. Vsouasn dob mnoho ubytova- slunenho svitu nen pli siln, se me stt, evhodn obuvi). Pi nedodren tohoto pravidla cch zazen (vech kategori) aplikuje, sohle- voda tekouc ve vaem pokoji/studiu/apartmnuse me stt, e nebudete vputni do hotelov dem na ochranu ivotnho prosted, omezenounebude pli tepl. Tato skutenost neme btrestaurace / hotelovch restaurac.vmnu lonho prdla (v. runk)jedn sepedmtem va ppadn reklamace. otzv. eco friendly pstup, kdy dochz kmini- Stejn tak vnkterch destinacch me doch- DRONY AJIN BEZPILOTN TECHNOLOGIEmalizaci mnohdy zbyten (nkdy kadodenn)zet kmenm vpadkm dodvky vody, atoPokud se rozhodnete na dovolenou pibalit dron vmn aitn lonho prdla (v. runk).sohledem na lokln relie (nap. geografic- a/nebo jinou bezpilotntechnologii (dle spo-Uhotel ni kategorie, ustudi aapartmnk umstn ubytovacho zazen, pokles tla- len jen Dron), doporuujeme, abyste si pe-potejte stm, e vmna me probhat pouzeku apod.). dem zjistili podmnky stanoven platnmi prv-jednou za pobyt aje lpe si do svho zavazadlanmi pedpisy destinace, do n mte vmyslu pibalit vlastn runk aosuku.PENZE ACENNOSTI, TREZORY Dron pivzt a/nebo zde pouvat, pro jeho Vae cenn pedmty apenze je lpe uschovatdovoz apouit vdan destinaci. Vtto souvis-PLOV OSUKY, RUNKY vhotelovm trezoru, kter je vtinou kdispo- losti upozorujeme, e nkter zem mohou mt Ne vechna ubytovac zazen nabzej plo- zici pmo na pokoji nebo na recepci. Ppadnpodmnky pro dovoz a/nebo pro uvn Dro-v osuky i runky. Pokud ano, jejich pouitpoplatek za pronjem bezpenostn schrnkyn nastaveny velmi restriktivn. Rovn vm me bt oproti poadovan vratn zloze i zase plat zpravidla na recepci hotelu, nkterdoporuujeme se sohledem na specifika Dro-poplatek. Vppad jejich ztrty je pak klientoviubytovac zazen nabzej tuto slubu zdarma.n informovat uleteck spolenosti ozpsobu tovn poplatek.Vechny cennj pedmty apenze ponecha- apodmnkch jejich pepravy. Blue Style neod-n ve vaem pokoji je doporueno zamykat dopovd za odmtnut pepravce pepravit Dron, BALKON / TERASA vaich zavazadel nebo do skn anenechvat jeza nemonost vnst jej na zem tranzitn nebo Pokud v pokoj disponuje balkonem i tera- voln poloen. Vdnm ppad nen vhod- clov destinace a/nebo jej zde uvat, ani za sou, berte prosm na vdom, e bvaj vti- n nechvat pi odchodu zvaeho pokoje ote- nsledky poruen prvnch pedpis. nou vybaveny max. 12 idlikami appadnven okna nebo balknov i vchodov dve-malm stolkem. Neplat, e poet osob ubyto- e. Uveden je nutno zabezpeit tak bhemANIMAN PROGRAMYvanch vpokoji = poet idl na balkon i tera- noci. Zabrn se tak ppadnmu vniknut zlo- Nkter hotely pro sv hosty podaj animan se. Vnkterch ppadech nebvaj na balkon/ dj. Vppad, e by zlodj vnikl do vaehoprogramy. Knim vtinou pat rzn sportov-terase idle a/nebo stolek vbec. Balkon / terasapokoje anepekonal by pitom dnou pekkun aktivity, jako je nap. plov volejbal, vodn nemus disponovat vbavou ksuen prdla. Ve(vylomen dve, rozbit okna atd.), vm ivp- aerobic nebo rzn veern zbavn programy vjimench ppadech me bt balkon/ terasapad pojitn zanik nrok na pojistn plnn.(ty mohou trvat ido pozdnch veernch hodin, pstupn ijinm hotelovm hostm (tedy jdePokud byste byli bhem vaeho pobytu okradeni,mnohdy kon ipo 23.00 hod. amohou bt otzv. sdlen balkon / terasu). doporuujeme bezodkladn oznmen krdeenkdy hlun), show, dtsk diskotky apod. na policii (zdvodu pozdjho een pojist- Potejte stm, e rozsah tchto aktivit se me FITNESS / SPORTOVN AKTIVITY n udlosti). Za hotovost i pedmty cestovnmnit vzvislosti na sezn amomentlnm Vppad, e ubytovac zazen nabz fitness,kancel nenese anepebr jakoukoliv odpo- obsazen hotelu aanimace tak mohou probhat berte prosm na vdom, e se nemus jednatvdnost. Je nutn vzt na vdom, e ubytovacpouze pleitostn. ofitness splnohodnotnou nabdkou strojzazen je mnohdy pstupn veejnosti arov-ajeho vybaven vtinou bv omezen. Spor- n hotelov pokoj mnohdy zstv nezabez- CESTOVN SE ZVETEMtovn nin mnohdy neodpovd rovni profe- peen proti vniknut tetch osob (nap. vdsled- / DOMCM MAZLKEMsionlnch/komernch sportovi aposilovenku chybnho uzaven, vtrn apod.). CestovnPi samotnm vbru dovolen aped zvaz-ame se jednat ovybaven star avzhledo- kancel tedy nedoporuuje brt na dovolenounm zarezervovnm vaeho zjezdu je nut-v opotebovan. Sohledem na uveden rov- pedmty vt hodnoty, kter nejsou nezbyt- n ovit, zda vmi vybran ubytovac zazen n doporuujeme ped pouitm sportovnhon nutn pro realizaci va dovolen. Vppad,umouje pobyt ivaemu domcmu mazl-vybaven toto dn zkontrolovat. Otevrac dobae mte ssebou na dovolen pedmty vykovi. Zrove je nutn se dit dle zsad apra-fitness ajinch sportovi je urovna dle intern- hodnoty, perky, elektroniku, cenn technickvidel opeprav zvat (vce vkapitole Pepra-ho nazen hotelu, stejn jako podmnky uvnzazen apod., doporuujeme, abyste se vhoteluva zvat). (v. vku, obuvi, apod.). Pokud mte vmysluinformovali ovhodnm mst kukldn tch-svou dovolenou vyut ktrninku urit sportov- to cennch pedmt, kterm zpravidla vti- DODATEN POZNMKY KE SMLOUVn disciplny, je nutn, abyste otto skutenos- na hotel disponuje. Za takov msta kukldnKvaim dodatenm poznmkm, kter ppad-ti ped uzavenm smlouvy psemn Blue Stylepedmt vy hodnoty zpravidla nen povao- n uvedete ke sv smlouv ozjezdu, se bude-informovali, aby bylo mon ovit dostupnostvna bezpenostn schrnka na pokoji.me snait pihldnout. Dodaten poznmky arove poadovanch slueb ansledn tytoVppad poteby zasln dodatench finan- vak nejsou do vslovn psemn akceptace sluby potvrdit ze strany Blue Style. Pouvnnch prostedk do msta va dovolen doporu- tto dodaten poznmky ze strany Blue Sty-sportovnho nin je vdy na vlastn odpovd- ujeme vyut sluby spolenosti Western Uni- le pedmtem poskytovanho souboru slueb nost, piem za nesvprvn i nezletil osobyon, kter se specializuje na pevod finannchcestovnho ruchu. odpovd jejich zkonn zstupce. prostedk do zahrani.Upozorujeme, e voln poloen hotovost naTECHNICK VYBAVENHYGIENA posteli i na stolku me bt klidovou slubouUBYTOVACHO ZAZEN Kulturn ahygienick zvyklosti vjinch zemchpovaovna za spropitn, proto vtomto smruStandardytechnickhovybavenmohou jsou odlin od naich aodpovdaj mstnmdoporuujeme obezetnost. bt vrznch destinacch odlin od naich. pomrm, jako itamnm podmnkm. Hygi- Uveden je nutn vzt na vdom ato rovn enick pedpisy jsou mnohem tolerantnj.ZAPOMENUT VCI vsouvislosti sppadnmi poruchami i dr-Tot se tk ipedpis avztahu kivotnmuVUBYTOVACM ZAZENbou technickho vybaven (nap. klimatizace, prosted. Vnkterch zemch se stle memePed odhlenm zubytovacho zazen dopo- topen, vtahy), kdy je nutn potat stm, e setkat sjinm typem kanalizace (u potrub).ruujeme kadmu pekontrolovat sv osobnmnohdy me oprava i drba technickho Vtchto ppadech se nesm vhazovat toaletnvci. Zkontrolujte zejmna skn, non stolky,vybaven trvat del dobu nap. zdvodu del papr do zchodov msy, jeliko hroz ucpnzsuvky (nabjeky mobilnch telefon, kabely dodoby dodn nhradnch dl. odpadu. Toaletn papr se vhazuje do odpadko- videokamer apod.), umyvadlo aostatn prostory. vch ko umstnch vedle WC. Sohledem naVppad zapomenutch osobnch vc vdesti- OSTATNodlin hygienick standardy je nezbytn, abynaci cestovn kancel nenese odpovdnost zaVnkterch ubytovacch zazench (nejen vppad, e m klient poadavky neodpovdaj- jejich nalezen ansledn posln zpt do R.vmstskch hotelech) je zbezpenostnch c bnm standardm dan destinace, otch- dvod zakzno otevrn oken i balkono-to poadavcch pedem Blue Style informoval.VHODN OBLEENDRESS CODE vch dve.Cestovn kancel neru za ppadn nevhod- Ve vtin ubytovacch zazen je poadovno, n chovn hotelovch host, zejmna, nedo- aby mui ieny volili vhodn elegantn oblee-druj-li zklady slunho chovn ahygienu. n, zejmna pi vstupu do hotelov restauraceSTRAVOVN(pnovdlouh kalhoty, dmyaty apod.). TEPL VODA Upozorujeme, e pevn st ubytovacchVppad zakoupen ubytovn spolopen-Nkter ubytovac zazen pouvaj kohvnzazen vtomto katalogu vyaduje dodrov- z nebo plnou penz je nutno potat stm, e 646 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'