b'VEOBECN INFORMACEpedpisy platn vdan destinaci atechnick/ VYBAVEN APOSKYTOVAN SLUBY po umstn do pslun zsuvky aktivuj elek-stavebn standardy nemus bt vsouladu ses- Rozsah nkterch slueb hotelu (nap. klimati- trick obvod. Stmto souvis ifungovn vech kmi prvnmi pedpisy upravujcmi podmn- zace, otevrac doba bar, restaurac, sportov- pstroj vpokojch vyuvajcch elektrickou ky astandardy pro ubytovn hendikepovanchn vyit) je zvisl na jednotlivch obdobchenergii. Upozorujeme, e vnkterch uby-osob. Vdy doporuujeme uBlue Style nejd-tzv. seznch ankter sluby ina obsaze- tovacch zazench je kdispozici jeden kl/ve ovit, zda vmi vybran ubytovac zazennosti hotelu (nap. animan programy). Potej- karta na pokoj. je vhodn pesn pro vs (vopanm ppadte tedy stm, e vobdob mimo hlavn seznu neme Blue Style nst odpovdnost za ppad- me dojt sten komezen slueb. HlavnMINIBAR / MINILEDNIKAn vznikl problmy) azda je vdanm termnuseznou se vexotickch destinacch zpravi- Minibar/minilednika nen automaticky soust kapacitn dostupn. Ubytovac zazen vhodndla rozum prosinec a leden avostatnch pakkadho vybaven pokoj ubytovacch zazen. pro handicapovan klienty vm rdi sdlme namsce ervenec asrpen, piem vdy zleSluba minibar, resp. jeho vybaven, vtinou kterkoliv prodejn.na konkrtn destinaci. rove arychlost slu- (pokud nen vslovn uvedeno jinak) nen zahr-Cestuje-li cestujc sinvalidnm vozkem, jeeb poskytovanch personlem hotel aostat- nuto vprogramu All Inclusive, tzn. konzumace poteba pi uzavrn smlouvy ozjezdu otomtonch ubytovacch zazen odpovd mstnmnpoj adrobnho oberstven zminibaru je informovat prodejce auvst do n vhu, rozm- zvyklostem amentalit obyvatelstva. Mnohdyza poplatek. Nslednou hradu provedete na ry vozku (xVxH) amezinrodn kd pro letec- je nutn potat smen zkuenost auritouhotelov recepci (doporuujeme tak uinit nej-kou pepravu (viz ne), kter nsledn cestovnlernost, ale na druhou stranu asto svelmipozdji 1 den ped vam odjezdem). Minibar kancel nahls leteckmu pepravci.ptelskm amilm pstupem. Nkter hote- bv zpravidla doplovn hotelovou slubou ly mohou za poplatek nabzet vstup do svchvzvislosti na spoteb. Standardn jsou mini-Kdy jsou nsledujc: prostor asv sluby iveejnosti. Berte prosmbary doplovny pro obsazenost 2 osobami. WCHC Wheelchair (carry on = cestujc jena vdom, e ubytovac zazen pijm nejen upoutn na vozk; je nepohybliv) zahranin hosty, ale tak hosty ze zem, kdeBAZNYWCHR Wheelchair (can climb stairs = cestu- se dan ubytovac zazen nachz. CestovnMonost uvn bazn je zena provoznm jc m pote schz; vyjde schody) kancel nem vliv na nrodnostn sloen hote- dem kadho ubytovacho zazen. Zbez-WCHS Wheelchair (cannot climb stairs = ces- lovch host. penostnch dvod bvaj bazny hostm tujc nevyjde anesejde schody)Upozorujeme, e ubytovac zazen mev nonchhodinchnepstupn,prosme poskytnout st svch prostor pro konn sou- orespektovn tohoto pravidla. Vnkterch Dle je kve uvedenm kdm nutn dokromch akc, jako je napklad svatba, oslavadestinacch bv dodrovn odpoledn klid (tzv. smlouvy ozjezdu uvst, ojak vozk se jedn.narozenin, apod. Kvalita arozsah slueb prosiesta) ahotelov bazny mohou bt pro sv hotelov hosty jsou vak ivtchto ppadechhosty uzavenycca od 13.00 do 16.00 (nap. Kdy jsou nsledujc: zachovny. vItlii). Ne vechny hotelov bazny disponuj WCMPmanuln vozk istcm/filtranm zazenm, aproto mus bt WCBDelektrick vozkKATALOGOV POPISKY pi vych teplotch bazn vyputn avyi-UBYTOVACCH ZAZENtn. Bhem istn baznu avmny vody nelze Vppad, kdy je zkaznkem nemon vyutZdvodu omezenho prostoru vkatalozchbazn uvat. Je tedy nutn potat stm, e standardnho transferu zletit do ubytovachomete vnkterch ppadech nalzt podrob- bazn me bt po uritou dobu mimo provoz. zazen azpt, hrad zkaznk nklady spojennj popisky kjednotlivm ubytovacm zaze- Pokud je soust hotelovho zazen ivyhva-sindividulnm transferem. Tento poadavek jenm, typm pokoj apod. na www.blue-style.cz.n bazn, neznamen to vdy, e je bazn vyh-nutn nahlsit pi uzavrn smlouvy ozjezdu. Informace uveden vtomto katalogu jsou plat- vn trvale, zpravidla je vyhvn pouze vobdob n ke dni tisku. Pro aktuln informace dopo- urenm hotelem (povtinou se jedn ozim-KATALOGOV OBRZKY ruujeme sledovat internetov strnky www. n obdob). Vnitn bazny mohou bt zejmna UBYTOVACHO ZAZEN blue-style.cz. vletn sezon uzaveny. Tato skutenost zvis Vzhledem ktomu, e kad ubytovac zazenpedevm na rozhodnut veden hotelu.m nkolik typ pokoj, kter se mohou liitZLOHY / POPLATKYvelikost avybavenm, nen mon vm vnaemVnkterch ubytovacch zazench me btSKLUZAVKY / AQUAPARKkatalogu pedstavit vechny typy. Ppadnpoadovna vratn zloha nap. za ovlada kePokud jsou vbaznu skluzavky, mjte na vdo-mohou bt obrzky, kter hotel poskytuje, star- klimatizaci, TV, plov osuky, atd. Pi ztrtm, e nejsou vprovozu po cel den, ale pouze ho data (tedy mohou mt jin design, barvukartiky/psku na slubu All Inclusive i pi ztr- nkolikrt denn (vprovozu zpravidla 2x). atd.). Povaujte obrzky vnaem katalogu zat karty/kle od pokoje atd. me bt taktProvozn d skluzavek aaquapark je urovn orientan. Zbry nemusej pesn odpovdatpoadovn poplatek. Je rovn nutn vzt navnitnmi pedpisy jednotlivch hotel ajejich tomu, jak bude vypadat v pokoj, interir nebovdom, e pi ubytovn na hotelu me btvyuit je mon pi splnn podmnek stano-exterir hotelu. Ppadn rozdly nemohou bthotelem vyadovna platebn karta, jej dajevench hotelem (nap. vkovou hranic i mini-pedmtem va ppadn stnosti.budou pouity vppad erpn slueb nezahr- mln vkou). nutch vcen zjezdu, ppadn za tmto e-WEBOV STRNKY lem me bt vyadovna zloha vhotovosti.LEHTKA ASLUNENKYUBYTOVACCH ZAZEN Ubytovaczazendisponujomezenm Za elem maximlnho zpstupnn informacKLIMATIZACE potem lehtek aslunenk. Me se stt, e onabzench ubytovacch zazen uvd BluePokud si zakoupte ubytovn sklimatizac zahr- poet lehtek aslunenk, jak uhotelovho Style ve svm katalogu rovn webov strn- nutou vcen, potejte stm, e tato klimatizacebaznu, tak na pli, nemus odpovdat kapacit ky ubytovacch zazen. Tyto webov strnkyje obvykle ovldna centrln abude fungo- hotelu. Na plch se obyejn pronajmaj cel jsou platn ke dni vydn katalogu. Blue Stylevat vtinou pouze vhlavn sezn (ervenec sety (tzn. 2 lehtka a1 slunenk). Pokud nen nen provozovatelem tchto webovch strneksrpen), ato vurit hodiny bhem dne vzvis- upopisu hotelu vslovn uvedeno jinak, plat, e atedy neodpovd za jejich obsah, tj. vetnlosti na rozhodnut hotelu. Vnkterch zemchjsou lehtka aslunenky za poplatek. Na nkte-aktualizace tam uvedench daj.me dochzet ikopakovanm krtkodobmrch mstech je mon si pronajmout slune-vpadkm elektrick energie, sm tak sou- nk ankter hotely pmo upl pronajmaj NZVY UBYTOVACCH ZAZEN vis funknost klimatizace ajinch elektrickchnebo pjuj lehtka zdarma, nicmn plat, e Sohledem na dlku nzvu nkterch ubytova- zazen. Nkter vcelkov pokoje (i studia,lehtka sm bt pouita pouze na travnat plo-cch zazen se me vjimen stt, e vkata- apartmny apod.) mohou bt mezonetovhoe uple. Je poteba tedy dbt vdy pokyn logu budou nzvy takovchto ubytovacch za- typu a/nebo se mohou skldat zvce pokojjednotlivch ubytovacch zazen i upozornn zen zkrceny sohledem na nedostatek mstaame zde bt 1 klimatizan jednotka pro obna veejnch plch. Na nkterch ubytova-na katalogov strnce. Sprvn apln nzvypatra/pokoje.cch zazench lze pronajmout klehtku tak jednotlivch ubytovacch zazen jsou vdymatraci, ta bv zpoplatnna zvl, me bt uveden na www.blue-style.cz. ELEKTRICK ENERGIE zpoplatnna ivppad, e lehtko je zdarma.Blue Style zrove upozoruje, e ve vjime- Vtina hotel asto podmiuje uvn elek- Vnkterch oblastech (nap. Phuket vThajsku) nch ppadech se nemus mstn nebo oficil- trick energieptomnost hosta vpokoji. Zajsou na veejnch plch lehtka zakzna.n oznaen hotelu shodovat snzvem uvede- elem dodrovn tohoto poadavku hotelu nm vkatalogu i na samostatnch nabdkch.je zejmna vyuvn systm pojistek pipoje- LON PRDLO ARUNKYVtakovm ppad Blue Style uvede loklnnch ke kli od pokoje (nebo magnetickchKad ubytovac zazen mn lon prdlo nebo oficiln nzev vpopisu danho hotelu.karet sloucch ijako kle od pokoje), kterarunky vpokojch/studich/apartmnech. MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 645'