b'VEOBECN INFORMACEnost azzem danho hotelu. Upozorujeme,na dosah ruky.je pplatek. Vybaven jednolkovho pokoje e programy Croco Club se mohou vjednot- DE LUXE HOTEL pak obvykle reflektuje uspokojen poteb jed-livch hotelech liit. Fungovn Croco ClubJedn se ohotely kategorie 5*, kter svou kvali- n dospl osoby. Sohledem na preferenci vsti hotel Club Magic Life upravuje animantou anabzenmi slubami pevyuj standardnvcelkovch pokoj je nutn ped objedn-koncept hotelu ame se mrn liit od nmi5* hotely. nm zjezdu vzt vvahu, e poloha avybave-prezentovanho konceptu (zejmna vrozdle- n jednolkovch pokoj nemus dosahovat n dt do vkovch skupin). Sluba Croco ClubHOLIDAY VILLAGE tch nejvych standard nabzench ubyto-nen poskytovna jen vzzem Croco Clubu,Jedn se orozshl przdninov komplex, kdevacm zazenm (nap. vt vzdlenost od moe, ale rovn na jinch mstech danho hotelu,je ubytovn tvoeno souborem mench budovrestaurac, bazn, nedostupnost balkonu/terasy atedy standard zzem nem vliv na kvalitui bungalov (ivcepatrovch) zasazench dobalkon atd.). Vtomto typu pokoje me bt uby-samotn sluby. zahrady. Jsou zde nabzeny standardn hotelo- tovna maximln jedna dospl osoba, vnkte-Animan programy veden Blue animtoremv sluby vetn formy stravovn All Inclusi- rch ppadech pak jedna dospl osoba sdt-a/nebo Croco animtorem probhaj vpedemve. Kdispozici je irok nabdka jak sportovnchtem / dtmi (vsouladu smaximln obsazenost urench termnech avurench dnech nko- aktivit, tak ianimanch program. Holliday Vill- jednolkovho pokoje).likrt tdn. Bli informace otchto anima- age nabz opravdu aktivn dovolenou aje ure-nch programech, jejich ppadnm rozdlenn pedevm rodinm sdtmi. Holiday VillageDVOULKOV POKOJEdo vkovch skupin, vetn obdob, ve ktermnem oficiln hodnocen vpodob hvzdiek.Jedn se opokoje se dvma lky nebo jednou probhaj, jejich du apravidel naleznete naPro snaz orientaci udvme kategorii pomocvelkou postel pro dv osoby. Lka mohou bt www.blue-style.cz.hvzdiek itmto typm ubytovn, piem sedv oddlen, poppad inapevno vestav-jedn onae hodnocen.n. Ne vdy se mus jednat ostandardn pev-UBYTOVNRID n lka.Jedn se otypickou marockou stavbu vti- T AVCELKOV POKOJEKATEGORIE UBYTOVN nou svnitnm ndvom, pozdji pestavnouJsou vtinou vt dvoulkov pokoje sdoda-Blue Style vybral ve spoluprci se zahraninmina hotel.ten pidanmi pistlkami. Pistlka me bt partnery ana zklad spolehliv znalosti mst- skldac lehtko, pohovka, rozkldac gau nebo nch pomr vechny ubytovac kapacity tak,PENSION palanda anen vdy pevnou soust vybaven aby cena odpovdala jejich kvalit apoadav- Ubytovn ve standardnch pokojch bez mo- pokoje. Zrove nemus vdy vyhovovat dosp-km klient. Na kad hotelov strnce (azro- nosti vaen, vnkterch ubytovacch zazenchl osob. Pistlka me bt uren ipro 2 oso-ve na www.blue-style.cz) naleznete ujmnaje kdispozici lednice. Pensiony maj zpravidlaby (vtakovm ppad se jedn orozmrov ubytovn hodnocen Blue Style od dvou ajdelnu, kde se podvaj sndan, nebo jsou pl- vt pistlku). Vppad, e poadujete pokoj do pti hvzdiek (m vy poet, tm kvalit- n bez stravovn.svce lky, potejte stm, e se pokoj me nj ubytovn), piem hodnocen Blue Sty- vnkterch ppadech stt ponkud stsnanm le nemus vdy odpovdat oficilnm katego- VILA anemus mt nap. balkon atd. Vzhledem ke rim uvanm vhostitelsk zemi. VnkterchUbytovn vkomplexu studi i apartmn,skutenosti, e takovchto pokoj je vkadm zemch se pouv pro uren kategorie ozna- smonost vaen. Unkterch vil je kdispozi- ubytovacm zazen omezen poet, mohou en pomoc tzv. kl. Vtomto ppad vakci bazn ankter sluby hotelovho typu (nap.se takovto pokoje nachzet nap. pouze vp-poet kl nemus odpovdat potu uvdnchmonost pronjmu bezpenostnch schrnekzem danho ubytovacho zazen. Potejte hvzd. Je nutn vzt na vdom, e ivrmciza poplatek apod.).tak stm, e tyto pokoje jsou vtinou vybave-jednotlivch kategori jsou mezi hotely rozdlyny psluenstvm pro 2 osobyidle vpokoji, vrovni, mnostv avariabilit poskytovanchAPARTHOTEL poppad na balkon, hygienick prostedky slueb. Zrove je dleit pihldnout ke sku- Ubytovn vkomplexu studi/apartmn i hote- vkoupeln apod. Vnkterch destinacch me tenosti, e kvalita arozsah nabzench slueblovch pokoj, nkter se stravovnm. Vnabd- bt dt bez nroku na pistlku, kterou nelze se neodvj pouze od samotn kategorie uby- ce jsou vtinou kdispozici nkter hotelovzajistit ani za poplatek.tovacho zazen, ale je dleit brt vvahusluby (nap. recepce, snack bar ubaznu apod.). tak cenu nabzenho ubytovacho zazen,Upozorujeme, e ubytovn aposkytovanSTUDIA AAPARTMNYkter rozsah arove poskytovanch sluebsluby vaparthotelech, vilch apensionechJsou samostatn letn byty sjednou nebo vce reflektuje. Vnkterch destinacch, (nap. Thaj- nejsou toton subytovnm aposkytovanmilonicemi akuchykou, ppadn skuchyskm sko) nemaj hotely oficiln kategorii ubytovn.slubami vhotelu. Napklad nelze oekvat, ekoutem (ve vtin ppad), sprchou aWC. Maj Hodnocen tak vyplv zdoporuen asociacevily/aparthotely oznaen tymi hvzdikamivtinou dv pevn lka. Ostatn lka mohou hotel, pokud jsou nabzen hotely jejm le- odpovdaj svou rovn tyhvzdikovmu hote- bt pistlky (skldac lehtko, pohovka, roz-nem, zdoporuen partnera vdestinaci asou- lu. Obsah arozsah slueb ve vilch, pensionechkldac gau nebo palanda) rznch rozm-asn se pihl ke kvalit arozsahu nabzenchaaparthotelech je na ni rovni ne vhotelu. r anemus tud vyhovovat dospl osob. slueb vporovnn scenou za dan ubytovacKuchy je vtinou vybavena elektrickm nebo zazen. UBYTOVN BEZ DT (ADULTS ONLY) plynovm vaiem, malou lednikou azklad-Jedn se oubytovac zazen, kter akceptujenm ndobm podle potu ubytovanch osob. HOTEL ubytovn a od uritho vku (minimln vko- Pokud pedpokldte nronj vaen, je lpe Vtina hotel je tvoena centrln budovouvou hranic je vtinou vk 16 let). Takovto uby- si ssebou vzt vae vlastn ndob (nap. cednk, a dalmivedlejmibudovami(bungalovy,tovac zazen je vhodn zejmna pro ty, ktestruhadlo, nabraku atd.). Studia aapartm-vilami atd.) umstnmi varelu hotelu. Pokojhledaj dovolenou bez ptomnosti dt.ny nejsou rovn vybaveny mycmi prosted-me bt umstn jak vcentrln, tak ve ved- ky, houbikami na myt ndob autrkami. lej budov, bungalovu nebo vile hotelovhoPOKOJE Upozorujeme tak na to, e toaletn papr se komplexu. Kad hotel m sv intern nazen,Kad ubytovac zazen vnaich katalozchvapartmnech astudich nedopluje, kdispo-kter jsou vichni host povinni respektovat.nabz rzn typy pokoj, kter jsou oznaenyzici vm bude pouze nkde, ato vden vaeho Mezi takov nazen pat nap. zkaz vynennzvem Pokoje nebo Hotelov pokoj (nen- pjezdu. klid probh pouze pleitostn, ato jdla zhotelov restaurace azrove pinenli uvedeno jinak) vnaem popisu ubytovachomaximln 12x za pobyt. jdla apit zakoupenho mimo hotel. Pokud sezazen. Popis se vdy tk standardnch typ rozhodnete pro ubytovn vmstskm hotelu/ pokoj (dvoulkovch), pokud nen uvedenoBUNGALOVubytovacm zazen nachzejcm se vcentru/ jinak. Unkterch typ pokoj uvdme pibli- Jde oubytovn vmalch domcch stavnch blzko centra, potejte stm, e vokol budenou velikost pokoje vm2. Uvdn piblinsamostatn i vad, kter se nachzej vt-run ahlun provoz. Vhled zpokoj vti- rozmry zahrnuj celou uitnou plochu uby- inou vzahrad danho ubytovacho zaze-nou smuje do mstsk zstavby. Sva vol- tovac jednotky, tj. vetn socilnho zazen,n. Bungalovy mohou mt jednu i vce lonic bou tohoto ubytovn berete tyto skutenostichodby, balkonu, terasy apod. Berte prosmamohou bt jak pzemn, tak ipatrov. Vp-na vdom appadn hluk, vzhled okol hotelu/ na vdom, e pidlovn pokoj hostm jepad vcelkovho bungalovu (3 avce lek) ubytovacho zazen avhled zpokoje nemo- vdy zleitost veden hotelu aBlue Style najde oubytovn sminimln dvma pevnmi hou bt pedmtem va ppadn stnosti.nj nem vliv. lky adodaten pidanmi pistlkami. Pi-Ubytovn tohoto typu je vhodn zejmna prostlka me bt skldac lehtko, pohovka, roz-klienty, kte chtj strvit dovolenou na runmJEDNOLKOV POKOJE kldac gau nebo palanda anemus bt vdy mst, uvat si nonho ivota achtj mt veJe bn, e hotel si za jednolkov pokoj tu- pevnou soust vybaven bungalovu. Bungalov MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 643'