b'VEOBECN INFORMACEn tekutiny, aerosoly agely jen vndobchpotebovat pro uplatnn nroku na odkod- (ashor dostupnost datovch slueb) nebo oobjemu maximln 100 ml, uloen vjednomnn. Nklady spojen svyizovnm reklamacevmstech, kde nen dn signl, me se stt, prhlednm plastovm sku oobjemu max.nese klient. Vdy je nutn nahlsit ppadnoue bude po uritou dobu nedostupn. Vtako-1litr, kter lze opakovan uzavt. Vce informackodu, pokozen apod. ihned vletitn hale,vm ppad doporuujeme zaslat delegto-tkajcch se pepravy zavazadel naleznete takaby mohla bt reklamace uznna. Vopanmvi SMS zprvu, na kterou bude nsledn po na www.blue-style.cz. ppad, kdy opustte letitn halu, nemus btobdren zprvy reagovat. Zrove upozoru-vae reklamace pijata. Kad vae zavazadlojeme, e vmnohch zemch me dochzet DETEKN KONTROLY UVNITpak doporuujeme oznait jmenovkou aadre- kvpadkm mobiln st, kdy nedojde kdorue-VYBRANCH ZAPSANCH ZAVAZADEL sou, vetn vaeho clovho msta, kam mten SMS zprvy, aproto doporuujeme, zejmna Vrmci zvyovn ochrany cestujcch avsou- na dovolenou. Vce informac jak postupovatvurgentnch ppadech, kontaktovat delegta ladu splatnou legislativou Evropsk unie pro- naleznete na www.blue-style.cz a/nebo vpe- optovn. Vostatnch destinacch vm bude vd pracovnci bezpenost kontroly na Leti- pravnch podmnkch leteckho dopravce. kdispozici vtinou anglicky hovoc zstupce, ti Vclava Havla Praha od 15. 5. 2017 deteknkter poskytne zkladn asistenci, jako nap. pi-kontroly uvnit vybranch zapsanch (odbave- TRANSFER ZLETIT vtn na letiti, uvtac schzku, zprostedkuje nch) zavazadel. Bhem tohoto procesu budouDO UBYTOVACHO ZAZEN AZPT prodej fakultativnch vlet apod.nkter zavazadla otevena afyzicky zkontrolo- Pokud nen vslovn uvedeno jinak, po ple- Vce informac opsobnosti delegta vjednot-vna na ptomnost stopovch prvk po vbu- tu na letit bude pro vs zajitn transfer dolivch destinacch pak naleznete na www.blue-ninch. Postup m pedejt naloen vbunchvaich ubytovacch zazen. Zdvod uch-style.cz.ltek do nkladnho prostoru letadla. Abyste pe- silnic auliek vak nkter ubytovac zazen deli pokozen vaeho zavazadla sintegrova- neumouj dojezd a ksamotnmu ubytova- MOBILN APLIKACEMOBILN ASISTENTnm zmkem bez TSA zabezpeen (oznaencmu zazen (zpravidla zdvodu nemonostiVyvinuli jsme pro vs mobiln aplikaci, dky kte-ervenm diamantem), je nutn mt zavazadlaotoen autobusu). Vtakovmto ppad budeter mte prakticky ve, co potebujete, poho-uzamena prv pomoc TSA visacho zmkuvysazeni na nejblim monm mst od vae- dln vkapse, ato ji ped samotnou dovole-(vppad zmku bez TSA bude zmek pi kon- ho ubytovacho zazen. Me se stt, e nkte- nou ansledn pak ibhem n. Naleznete zde trole petpnut). Vce informac otchto kont- r oblasti jsou dostupn pouze lod. Proto jepodrobnosti odestinaci, do kter mte, ovmi rolch naleznete na www.prg.aero. poteba potat stm, e vtchto ppadechvybranm hotelu, tipy na vlety, praktick slov-neprobh klasick transfer pmo khotelu, alenk i kalkulaku mn. Zrove mte pohroma-PEPRAVA NADMRNCH ZAVAZADELje poteba do hotelu dojt se svmi zavazadlyd veker daje ovech cestujcch, zakoupe-ASPORTOVNHO VYBAVEN pky. Doba transferu zvis nejen na vzdle- nch slubch, informace ovaem cestovnm Peprava neskladnch nadmrnch zavaza- nosti od letit, ale ina potu hotel na trasepojitn atd.del asportovnho vybaven (nap. jzdn kola,(pokud je v hotel na konci trasy transferu leti- Sna mobiln aplikac si mete pohodln vbava pro potpe, surfy, golfov bagy, kite,thotel / prvn pi transferu hotel - letit,vybrat vai dovolenou nebo ji pout ve vybra-surfy apod.) mus bt nahlena Blue Style jicesta bude trvat dle) ana potu pepravova- nch destinacch ke komunikaci sdelegtem pi zvazn rezervaci zjezdu auskuteuje sench klient. Pokud dojde kpokozen zavaza- Blue Style bhem va dovolen (plat pro des-vzvislosti na kapacitnch monostech leteck- dla bhem transferu, je nutn ihned informovattinace, kde je kdispozici esky hovoc delegt ho pepravce (je tedy nutn zptn potvrzen)delegta. Ne vdy je delegt samotnm trans- Blue Style). Vppad zdravotnch problm pak aje za poplatek. hrada ppadnch poplat- ferm ptomen aje proto nutn prokazatelndoporuujeme jej vyuit pro rychl asnadn k za transfer pepravovanho nadmrnhozdokumentovat pokozen atuto informaci spo- kontaktovn asistenn sluby ERV Evropsk zavazadla nebo sportovnho vybaven (nap.lu sdokumentac bezodkladn pedat deleg- pojiovny, a.s.Euro-Center. surfy, jzdn kola, potpsk vstroj, golfo- tovi kzpracovn udlosti. Zrove mete po skonen va dovolen v bagy apod.) zletit do ubytovac kapacityhodnotit jednoduchou arychlou formou sluby azpt je zajiovna na vlastn nklady zkaz- DELEGT hotelu. Dky na aplikaci jsme pro vs ve vybra-nka.Dopravce neodpovd za ppadnouVe vybranch destinacch vm jsou kdispozicinch destinacch kdispozici 24 hodin denn. ztrtu nebo pokozen sportovnho vybaven,esky nebo slovensky mluvc delegti. Ti, veCestovn mobiln aplikace je ke staen zdarma kter nebylo dn nahleno asamostatnspoluprci snam partnerem vdan destina- jak pro iOS, tak ipro Android na www.blue-sty-zabaleno vsouladu sPepravnmi podmn- ci, organizuj transfery z/na letit (ne vdy jele.cz, na App Store aGoogle Play. kami leteckho pepravce, nemus se na njdelegt samotnmu transferu ptomen), uv-tak vztahovat standardn pojitn pepravo- taj vs na prvn informan schzce, kde vm vanch zavazadel. Sportovn vybaven nen dlepodaj dleit informace tkajc se dan des- ANIMTORPepravnch podmnek zpravidla pepravovnotinace, ubytovn, nabdnou vm fakultativn jako zavazadlo standardn. vlety, monost pronjmu auta apod. Po dobuVnkterch, nmi peliv vybranch ubytova-vaeho pobytu vm budou kdispozici vurencch zazench mme tak sv vlastn animto-PEPRAVA ZVAT nvtvn hodiny ve vaem ubytovacm zazen.ry (esky nebo slovensky mluvc), kte se staraj Zvata se zsadn pepravuj pouze po ped- Mimo nvtvn hodiny je vnutnch ppadechozbavu dosplch atak dt (tzv.Blue ani-chozm nahlen cestovn kanceli, nslednmmete kontaktovat telefonicky na sle uvede- mtor aCroco animtor). Jejich prac je vytv-souhlasu leteckho pepravce aza poplatek.nm na informan tabuli Blue Style (je-li kdis- et animan programy azbavu pro vs, nae Ovi poplatku se informujte usvho prodejce.pozici), kter je umstna na viditelnm mstklienty.Bez zaplacen poplatku nebude uveden zveve vaem ubytovacm zazen (hovor delegtoviBlue animtor spolupracuje shotelovm ani-pevzato kpeprav. Mal zvata mete pe- hrad zkaznk) nebo vinforman oblce, kte- manm tmem, se kterm jsou provdny pravovat vkabin letadla vuzaven pedepsanrou obdrte po pletu do destinace. Je tebaijednotliv aktivity. Vnkterch ppadech schrnce. Vt zvata se pepravuj vzavaza- potat stm, e kad delegt m na starostime mt Blue animtor isvou aktivitu.dlovm prostoru, ve zvlt ktomu urenchvce ubytovacch kapacit anelze tedy oekvat,Croco animtor pipravuje program pro dti boxech. Bli informace obdrte upepravce.e vm bude kdispozici 24 hodin denn. Vevrmci tzv. Croco Clubu. Smyslem programu Zrove je nutn ovit ji pi zvazn rezervacivybranch hotelech je pak delegt kdispozicivdtskm Croco Clubu je si sdtmi hrt, bavit zjezdu, zda vmi vybran ubytovac kapacitapouze na telefonu. je avzdlvat, nikoli nabzet aprovozovat pouh umouje pobyt ivaemu zvecmu mazlko- Berte prosm na vdom, e delegti mohouhldn dt. Dtsk Croco Club je uren dtem vi. Podmnky pro pepravu zvat, v. vhovchdoprovzet klienty do lkaskch zazen pouzeve vku 412 let, kter jsou pln samostatn, limit, se mohou liit dle leteckho pepravce.dle jejich asovch monost (nutn brt vpotazjejich zdravotn stav jim umouje se zastnit Informace zde uveden jsou platn vdob tiskusjednan informan schzky apod.). Akoliv jeanimanho programu bez omezen dalch dt tohoto katalogu. delegt schopen se vdan destinaci domluvitvCroco Clubu adok bt ji bez rodi (plat (mnohdy itamnm jazykem), nen oficilnmzejmna pro ty nejmlad). Pro kad dt, kte-ZTRTA NEBO POKOZEN ZAVAZADLA tlumonkem apekladatelem, atedy jakkolir jede do hotelu oznaenho jako Croco Club Za pokozen nebo ztrtu zavazadla pi leteckjeho peklad je pekladem orientanm anem- avtomto termnu je Croco Club vprovozu, je peprav pebr plnou odpovdnost letecke bt tedy zvaznm. Pro peklad oficilnchpipraveno na letiti ped odletem na poboce spolenost. Pokud pi pletu do clov des- dokument (zejmna lkaskch i policejnchBlue Style Croco triko. Nevyzvednutm tri-tinace (vzahrani ivR) zjistte, e je vaezprv) drazn doporuujeme oficilnho pe- ka na letiti ped odletem nrok na toto triko zavazadlo pokozeno nebo se dokonce ztra- kladatele.zanik. Trika nejsou kdispozici vdestinaci ani tilo, ihned na mst vreklamanm oddlenVzhledem ktomu, e se delegt mnohdy pohy- je nelze dodat nsledn po nvratu zdovole-na letiti sepite protokol (P.I.R.), kter budetebuje voblastech shorm pokrytm mobiln stn.Programy Croco Clubu se odvj od mo-642 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'