b'VEOBECN INFORMACEna charterovch letech nasmlouvny sdostate- PALUBN (CATERINGOV) SLUBY uveden kontakt), je va povinnost si doku-nm pedstihem, me se stt, e pesn asyRozsah poskytovanch cateringovch sluebmenty vydat. Pokud do smlouvy ozjezdu let budou zmnny ipes vekerou snahu nabhem leteck pepravy je urovn jednotlivmineuvedete vai e-mailovou adresu, budou CD cestovn kancele aleteckch spolenost. Keleteckmi spolenostmi. Berte prosm na vdo- zaslny na msto uzaven smlouvy ozjezdu. zmnm as odlet aplet me dojt takm, e na vtin let nen poskytovno ober- Rdi bychom pedeli zbytenm komplikacm na pravidelnch linkch. Oppadnch zmnchstven apit zdarma. Vce informac oposkyto- pi jejich doruovn i pi oznamovn nena-odletovch as na vech letech budete vasvanch cateringovch slubch pak naleznetedl zmny asu odletu. Doporuujeme naim vyrozumni. Doporuujeme tedy ped odletemna www.blue-style.cz a/nebo na webovchklientm uvst na smlouv ozjezdu nkolik zkontrolovat vae e-mailov schrnky, na kterstrnkch leteckho pepravce. monch kontakt (nap. 2 mobiln telefony). Pi budou vppad zmny zaslny aktuln Ces- doplatku zjezdu si prosm zkontrolujte aktu-tovn dokumenty. Aktuln informace oodletechODBAVEN AMSTA VLETADLE lnost uvedench daj, zejmna pak aktuln jsou umstny na webovch strnkch www. Jednotliv msta vletadle jsou pidlovnaafunkn e-mailovou adresu. Vppad jak-blue-style.cz. asy odletu se vak mohou mnitcestujcm dle poad upepky odbaven nakoli zmny vmi uvedench kontaktnch da-ikrtce ped plnovanou dobou odletu, ztohotoletiti ajsou potvrzena na palubn vstupence.j je nezbytn bezodkladn nahlsit aktuln dvodu je nutn sledovat informan tabule naBohuel nememe pedem zaruit pidlenaplatn kontaktn daje vmst uzaven smlou-letitch. Blue Style neru za zpodn let, kterkonkrtnho msta vletadle. Cestuje-li rodinavy ozjezdu. Dojde-li ke zmn vase odletu mohou nastat ztechnickch dvod, zdvodnebo vce ptel spolen, doporuujeme vmavy se knmu nedostavte vas, neme bt ze nepznivho poas, peten leteckch kori- se dostavit vas kodbaven (dle pokyn nej- strany Blue Style uznna ppadn reklamace, dor atd., nenese odpovdnost za kody snimipozdji 2 a 3 hodiny ped plnovanm odle- pokud vs otomto nebylo mon informovat spojen aupozoruje na monost jejich vzniku.tem), aby vm bylo mono zajistit msta vedlena uvedench kontaktnch dajch.Aktuln Pi plnovn vaich obchodnch schzek, cestsebe, ppadn zvolit placenou slubu seatingu,informace oodletech jsou umstny tak na anslednch ppoj zpt do msta bydlit tedypokud je tato monost dostupn (vce na www. webovch strnkch www.blue-style.cz a/nebo radji potejte ismonm delm zpodnm,blue-style.cz). Blue Style nen odpovdn zana www.prg.aero. Sohledem na mon zmny kter me zasahovat ido dne nsledujcho.vae ztrty nebo vdaje zpsoben tm, e sedoporuujeme aktuln informace oodletech Stejn tak je dleit brt na vdom, e sohle- nedostavte vas, tj. nejpozdji 2 hodiny pedprbn sledovat. dem na ppadn brzk odlety zesk republikyplnovanm odletem (vnkterch ppadech me bt nutn se dostavit na letit ji vped- 3 hodiny ped plnovanm odletem), kodba- PEPRAVA ZAVAZADELchzejc den (nap. odlet vsobotu v1.00 hod,ven (odbavovac pepka se uzavr zpravidlaVhov limit na bezplatnou pepravu 1 kusu na letiti muste bt nejpozdji vptek ve 23.00cca 40 i 60 minut ped plnovanm odletem,zapsanho (odbavenho) zavazadlacestujcho hod). Nelze t vychzet ztoho, e se odletynicmn zle na konkrtnm leteckm pe- zvis vdy na konkrtnm leteckm pepravci uskuten dopoledne azpten lety veer. Zm- pravci ajeho pepravnch podmnkch), neboatarifu letenky. Vtinou je povoleno cca 23 kg ny letovch as mohou nastat inkolik hodinnebudete-li dostaten vybaveni vemi poa- na osobu (maximln vha jednoho samostat-ped plnovanm odletem. Cestujete-li smalmidovanmi dokumenty (platn cestovn doklad,nho zavazadla nesm peshnout 32 kg). Dti dtmi, je lpe se vybavit dostatenm mno- vzum apod.), atud nebudete moci vycestovat.do 2 let nemaj nrok na vlastn sedadlo. Vti-stvm kojeneck stravy, npoj ahygienickchUpozorujeme tak, e jedna osoba me samanou maj nrok na bezplatnou pepravu 1 kusu poteb. Vppad asnho odletu nebo pozdn- cestovat maximln sjednm dttem do 2 letzapsanho zavazadla do hmotnosti 10 kg, nen-ho i zpodnho letu do clov destinace nelzevku (sinfantem). Vppad monosti seatingli uvedeno jinak, sloenho dtskho korku, poskytnout slevy akompenzace za sluby, kte- zdarma (vybran msto vletadle) je dostupnostdtsk postlky, autosedaky pro dtityto r nemohly bt ztohoto dvodu vyuity (nap.seatingu kapacitn omezena atato sluba nenpedmty budou pepraveny vzavazadlovm sndan nebo veee vhotelu). Vppad brzk- zvaznou soust nabdky zjezdu, nelze pro- prostoru letadla. Leteck spolenost nenese ho odletu zdestinace se naopak me stt, eto vppad neposkytnut seatingu nrokovatodpovdnost za kodu zpsobenou bhem zdvodu poadavk na odbaven na letiti budejeho proplacen.pepravy na korcch, kter nejsou pepravo-nutn zahjit transfer zmsta ubytovn vno- van vochrannm obalu nebo ve vhodn flii. nch hodinch veera dne ped plnovanmCESTOVN DOKUMENTY Zvhodnn ceny za nadvhu zavazadel nalez-odletem zdestinace. Ped cestou doporuujemeVCestovnch dokumentech (dle tak jen CD),nete na www.blue-style.cz. seznmit se snovmi bezpenostnmi pravidlykter slou tak jako letenky, naleznete veker na letitch EU, kter upravuj zejmna pepra- potebn informace kodletu vetn orienta- Vce informac tkajcch se leteck dopravy vu kapalin aspepravnmi podmnkami letecknch as odlet aplet znmch vdob jejich(nap. vhov limity, rozmry zavazadel atd.), spolenostikdispozici na www.blue-style.cz,odesln. Vppad let spestupem vm budouresp. kompletn pepravn podmnky jednot-a/nebo na webovch strnkch leteckho pe- spolu sCD zaslny tak letenky spodrobnj- livch leteckch spolenost jsou kdispozici pravce. Osobm nemocnm i jinak zdravotnm rozpisem asu jednotlivch let. Tyto CDna www.blue-style.cz, a/nebo na webovch omezenm doporuujeme vnovat peprav- tak obsahuj dal dleit informace tkaj- strnkch leteckho dopravce.nm podmnkm zvenou pozornost. Od 17. 1.c se vaeho ubytovn (CD slou rovn jako 2006 jsou vechny lety zLetit Vclava Havlaubytovac vouchery) ainformace kvaemu ces- Nezapsan (prun) zavazadlapodle plat-Praha do schengenskho prostoru odbavovnytovnmu pojitn (zrove slou ijako dokladnch mezinrodnch pedpis nesm mt cestu-zTerminlu 2. Vppad zmekn navazujc- ocestovnm pojitn). Tyto dle obsahuj p- jc vprunm zavazadle zejmna ostr ped-ho letu (zdvodu zpodn letu pedchozho)padn dal dokoupen sluby (vza, fakultativ- mty, manikru, noe apod. Tyto pedmty je postupovno dle mezinrodnch pravidel pron vlety, parkovn pmo uletit, pronjemmus bt uloeny pouze vzapsanm zavazadle. leteckou pepravu. auta vdestinaci apod.). Budete se jimi rovnDoporuujeme si do vaeho prunho zava-prokazovat pi odbaven na letiti apo jejichzadla pibalit ppadn nezbytn lky, kter tak Vyaduje-li si to povaha zdravotnho stavu ces- pedloen spolu svam cestovnm dokla- mte po celou dobu pi sob.tujcho (tk se ithotnch en), zejmna pakdem vm budou vystaveny palubn vstupenky. sohledem na pepravn podmnky leteck spo- Vnujte tak pozornost uitenm informacmZapsan (odbaven) zavazadlavodbavenm lenosti (kdispozici na strnkch www.blue-sty- uvedenm na dalch stranch tchto CD. Jezavazadle je asto dovolen pevet pedm-le.cz, a/nebo na webovch strnkch leteckhonutn si je po obdren na vai e-mailovou adre- ty, kter si nemete vzt ssebou na palubu pepravce), je doten cestujc povinen proka- su vytisknout avlistinn podob mt po dobuletadla. Je vak zakzno pevet vbuniny, zateln oznmit Blue Style informace vztahuj- konn zjezdu pi sob, ato zejmna pi odba- zpaln ltky azazen, kter mohou zpsobit c se kjeho zdravotnmu stavu ped uzavenmven na letiti, ubytovn, ppadn uplatov- vn zrann nebo ohrozit bezpenost letadla.smlouvy ozjezdu pro ely dalho zpracovnn nrok zcestovnho pojitn. CD se zasla- Vce informac onepovolench pedmtech leteckm pepravcem amt ssebou pi samot- j nejpozdji 7 dn ped plnovanm odletemvprunch aodbavench zavazadlech nalez-n leteck peprav potvrzen od lkae, e je(neplat pro zjezdy zakoupen ve lht kratnete na webovch strnkch letit / jednotli-schopen letu. Uosob, jejich zdravotn stav tone 7 dn ped odletem)na e-mailovou adresuvch leteckch dopravc. vyaduje, je nutn zajistit doprovod. Vedle spl- uvedenou ve va smlouv ozjezdu. Po jejich nn pepravnch podmnek budou informacedoruen si peliv pekontrolujte, zda veke- Peprava kapalinpepravu kapalin vpru-pouity koven monost pro zvenou pod- r daje na nich uveden souhlas. Vppadnch zavazadlech upravuj bezpenostn pra-poru dotenho cestujcho vrmci pepravy. zmny asu odletu vm budou zaslny na vvidla, kter naleznete na www.blue-style.cz a/Dal informace pro cestujc sinvalidnm voz- kontaktn e-mail aktuln CD. Pokud znjak- nebo na webovch strnkch letit / jednotli-kem naleznete vtchto Veobecnch informa- ho dvodu (nap. nedoplacen zjezdu) nebu- vch leteckch dopravc. Cestujc tak mohou cch vkapitole Dovolen bez barir. dou CD odeslny nebo dorueny (nap. chybnnap. pepravovat vprunm zavazadle b-MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 641'