b'EXOTIKA 2020/21 Veobecn informaceVEOBECN INFORMACE BLUE STYLE K.S.Ven zkaznci, ped vbrem sv dovolenzstupce) scestou dtte do zahrani. Infor- podmnky pro cestovn do nmi nabzench vs prosme opozorn peten tchto Veo- mace, zda stt, do kterho cestujete, vyadu- destinac, jako ilhty pro jejich vyzen, se becnch informac, kde naleznete adu dlei- je psemn souhlas rodi, naleznete na www. mohou mnit, doporuujeme si ped odjezdem tch informac, rad aupozornn. Pro hladk pr- mzv.cz, vkapitole Informace opodmnkchvdy ovit podmnky vstupu do destinace na bh dovolen je dleit informovanost nejencestovn do jednotlivch stt svta, vrubri- strnkch Ministerstva zahrani R www.mzv.ovmi vybranm ubytovacm zazen, ale takce vnovan konkrtnmu sttu. Pro ovencz a/nebo na zastupitelskch adech zem, povdom ainformace omstnch zvycch, mo- i event. doplnn tto informace je potebado kterch vrmci zjezdu cestujete. Souas-nch skalch aspecifikch dan zem i msta,kontaktovat pmo velvyslanectv danho sttun tmto upozorujeme, e pasov avzov kam hodlte vycestovat. Proto, prosme, vnujtevesk republice. informace nachzejc se vkatalogu a/nebo na as tmto Veobecnm informacm, kter jsouwww.blue-style.cz jsou zpravidla ureny pro nedlnou soust Veobecnch smluvnch pod- VSTUP APOBYT VCIZCH STTECH obany R, ppadn pro obany dalch stt mnek. Cestovn kancel Blue Style je pojitnaPro vstup apobyt na zem cizho sttu musejEHP, jejich oban jsou obvyklmi zkaznky proti padku dle povinnosti vyplvajc ze zkonaoban R splovat podmnky stanoven zko- Blue Style. Vppad, e vtomto katalogu ani . 159/1999 Sb. (povinn smluvn pojitn) uERVny dan zem. Zkladn informace kcestovnna www.blue-style.cz nenaleznete informace Evropsk pojiovny, a. s.oban esk republiky do cizch zem nalez- opasovch avzovch poadavcch vztahujcch nete vtomto katalogu ve veobecnch infor- se kcestovnm dokladm zem, jej cestovn macch ujednotlivch destinac adle pak nadoklad mte vmyslu vyut za elem erp-PODMNKY VYCESTOVN ZR webovch strnkch Ministerstva zahrani- n slueb zjezdu nebo mte jakkoliv dotazy nch vc R, www.mzv.cz. Vzhledem kmo- tkajc se splnn pasovch avzovch povin-CESTOVN DOKLADY nm zmnm tkajcch se vstupu apobytunost, doporuujeme kontaktovat zastupitelsk Zesk republiky lze vycestovat pouze splatnmvdan zemi doporuujeme, abyste si ped ces- ad pslun zem, do kter hodlte vyces-cestovnm dokladem (upozorujeme, e vti- tou ovili, zda se podmnky pro vstup apobyttovat, ppadn ns kontaktujte na telefonnm na stt, do nich Blue Style nabz sv zjezdy,nezmnily. Ke sdlovn aktulnch podmneksle +420226036100 nebo na info@blue-style.poaduje pro vstup cestovn doklad platn mini- ainformac ke vstupu apobytu na zem ciz- cz. Berte prosm na vdom, e nememe nst mln 6 msc po nvratu zdan destinace),ho sttu je kompetentn pslun zastupitel- odpovdnost za sprvnost nmi poskytnutch vppad cesty do zem Evropsk unie lze jakosk ad danho sttu, kontakty naleznete veinformac ovzovch i pasovch poadav-cestovn doklad pout platn obansk prkazveobecnch informacch ujednotlivch des- cch, lhtch pro jejich vyzen ani onezbyt-vydan sttem Evropsk unie. Obansk pr- tinac. Pokud nejste obany R, informujte sench zdravotnch dokladech vppad, kdy nm kaz je vak chpn jako cestovn doklad pouzeped cestou uzastupitelskch ad stt, ktervas nesdlte podstatn informace i uvedete pro jeho dritele, nikoli pro dti vnm zapsa- vdob zjezdu navtvte, opodmnkch vstupuinformace chybn.n. Upozorujeme, e od 26. ervna 2012 musapobytu. Veker informace uveden vtomto mt kad oban esk republiky (tedy vetnkatalogu ujednotlivch destinac jsou platnJAZYKdt) pi cestovn do zahrani vlastn cestovnke dni tisku tohoto katalogu. Jednotliv sluby tvoc zjezd podan Blue doklad. Od 1. ledna 2012 mohou idti mladStyle jsou poskytovny vednm jazyce zem, 15 let do stt Evropsk unie cestovat t naDAJE OPASOVCH AVZOVCHve kter je dan sluba poskytovna a/nebo vlastn obansk prkaz, okter mohou rodiePOADAVCCH AJEJICH LHTY,vjazyce anglickm a/nebo nmeckm a/nebo dtte podat. Podrobn informace kcestovnmZDRAVOTN DOKLADY francouzskm (vppad leteck pepravy vt-dokladm R naleznete na strnkch Minister- Za elem podn sprvnch aaktulnch infor- inou dle sttu sdla leteck spolenosti), vyjma stva vnitra R, www.mvcr.cz.mac opasovch avzovch poadavcch, lh- sluby delegt aanimtor, kdy jazyk, vnm je tch pro jejich vyzen, kter jsou pro cestutato sluba poskytovna, je uveden vpslunm PSEMN SOUHLAS RODICESTOVNapobyt vyadovny, je nezbytn sdlit pro- lnku tchto Veobecnch informac.DT BEZ DOPROVODU RODI dejci vechny podstatn informace, zejmna Vppad, e nezletil dt cestuje vdoprovodujak cestovn doklad pouijete kcest do vmi jin osoby, ne je rodi nebo zkonn zstupce,vybran destinace astt ajeho vydn. ZkladnLETECK PEPRAVAdoporuujeme ovit uzastupitelskch adinformace opasovch avzovch poadavcch, stt, kter vdob zjezdu navtvte, zda mimoolhtch pro jejich vyzen, jako ionezbyt- Peprava do naich clovch destinac je zajio-platnho cestovnho dokladu nebude vyado- nch zdravotnch dokladech naleznete rovnvna charterovmi lety a/nebo lety na pravidel-vn tak psemn souhlas rodi (zkonnhona www.blue-style.cz. Jeliko pasov ivzovnch linkch. Akoliv jsou asy odlet aplet 640 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'