b'KONEN CENA ROZHODUJE! / SLEVY A VHODYSUPER SLEVY POUZE NA DOSPL OSOBY OD 21 %FIRST MINUTE Cestujete-li bez dt a/nebo nevy- kad cestujc, jeho vk je (vdenAktuln informace ovi slev nalez-ROZHODNTE SE VAS AZSKEJTE: uvte-li pi sv rezervaci nabdkudle smlouvy plnovanho zpte- nete na www.blue-style.cz ujed-a 2 dti ZDARMA, pak mte mo- nho odletu) shodn i vy ne vknotlivch hotel. Nabdku Super SLEVY NA DOSPL OD 21 % nost vyut nai atraktivn nabdku,uveden ujednotlivch hotel jakoslevy pouze pro dospl osoby od a dal skvl vhody kdy mete zskat pi vasn rezer- vkov hranice pro dt zdarma.21 % nelze kombinovat snabdkou vaci slevu pro kadou osobu platcSleva plat pro vechny ubytovaca 2dti ZDARMA.Info o uvedench nabdkch na www.blue-style.cz cenu za dosplou osobu. Dosploukapacity ve vybranch termnech osobou je pro ely tto nabdkyapi zvazn rezervaci do 31. 1. 2021. Vechny uveden slevy v% na tto dvoustran se vypotvaj zkonen ceny zjezdu, plat pi zvazn rezervaci do 31. 1. 2021 aplat vevybranch termnech. Aktuln informace ovi slev naleznete ujednotlivch hotel na www.blue-style.cz, kde je ve slevy vyslena aji se tak zobrazuje konen cena po slev. Nabdku a 2 dti ZDARMA anabdku SUPER SLEVY PRO DOSPL OSOBY nelze vyut na prodej zjezd na posledn chvli (Last Minute).DAL SKVL VHODYPi zakoupen zjezdu znabdky Lto 2021 do 31. 1. 2021 zaplatte prvn zlohu na hradu slueb Blue Style dle smlouvy pouze 1 500 K na kadou jednotlivou smlouvu. Druhou zlohuve vi 5 000 K na kadou jednotlivou Zloha pouzesmlouvu uhradte nejpozdji do 31. 3. 2021. Doplatek Celkov ceny zjezdu mus bt uhrazen nejpozdji do 45dn 1 \x08 500 K/rez. (vetn) ped zahjenm erpn slueb uvedench ve smlouv ozjezdu. Podrobn informace oplatebnch pod-mnkch naleznete ve Veobecnch smluvnch podmnkch. Shora uveden platebn podmnky plat pouze pro zjezdy znabdky Lto 2021 sodletem od 1. 5. 2021 do 31. 10. 2021.Nakupte svou dovolenou zkatalogu Lto 2021 vas azskejte monost zmnit zjezd a 7 dn ped plnovanm Zmna zjezdu zdarma odletem zdarma. Kompletn podmnky pro uplatnn zmny zjezdu naleznete na www.blue-style.cz. Zmna zjezdu zdarma neplat pro Spojen arabsk emirty.Sleva 1 000 K na rezervaci plat pi zvazn rezervaci minimln 30 dn ped plnovanm odletem vetn. Vp-Sleva pro stl klientypad zvazn rezervace 29 a 15 dn ped plnovanm odletem vetn plat sleva 500 K na objednvku. Bude-li a 1 000 K/rez. zvazn rezervace uinna vdob krat ne 14 dn ped plnovanm odletem, nrok na slevu pro stlho klienta nevznik. Tuto slevu mohou uplatnit klienti, kte uzavraj smlouvu ozjezdu azrove vminulosti sCK Blue Style ji uzaveli minimln jednu smlouvu ozjezdu, kter byla zrealizovna.Cestujete-li ve vt skupin, nae cestovn kancel vm rda poskytne na vydn skupinovou slevu. Ve slev je zvisl vdy na velikosti skupiny, zvolen destinaci, termnu cesty adob, kdy je rezervace uinna. Plnujete-li Slevy pro skupiny cestovat ve vtch skupinch, nevhejte se na ns obrtit na e-mail skupiny@blue-style.cz, ato vdy sdostate-nm asovm pedstihem, abychom vm mohli zajistit co mon nejlep podmnky nejen zhlediska ceny, ale tak abychom mohli vyjt vstc vem vaim poadavkm vrmci zvolenho ubytovacho zazen i destinace.Klientm starm 55 let v dob dovolen poskytneme dal slevu 500 K/osoba z aktuln cenov nabdky. Tato Sleva 55+ sleva plat pro zjezdy z katalogu Lto 2020, plat pro termny odletu do 15. 6. 2020 a dle pro termny odletu 15.9.31. 10. 2021. Tato nabdka je platn pi zvazn rezervaci minimln 30 dn ped plnovanm odletem. Tuto slevu nen mon kombinovat se skupinovou slevou.TravelSafe+ Abyste ke svmu poukazu TravelSafe+ zskali maximum dalch monch vhod, nevhejte avyuijte v poukaz prv te. Nezapomete tak na dal bene t pro vs vpodob 10 % slevy zvaeho novho zjezdu (bene t plat Sleva 10 % kpoukazuvppad, kdy poukaz uplatnte vpln vi pi prvn hrad novho zjezdu zakoupenho minimln 60 dn ped nanov zjezd plnovanm odletem, kdy zvazn rezervace novho zjezdu bude uinna nejpozdji do 31. 1. 2021). Bene t je kombinovateln se slevou pro stlho klienta ase slevou 55+. Nebude-li v dsledku en epidemie COVID-19 objektivn mon realizovat zjezd vlun z dvod na stran Vrcen penzBlue Style, vrtme vm zpt penze uhrazen za sluby Blue Style (nikoliv za sluby tetch stran). Uhrazen st vppad COVID-19 ceny zjezdu vm bude vrcena neprodlen v souladu s odst. 6.7 VSP. Zkladn pojitn BASIC, kter je ZDARMA soust slueb poskytovanch ke kadmu zjezdu, obsahuje kryt Pojitn zdarma kryjevloh spojench slenm, asistenc arepatriac vppad, e onemocnte vzahrani na COVID-19. Vce opojist-iCOVID-19 vdestinaci nch podmnkch na www.blue-style.cz/erv.Na tto dvoustran naleznete vysvtlen naich nabdek tohoto katalogu. Ikony znzornn na tto dvoustran maj pouze ilustrativn charakter. Kompletn podmnky uvedench slev naleznete na www.blue-style.czMNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 639'