b'SLEVY A VHODY / KONEN CENA ROZHODUJE!A 2 DTI ZDARMA + SLEVY NA DOSPL OSOBYFIRST MINUTE Cestujete-li se dvma dtmi, kdypoet mst je limitovn, nabdka pla- n auveden stravovn ZDARMA, ROZHODNTE SE VAS AZSKEJTE: jedno dt spluje vk 1. dtte uve- t pro konkrtn termny, destinace,v.vybranch dostupnch slueb, A 2 DTI ZDARMAden vikon adruh dt splujetypy pokoj atypy stravovn. Dopo- avy platte pouze letenku apovin-1. dt do 15 let|2. dt do 15 let vk uveden vikon pro 2. dt, pakruujeme vm vasnou rezervaci. n pplatky. Poet mst je tak limi-+ Slevy na dospl od 10 % vae 1. dt nabzme ZCELA ZDAR- Po vyerpn kapacity nabdky 1. dttovn. Po vyerpn kapacity vech nebo Slevy na dospl od 21 % MA stm, e poet mst je limitovnZCELA ZDARMA a/nebo po skon- tchto nabdek nabdneme dtskou Info o uvedench nabdkch na www.blue-style.cz anabdka plat pro konkrtn term- en jej platnosti (plat pi zvazncenu za 1. dt dle aktuln cenov ny, destinace, konkrtn typy poko- rezervaci do 31. 1. 2021) metenabdky.j atypy stravovn. Doporuujemevyut nabdku dt za Symbolic- Nabdka Pevn dtsk cena pro vm vasnou rezervaci. Pro vaekou cenu, kdy nabzme pro vae2.dt plat pro vybran typy pokoj 2.dt mte monost vyut nabd- 1. dt ubytovn auveden stravo- atypy stravovn. Poet mst je limi-ku Pevn dtsk ceny pro 2. dt,vn ZDARMA azvhodnnou cenutovn. Po vyerpn kapacity tto kdy nabzme ubytovn auvedenletenky. Poet mst je tak limitovn.nabdky nabdneme dtskou cenu za stravovn ZDARMA, nebo vnkte- Po vyerpn kapacity tto nabdky2. dt dle aktuln cenov nabdky. rch ppadech zvhodnnou cenumte monost dle vyut nabdkuVe pevnch dtskch cen zvis vybranch slueb, avy platte pouzePevn dtsk ceny pro 1. dt, kdyna vmi zvolen destinaci, termnu letenku apovinn pplatky stm, enabzme pro vae 1. dt ubytov- aobsahu objednanch slueb.FIRST MINUTE Cestujete-li sjednm dttem, kterjej platnosti (plat pi zvazn rezer- tovn auveden stravovn ZDARMA, ROZHODNTE SE VAS AZSKEJTE: spluje vk dtte uveden vikon,vaci do 31. 1. 2021) mete vyutv. vybranch dostupnch slueb, avy DT DO 15 LET ZDARMA pak vm nabzme dt ZCELA ZDAR- nabdku dt za Symbolickou cenu,platte pouze letenku apovinn p-+ Slevy na dospl od 10 % MA stm, e poet mst je limitovnkdy nabzme ubytovn auvedenplatky. Ve pevnch dtskch cen nebo Slevy na dospl od 21 % aplat pro konkrtn termny, destina- stravovn ZDARMA azvhodnnouzvis na vmi zvolen destinaci, ter-ce, konkrtn typy pokoj atypy stra- cenu letenky pro vae dt. Poet mstmnu aobsahu objednanch slueb.Info o uvedench nabdkch na www.blue-style.cz vovn. Doporuujeme vm vasnouje tak limitovn. Po vyerpn kapa- Poet mst je tak limitovn. Po rezervaci. city tto nabdky mte monost dlevyerpnkapacityttonabdky Po vyerpn kapacity nabdky dtvyut nabdku Pevn dtsk ceny pronabdneme dtskou cenu dle aktu-ZCELA ZDARMA a/nebo po skonen1 dt, kdy nabzme pro vae dt uby- ln cenov nabdky.FIRST MINUTE Cestujete-li se dvma dtmi, kdypouze letenku, povinn pplatkypokoj atypy stravovn. Dopo-ROZHODNTE SE VAS AZSKEJTE: jedno dt spluje vk 1. dtte uve- adal vybran sluby (stravovn,ruujeme vm vasnou rezervaci. A PRO 2 DTI UBYTOVN ZDARMAden vikon adruh dt splu- pplatek za pistlku apod.) stm,Po vyerpn kapacity tto nabd-1. dt do 14 let|2. dt do 14 let je vk uveden vikon pro 2. dt,e poet mst je limitovn, plat proky nabdneme cenu dle aktuln + Slevy na dospl vdy od 21 % pak za tyto vae dv dti zaplattekonkrtn termny, destinace, typycenov nabdky.Info o uvedench nabdkch na www.blue-style.czFIRST MINUTE Cestujete-li sjednm dttem, kdyky adal vybran sluby (stravovn,j atypy stravovn. Doporuujeme ROZHODNTE SE VAS AZSKEJTE: jedno dt spluje vk 1. dtte uve- pplatek za pistlku apod.) stm, evm vasnou rezervaci. Po vyerpn PRO DT DO 14 LET den vikon, pak za toto dt zapla- poet mst je limitovn, plat pro kon- kapacity tto nabdky platte cenu dle UBYTOVN ZDARMA tte pouze letenku, povinn pplat- krtn termny, destinace, typy poko- aktuln cenov nabdky.+ Slevy na dospl vdy od 21 %Info o uvedench nabdkch na www.blue-style.cz+ SUPER SLEVY NA DOSPL OSOBYSuper slevy od 10 % na dospl osoby Super slevy od 21 % na dospl osobyCestujete-li do kterkoliv zdestinac ztohoto katalogu (neplat pro Spoje- Cestujete-li do Spojench arabskch emirt aerpte-li nkterou zve n arabsk emirty) aerpte-li nkterou zve uvedench nabdek DTIuvedench nabdek DTI ZDARMA, nabzme navc pi zvazn rezervaci do ZDARMA, nabzme navc pi zvazn rezervaci do 31. 1. 2021 slevu pro31. 1. 2021 slevu pro kadho cestujcho platcho cenu za dosplou osobu kadho cestujcho platcho cenu za dosplou osobu stm, e sleva platstm, e sleva plat pro vechny ubytovac kapacity ve vybranch termnech ve vybranch termnech adestinacch. Dosplou osobou je pro ely ttoadestinacch. Dosplou osobou je pro ely tto nabdky kad cestujc, nabdky kad cestujc, jeho vk je (vden dle smlouvy plnovanho zp- jeho vk je (vden dle smlouvy plnovanho zptenho odletu) shodn i tenho odletu) shodn i vy ne vk uveden ujednotlivch hotel jakovy ne vk uveden ujednotlivch hotel jako vkov hranice pro dt vkov hranice pro dt zdarma. Aktuln informace ovi slev naleznetezdarma. Aktuln informace ovi slev naleznete ujednotlivch hotel na ujednotlivch hotel na www.blue-style.cz.www.blue-style.cz. A 2 dti zdarmazaplate kartou on-line azajistte si dti zdarma tou nejrychlej monou cestou Dostupnost nabdky a 2 dti ZDARMA je omezena kapacitou aplat pouze pi ubytovn se dvma cestujcmi hradcmi cenu za dosp-lou osobu, nen-li uvedeno jinak. Potvrzen nabdky a 2 dti zdarma ze strany Blue Style je proto zkapacitnch dvodpmo zvisl na okamiku uhrazen platby vminimln vi rovnajc se prvnzloze (tzn. dtsk cena bude potvrzena ze strany Blue Style a okamikem pipsn platby vminimln vi rovnajc se prvn zloze ve vi dle VSP na et Blue Style). Sohledem na znan zjem otuto nabdku doporuu-jeme pro zajitn nejvhodnj dtsk ceny, kter se vm zobrazuje pi vytven va rezervace, platbu kartou on-line. Dtsk ceny se vztahuj na dti od 2 let vku a do dovren vku vyznaenho vikonch ujednotlivch ubytovacch zazen/typu pokoj (vden dle smlouvy plnovanho zptenho odletu nesm dt tento vk dovrit). Informace otchto nabdkch ajejich dostupnosti naleznete na www.blue-style.cz ujednotlivch hotel, kter monost vyut tto nabdky nabzej. Dosplou osobou je pro ely tto nabdky kad cestujc, jeho vk je (vden dle smlouvy pl-novanho zptenho odletu) shodn i vy ne vk uveden ujednotlivch ubytovacch zazen/typu pokoj jako vkov hranice pro dt zdarma. Tento cestujc je povinen uhradit cenu za dosplou osobu, nen-li uvedeno jinak.638 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'