b'Poznvac okruhy MAROKOAIT BENHADDOU CASABLANCAOkruh Saharou Velk okruh Marokem1. DEN: PLET. Plet do Agadiru, transfer do hotelu, veee anocleh. 1. DEN: PLET. Plet doAgadiru, transfer do hotelu, veee anocleh.2. DEN: AGADIRESSAOUIRA. Sndan aodjezd do Essaouiry. Ces- 2. DEN: AGADIRMARRAKCASABLANCA. Sndan aodjezd do ta vede okouzlujc krajinou, kde pi troe tst mete spatit takMarrake, erven perly jihu. Nvtva palce Bahia vyzdobenho kozy pasouc se na arganovch stromech. Je to naprost rarita, kteroupekrsnmi tuky acedrovmi devoezbami, obd apejezd do nej-nikde jinde neuvidte. Modro-bl Essaouira je jednm znejatraktivnj- vtho marockho mstaCasablanca. Zastvka umeity Hassana II. ch marockch mst. Prv zde se natela spousta film aseril,(vnitn prostory pojmou a 25 tisc lid). Meitu si prohldnete zvenku nap. Lb jako bel nebo Hra otrny. Nsleduje prochzka mstem,abude zde prostor na voln as. Veee anocleh vhotelu.kde uvidte rybsk pstav, zkladnu Skala de la Ville, idovskou tvrt,3. DEN: CASABLANCARABATMEKNESFES. Po sndani odjezd aas bude ina volno vmedin. Veee anocleh vEssaouie. do hlavnho msta, Rabatu, kde jsou na programu krlovsk palc, 3. DEN: ESSAOUIRAMARRAK. Sndan aodjezd do erven per- Hassanova v (minaret meity, kter nikdy nebyla dostavna), mau-ly jihukrsnho Marrake. Po pjezdu uvidte meitu Koutoubiazoleum Mohameda V. apevnost, tzv. Kasbah des Oudaias. Pejezd do (pouze zvenku, vstup umonn pouze muslimm) azahrad Menara.msta Meknes, kde bude obd. Nsleduje prohldka msta. Zastvka Prostor bude ina voln as. Ve veernch hodinch nvtva svtozn- uBab El-Mansour, co je rozhodn nejkrsnj brna vMaroku. Pro-mho nmst Jemaa el-Fna, kde propadnete kouzlu orientln atmo- chzka kolem vodn ndre Agdal. Veee anocleh vhotelu.sfry. Nadchnou vs hudebnci, ukzky tradinch emesel, krotitel4. DEN: FES. Po sndani pejezd ke krlovskmu palci, od nj nsle-had acvien opiky. Kdo zde neochutn vynikajc pomeranovduje prochzka idovskou tvrt. Nsleduje pejezd na vyhldku nad fresh dus, jako by zde ani nebyl. Nechybj ani dal mstn gastrono- Fesem, od kter zamme do mediny, kter je proslul Kairunskou mick speciality, jako nap. neci. Veee anocleh vhotelu vMarraki. univerzitou (nejstar univerzita na svt) ado nejstar sti Fesu 4. DEN: MARRAKAIT BENHADDOUOURZAZATE. Po sndanikbrn Bab Boujeloud (dvoubarevnmodr azelen). Nvtva nsleduje jzda pes vnitrozem, rodnou krajinou apohom Vysokmedresy Bou Inania (kola spojen se studentskmi ubytovnami), sou-Atlas. Obdivovat mete malebn dol, vesniky apekrsnou p- ku akoeluny. Zastvky uKairunsk meity ahrobky Moulaye Idrisse rodu. Cesta vede pes horsk prsmyk Tizi nTichka (2 260 m n. m.).II., kter pat mezi nejvznamnj marock poutn msta. Po obd Po pjezdu do Ait Benhaddou, kde byla natoena spousta znmchnsleduje prochzka soukem, veee vhotelu anocleh.film, jako je nap. Gladitor, Lawrence zArbie, Babel, nebo seril Hra5. DEN: FESIFRANERRACHIDIAERFOUD. Po sndani nsleduje otrny. Vesnika je zaazena do svtovho ddictv UNESCO. Cestacesta pes vnitrozem, lemovan cedrovmi lesy, rodnou krajinou pokrauje dl a do Ourzazatu. Veee anocleh vhotelu vOurzazatu. apohom Stednho Atlasu. Zastvky ve mstech Ifran (horsk ste-5. DEN: OURZAZATEERFOUD. Sndan aodjezd zOurzazatu, pesdisko salpskmi vilami, krlovskm palcem auniverzitou) aMidelt, Routes des Kasbah (Cesta tisce kaseb), silnici lemovanou pevnostmi,kter le na vysokch plnch mezi Stednm aVysokm Atlasem pes vesnici Mgouna, kter je proslul pstovnm damaskch r.(obd). Pejezd do poutnho msta Erfoud, znmho tbou ern-Cesta pokrauje a do horsk vesniky Dades, odkud zamme doho mramoru sndhernmi zkamenlinami. Veee anocleh (+ mo-Tineghiru. Obd pobl Todry, jedn znejkrsnjch soutsek Marokanost fakultativnho vletu do psench dun uMerzougy, poplatek se stnami vysokmi cca 300 m, kde se natel film Mumie II. Nvratcca 40EUR/osoba).pes Tineghir, pijezd do Erfoudu, veee anocleh. Monost fakultativ- 6. DEN: ERFOUDTINEGHIROUARZAZATE. Sndan vhotelu. Pe-nho vletu do psench dun uMerzougy (poplatek cca 40 EUR/os.). jezd pes hammadu, kamenitou pou, do msta Tineghir (srozlehlou 6. DEN: ERFOUDZAGORA. Sndan aodjezd zhotelu. Cesta pokra- palmri atradinmi domy zpistzv. kasbami). Obd vTineghiru. uje podl rozmanitho dol eky Draa pes tradin vesniky amstaCesta pokrauje pes tzv. Route des Kasbah, silnici lemovanou kasba- Agdz, Risani. Prv zde si budete pipadat jako na prav Sahae.mi, avesnice pstujc mal persk re na vrobu rov vody aoleje. Uvidte okouzlujc msn krajinu. Veee anocleh vhotelu. Veee anocleh ve Ouarzazatu.7. DEN: ZAGORATAROUDANT. Sndan aodjezd do Taroudantu.7. DEN: OUARZAZATEMARRAK. Sndan vhotelu acesta do Zastvka vberbersk vrobn koberc, odkud pokraujete do Talioui- znm vesniky Ait Benhaddou, kde bylo natoeno nkolik znmch ne, kde se nachz krsn pevnost. Msto je tak znm tm, e se zdefilm (nap. Gladitor, Babel, Je Nazaretsk). Vesnice je zaazena pstuje afrn. Nsleduje posledn zastvka okruhumsto Tarou- do svtovho ddictv UNESCO. Po prohldce jedn znejchvatnj-dant, tzv. babika Marrake. Msto svou pezdvku zskalo zejmnach pamtek Atlasu se pokrauje do Marrake pes horsk prsmyk dky npadn podob sMarrak. Vyrbj se zde perky akoberce.Tizi nTichka. Obd vhotelu. Voln as aveer prohldka vhlasnho Po pjezdu bude prostor na odpoinek. Veee anocleh vhotelu. nmst Jemaa el-Fna, zakonen tradin marockou vee sfolklrn 8. DEN: TAROUDANTLETIT VAGADIRU. Sndan aodjezd nashow (pouze vrmci pln penze). Nocleh vhotelu.letit vAgadiru. 8. DEN: ODLET. Po sndani nvrat do Agadiru, transfer na letit aodlet.ESSAOUIRA TINEGHIRMNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 621'