b'SiclieSiclie, ostrov Slunce, kter le ve stnu sopky Etny ajeho cesty jsou obklopen nekonenmi plantemi mench pomeranov-nk, vs okamit nadchne svou jedinenost anezapomenutel-nou atmosfrou. Zem pln vn apikov gastronomie si zskaj kadho nvtvnka. Dobrodruh, nebo milovnk luxusu? Siclie je mstem, kde si kad pijde na sv. M steka, kter pipomna- vn oliv acitrusovch plod, bolemovan pahorky. Knejkrsnjm j star romantick filmy,Etny je toti znmo svou rodnoupamtkm pat kostel San Giovanni koeny prav italsk mafiepdou. Toto msto nabz nedote- degli Eremiti s5 orientlnmi kupo-nebo tajupln sopka Etnato venou produ, ple sprzran is- lemi, meitou akovou chodbou.dotv Siclii vjeden vjimen celek!tm moem, krsn poben letovis-Okouzl vs nejen arovn krsa p- Trubiky cannoli ka ahistorick msta pln pamtekLetoviskarodnch scenri aromantick ztoky,na pvodn dobyvatele, kte ostrovu Giardini Naxosletovisko je ums-omamn vn pomeranovnk, aleTypick nrodn dezertvtiskli svou jedinenou tv. Dlouhtno vndhernm parku. Nabz ihebeny hor, jejich vrcholky bvajseenete v kad cukrrn.historie ciz nadvldy tak Siclii doda- ikrsn vhled na sopku Etna, kte-pokryty snhem ivhorkch letnchVznikl na Siclii, ve mstechla jej typickou odlinou asvbytnour je stle inn abud tak neust-dnech. Vtejte na Sicliikraji plnmPalermo a Messina. Pvodnatmosfrou, kterou se spoleenskyle urit respekt. Historie msteka protiklad, kter vs bude zaruense cannoli pipravovaly bhemikulturn li od zbytku Evropy. Isamisah do roku 735 p. n. l., kdy prv na pitahovat. Sicilan povauj sebe spolu sjejichtomto mst zaloili ekov sv prvn Siclie je nejvtm italskm ostro- karnevalov seznyjakoostrovem za izolovan spoleenstv.msto na Siclii. Pozstatky antickho vem azrove inejvtm ostrovemsymbol plodnosti.Nvtvnky lk na ostrov ihlavnNaxosu je mon vidt varcheolo-Stedomo. Jedn se oautonomnmsto Palermo i stle aktivn sop- gickm parku. Letovisko nabz pr-oblast, kter se nachz na jinmka Etna. Kad etapa dobvn ostro- zran ist moe aple sjemnm cpu italsk pevniny aod regionuva po sob zanechala pestr kulturnpskem apozvolnm vstupem do Kalbrie je oddlena cca5km vzd- ddictv avsouasnosti je tak mo- moe. Vjimkou vak nen ani obas-lenou Messinskou inou. Ostrovn po celm ostrov najt rznorodn vskyt oblzkovch akameni-omvaj ti moeze severu Tyrhn- architektonick pamtky. Jedine- tch pl nebo vstup do moe po sk, zjihu Stedozemn azvchodunm znakem, kter zde minulostschdcch, kter jsou zde zdvodu Jnsk. KSiclii pat rovn nko- zanechala, je typick sicilsk dialekt.ptomnosti lvovho pobe. Cent-lik ostrov: na severu jsou to ostro- Znan odlinou je rovn sicilskrum msta lk knvtv restaura-vy Eolie (Liparsk), ostrov Ustica, nakuchyn, vn na rozdl od t pev- c, kavren i obchdk se suvenry.zpad ostrovy Egadi ana jihu souo- ninsk pevldaj jdla ostej chu-strov Pelagie aPantelleria. lenitti, ryby azelenina. Siclie je proslul Taorminaaktivn msto, kter pobe je na severu pevn kame- itypickmi sladkostmi, jakmi jsoudch takka 24 hodin denn autich nit, pro jih jsou pak charakteristickzmrzlina cassata azkusky cannoli,a vrannch hodinch, sv nvtvn-psit ple. Pestoe m souasnkter se pln sladkm srem riccotaky napln italskm temperamentem Siclie rozhodn co nabdnout, jednapolvaj okoldou. ajianskou pvtivost avstcnos-se stle ojeden znejchudch ital- t. Za nvtvu stoj zachoval eck skch region. Zdrojem pjm tam- Palermohlavn msto divadlo ze 3. stolet, kter nabz pe-nch obyvatel je krom cestovnhoHlavn msto le vumle zavlaova- pychov vhled do okol apohledy ruchu pevn zemdlstv, psto- n nin ConcaOro (Zlat mule),na cel msto aEtnu. Taormina je 606 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'