b'NKUPN HOREKA DOKONAL ODPOINEK GOLFOV RJSvtov mdn znaky, obuv,Relaxujte u ndhern azurovhoGolfov kluby poskytujperky, kabelkyto ve mtemoe na krsnch psitch plch.nejvy kvalitu sluebna dosah za pohdkov cenyNezapomenuteln dovolen proa prvotdn podmnkyv obrovskch nkupnch centrech. kadho. pro skvl zitek ze hry.537'