b'Vlety SAMOSPopisy vlet jsou pouze informan anezvazn. Bli info ojejich programu obdrte vdestinaci. Vlety jsou organizovny pi naplnn minimlnho potu zjemc (konkrtn poty budou upesnny vdestinaci).Vlety Vce na www.blue-style.czCESTUJTE APOZNVEJTEOkrun jzda ostrovem Samos on, kde se nejprve podrobte celn kont- ochutnvka vna aovoce. Dal oberst-role acca v8:30 odplujete vletn lod doven anpoje nejsou vcen zjezdu.Kusadasi vTurecku. Plavba lod bude trvat zhruba 2 hodiny. Po piplut do pstavu veVlet zoblasti VotsalakiaKamposmst Kusadasi vs ek dal pasov kon- Odjezd zoblasti Votsalakia vdopoled-trola. Bude nsledovat pesun autobusemnch hodinch do vesnice Ormos. Tra-do Efesu, kde navtvte jedny znejimpo- dinm rybskm lunem poplujete ke zantnjch archeologickch nalezi sta- krsnmu ostrvku Samiopula. Jeliko rovku. Zkuen prvodce vs provedelo neme piplout a kpli, je mon Vlet zoblasti msta Samos, arelem Efesu, prohldka bude trvat zhru- slzt do vody po schdkch pmo zpalu-Pythagorion aKokkari ba dv hodiny. Pjdete kvelkolepm vyko- by nebo si teba zaskkat. Pot poplujete Vlet zan vemst Pythagorion. Nsle- pvkm, jako jsou Odeon, Trojsk fontna,kdal pli, kter je dostupn pouze lod, duje klter Timiose Stavrose nebo Megaliparn lzn Scholastica, Hadrianv palckde budete mt spoustu asu na koupn Panagia. Pot pojedete do vesnice Kou- aimpozantn Celsiova knihovna. Uvidteana opalovn aposdka lodi vm mezitm maradei, kde se zastavte vkeramick dl- tak nejvt divadlo starovku skapaci- piprav obd. Bhem plavby dostanete na n adln sbylinkami aesencilnmi oleji.tou 24 tisc mst. Po nvtv Efesu budeteochutnn mstn vno, ouzo atak ovoce. Okolo poledne bude ve vesnici Potami vol- pokraovat do blzk restaurace na obdOstatn npoje jsou za poplatek dostupn no na obd. Dal zastvka vtovrnice na(nen zahrnut vcen). Po obd budete mtuposdky. Pot nsleduje nvrat do p-lis oliv, kde lze ochutnat azakoupit panen- voln as na nkupy vKusadasi av16:30stavu Ormos ajzda autobusem do oblasti sk oleje. Pak budete pokraovat na severnse podrobte celn kontrole ped nvratemVotsalakia. Poznmka: Vcen nen zahrnut stranu ostrova do vinastv pobl Karlovasi,do Pythagorionu. Vcen nen zahrnuto:transfer do pstavu cca 10EUR/os. Dti kde ochutnte vborn muktov vna.pstavn da cca 10 EUR/os., transfer do012 let maj transfer zdarma.pstavu cca 10 EUR/os. Dti 012 let maj Vlet zoblasti Votsalakia aKarlovasi transfer zdarma. PatmosVyjedete od hotelu do vesniky Kouma-radei, kde navtvte keramick dlny adl- Pikniklodn vletny sbylinkami aesencilnmi oleji. Pot se pemstte do kltera Timiose Stavro-se. Naobdvte se vPythagorionu, kde budete mt 2 hodiny rozchod. Pot vyra-zte do tovrny na vrobu olivovho ole-je, kter se lisuje ze speciln vypstova-nch oliv, je najdete pouze na Samosu. Posledn zastvkou bude vinastv, kde vs ek ochutnvka vbornch muktovchVlet zan vpstavu Pythagorion, ze vn. Nsleduje nvrat do oblasti Votsalakia.kterho vyplouv vletn lo cca v8.30 Poznmka: Vcen nen zahrnut obd aniVlet zoblasti msta Samos, Kokkarina ostrov Patmos. Cesta trv cca 2 apl oberstven. aPythagorion hodiny, kdy pijedete do Skaly (pstav Odjezd vrannch hodinch do Pythago- ostrova Patmos). Po pjezdu vs auto-Turecko rionu, kde nastoupte na piknikovou lo.bus odveze do vesnice Chora knvtv Prvn zastvka je uple Sideras voko- slavnho kltera sv. Jana aApokalyptic-l Posedonia, kde si mete ut koupnk jeskyn. Nvrat do Skaly, kde mete pmo zpaluby lod. Hlavn zastvka je natrvit zbvajc as prochzkou vpstavu. pli Megali Lakka na vchodnm pobe- Cca v16.00 odplujete trajektem do Pytha- Samosu. Lehtka aslunenky jsou zdegorionu, pedpokldan nvrat bude cca zdarma kdispozici. Vodpolednch hodi- v18.00. Vcen nen zahrnut transfer do nch se bude konat barbecue (vepovpstavu cca 10 EUR/os. Dti 012 let maj maso, ryba nebo zelenina seckm sal- transfer zdarma. Vstupn do kltera cca Tento vlet zan vpstavu Pythagori- tem atzatziky). Bhem plavby vs ek6 EUR/os. MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 203'