b'KefalonieKefalonie je dky sv rozloze (cca 780 km) nejvt zJnskch ostrov azrove est nejvt ostrov patc ecku. Cestovn kancele sem dlouho podaly pouze jednodenn vlety, ani dnes se tu hotely nemakaj jeden na druh. Jezd do nich hlavn ti, kte chtj prot klidnou dovolenou, daleko od peplnnch pl-. Anina tch nejrunjch vletoviscch Skala aLassi nen nval. O blben je rovn pl Xi navtch masakr druh svtov vl- Argostolihlavn mstopoloostrov Paliki. Syt er- ky. Koncem z roku 1943 zde byloiv msto, vnm naleznete mno-ven psek vytv dokona-po italsk kapitulaci po boji pro- stv taveren, bar, obchdk se suve-l kontrast sblmi skalami, kter hoti Nmcmzavradno vce nenry isupermarket, je souasn obklopuj. Jak se tam dostal, to nikdo5000 italskch vojk. Jejich popra- dleitm pstavem, odkud nkoli-nev. k se, e a zdalek Sahary,Prav vu tehdy nadil Adolf Hitler. krt denn vyjd trajekt do Lixouri, co je vak dost nepravdpodobn.Historickch mst aarcheologickchdruhho nejvtho msta ostrova, Nen to ovem jedin prodn zhadaeck gyros nlez na Kefalonii nen mnoho, zalecho na protj stran zlivu, na ostrova Kefalonie.Patrn nejznmj eck jdloco nemohou njezdy dobyvatel,poloostrov Paliki. Centrem veke-Modern vdou nevysvtlen ka- ale zemtesen. To posledn vrocerho dn vArgostoli je tvercov zy tady najdeme jet dvasklubylo pojmenovno podle1953 zniilo zejmna hlavn mstonmst Vallianou nedaleko pstavu. Kounopetra, pohybujc se rytmickytypickho koen, kter vnmArgostolizstalo jen pr dom,Argostoli spojuje sprotjm behem smoem, atvar Katavothres, kdezkrtka nesm chybt. most aobelisk.kamenn most Drapano zroku 1813, vhlubokch drch miz spoustaMilovnci pamtek se mohou vydatzhruba vjeho polovin stoj obelisk, mosk vody, aby se po sedmnc- lod na ostrov Ithaka, tedy do roditpomnk Radikalu, povaovan za tikilometrov cest pod zem obje- Odyssea, legendrnho hrdiny zTroj- symbol svobody. Na severnm vb-vila vjezerech na opan stransk vlky. Zdatn turista jej obejdeku chrn vjezd do pstavu Argostoli ostrova. Tko pedvdateln ces- pky za den. Cesta borovmi lesy,ndhern, ble zc majk Fanari. P-ta tchto vod byla odhalena vrocecypiovmi hji ioblastmi solivov- mo na nbe lze nakupovat erstv 1963 rakouskmi geology, kte vodunky, kde nespatte ivou dui, je ui- ryby zmalch lun eckch ryb, obarvili. nnm balzmem na nervy. Monzitkem me bt pozorovn elv, Raritou je ivzcn druh smrku, kte- iproto zde britsk korunn princkter sem piplouvaj. r roste jen tady, tak voln ijcCharles ajeho ena Diana strvi-divok kon, na n se d bhemli st lbnek. Cesta se d zpestitLetoviskatry pi troe tst narazit. Nejennvtvou nkolika klter, ale ne Kounopetraletovisko na jihu geologov se pak vydaj do jesky- do vech vs mnii pust.poloostrova Paliki pat ktm menm n Drogarati, star 150 milion let,VKefalonii, kde se pstuj pedevmaklidnjm. Je vzdleno asi 10 km ado chvatnho jeskynnho jezeraolivy, vinn rva afky, se d idobeod Lixouri, tit se mete na nkolik Melissani. Podstatnou st ostrovanajst. Vten jsou masov kulikypsitch pl spozvolnm vstupem tvo hornat amnohdy nepstupnkeftedes ijehn kotlety, jako ped- do moe. Nzev Kounopetra veti-tern, nejvy hora nese nzev Ainoskrm sardinky peen vpeci i maso- n znamen pohybujc se kameny, (1628m) anachz se na jihovcho- v kol, na zvr sladk re. Kn sejedn se ojeden ze zvltnch jev d Kefalonie. hod retsina, vno snezvyklou chut,na ostrov Kefalonie. Vokol najdete Vyznte-li se vhistorii, pak asi vte, ekterou mu propjuje pryskyice, jestrm skly anedotenou produ, se na Kefalonii odehrl jeden znej- se do nj pidv. kter lk kpm vletm. Turistm 162 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'