b'Vlety ZAKYNTHOSPopisy vlet jsou pouze informan anezvazn. Bli info ojejich programu obdrte vdestinaci. Vlety jsou organizovny pi naplnn minimlnho potu zjemc (konkrtn poty budou upesnny vdestinaci).Vlety Vce na www.blue-style.czCESTUJTE APOZNVEJTESrdce ostrova Cena vletu nezahrnuje stravovn, bude- pl mezi zpadem avchodem slunce. te vak mt monost poobdvat vjednPohyb elv na plch monitoruj ochrn-zvyhlench mstnch taveren aochut- ci prody. Tak letit se na noc ztohoto nat tak nco zeck kuchyn. dvodu zavr. Psit ple zlivu Laganas (pedevm letovisko Kalamaki) pat mezi Caretta hlavn hnzdit chrnnch moskch elv Bhem vletu proijete pjemn odpo- Caretta-Caretta, kter zde kladou vajka. inkov den na lodi apoznte jihozpadTyto ple pat pod ochranu prodnho ndhernho zelenho ostrova Zakynthos.moskho parku.Vlet zan vpstavu na pobe Laganas. Uijete si dostatek koupn anorchlo- Po stopch paerkvn ukrsn oblzkov ple ostrvku Marathonisi aujeskyn Keri, do kterchmete sami plavat. Ssebou si rozhodn nezapomete vzt plavky, norchl abrle. Viditelnost podvodou je a 25 m, apokud budete mt tst, mete ve vod potkat ichrnn elvy Caretta-Caretta (pat kohroenmu druhu ajsou jednou znej-vtch atrakc ostrova). Po 15. hodin se lo vrac zpt do pstavu.Caretta-CarettaNejlep pleitost, jak poznat krsu nd-hernhozelenhoostrovaZakynthos bhem jednoho dne. Objevte pvabnDospl jedinci tchto chrnnch elvNavtivte jednu znejfotografovanjch msta ostrova jak ve vnitrozem, tak inadosahuj velikosti a 1 m av a 150 kg.pl ecka auijte si lodn vlet knej-pobe. Cestou mete pozorovat nd- elvy piplouvaj kplm ztoky vobdobproslulejmu paerckmu vraku vEvro-hern prodn scenrie ajednou znej- od kvtna do z, aby do psku nakladlyp! Bhem plavby budete obdivovat le-zajmavjch zastvek bude bezesporuvajka. Bhem sezny se podl esti pl- nit pobe ostrova, vysok bl tesy vyhldka na tesu, ze kterho budete obdi-vzlivu Laganas objev vprmru asiamalebn ztoky. Spatte inejkrsnj-vovat panorama ztoky spaerckm vra- 1 300 hnzd. Piblin od poloviny srp-Modr jeskyn ostrova, kde je hladina kem andheru mstnho moe. Pokochtena na svt pichzej mal elviky, ktervody zbarvena destkami odstn modr se psobivmi interiry pravoslavnch kos- pi troe tst mete zdlky pozorovatazelen barvy. Na pli spaerckm vra-tel aklter. Navtvte napklad kl- na jejich prvn ivotn cest zhnzda dokem bude zastvka na koupn. Vzvislosti ter Anafonitria, ve kterm pobval patronmoe. Nkter ple ztoky Laganas patna ase apoas se mete t it na pk-ostrova, sv. Dionsios. Soust vaehokchrnnmu moskmu parku, aproton koupn pi dalch zastvkch bhem vletu bude rovn zastvka vmalchzde plat urit vldn opaten na ochra- plavby. Jedn se ocelodenn vlet. Cena horskch vesnikch atak ve vinnchnu elv, jako napklad zkaz motorizova- vletu nezahrnuje stravovn, budete vak sklepech, kde mete ochutnat vyhle- nch vodnch sport, vpichovn slunen- mt monost zakoupit si jdlo nebo pit p-n mstn vno. Jedn se ocelodenn vlet.k do psku vuritch oblastech avyklzenmo na lodi. MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 161'