Zákazník je povinen uhradit částečnou úhradu Celkové ceny zájezdu ve výši nejméně 7000 Kč za každou osobu uvedenou v objednávce/smlouvě o zájezdu v termínu splatnosti uvedeném v textu smlouvy zaslaném ze strany Blue Style po odeslání objednávky.
Doplatek Celkové ceny zájezdu musí být uhrazen bankovní složenkou nebo jiným písemně dohodnutým způsobem tak, aby byl nejpozději 45 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených v objednávce připsán na účet Blue Style, není-li na www.blue-style.cz a/nebo v samostatných nabídkách a/nebo nabídkách Last Minute zájezdů uvedeno jinak. Nebude-li zbývající část ceny zájezdu uhrazena v uvedené lhůtě, je Blue Style oprávněna odstoupit od smlouvy o zájezdu a pro zákazníka a cestující uvedené v potvrzení zaniká právo se zájezdu zúčastnit. Zákazník je zároveň povinen uhradit Blue Style odstupné ve výši určené podle odst. 6.2. VSP.

Je-li zákazníkem odeslána objednávka/smlouva o zájezdu v době kratší než 45 dní před uskutečněním zájezdu, je zákazník povinen akceptovat termín a způsob doplacení Celkové ceny zájezdu uvedené ze strany Blue Style v textu smlouvy zaslaném zákazníkovi ze strany Blue Style po odeslání objednávky a v tomto termínu Celkovou cenu uhradit.

V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je Blue Style oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit bez dalšího upozornění. Zákazník je v tomto případě povinen uhradit odstupné ve výši dle odst. 6.2. VSP.

Vaše vyladěná dovolená u moře s CK Blue Style!