1. Úvodní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky (dále také jen „VSP“) cestovní kanceláře Blue Style k.s., se sídlem Jindřišská 27, 110 00 Praha 1, IČ: 25 60 96 88 (dále jen „Blue Style“) se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, oba ve znění pozdějších předpisů.

2. Vznik smluvního vztahu

2.1. Smluvní vztah mezi Blue Style a zákazníkem jako objednatelem zájezdu (příp. jeho oprávněným zástupcem) (Blue Style a zákazník jako objednatel zájezdu dále také společně jako „účastníci smluvního vztahu“) vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné smlouvy o zájezdu (dále také jen „smlouva o zájezdu“ nebo „smlouva“) potvrzené ze strany Blue Style (nejedná se o potvrzení ve smyslu § 2525 odst.1 OZ). Je-li dále v textu uveden pojem cestující, znamená každou osobu, která se má podle smlouvy o zájezdu účastnit zájezdu.

2.2. Obsah smlouvy se určuje dle Ceníku zájezdů, relevantního katalogu, dodatečných nabídek, potvrzením smlouvy o zájezdu (nejedná se o potvrzení ve smyslu § 2525 odst.1 OZ), Reklamačním řádem, přepravními podmínkami smluvního přepravce a těmito VSP, které jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito VSP a současně potvrzuje, že se seznámil s přepravními podmínkami smluvního přepravce a souhlasí s předáním osobních údajů o cestujících za účelem zpracování v letecké dopravě.

2.3. Katalog a/nebo samostatné nabídky zájezdů Blue Style jsou vydávány ve značném časovém předstihu, Blue Style si proto vyhrazuje právo na změny údajů uvedených v katalogu a/nebo samostatných nabídkách před uzavřením smlouvy o zájezdu.

3. Smlouva o zájezdu, povinný doprovod

3.1. Smlouva o zájezdu s jednotlivci nebo organizacemi je platně uzavřena podpisem smlouvy posledním z účastníků smluvního vztahu. Účinnosti nabývá smlouva o zájezdu potvrzením platně uzavřené smlouvy o zájezdu ze strany Blue Style (nejedná se o potvrzení ve smyslu § 2525 odst.1 OZ). Za zákazníka do 18-ti let musí smlouvu podepsat jeho zákonný zástupce, který je povinen seznámit zastoupeného s povinnostmi vyplývajícími pro zastoupeného ze smlouvy o zájezdu. Zákazník je povinen uvést do smlouvy o zájezdu funkční emailovou adresu ve výlučné dispozici zákazníka, na kterou budou ze strany Blue Style zaslány cestovní dokumenty a další relevantní informace vztahující se k službám poskytovaným ze strany Blue Style, a kontaktní telefonní číslo, na kterém bude zákazník dostupný v případě potřeby operativního sdělení nezbytných informací vztahujících se k zájezdu. Zákazník odpovídá za správnost a aktuálnost všech údajů uvedených v jeho smlouvě o zájezdu. Pokud dojde ke změně údajů uvedených ve smlouvě o zájezdu, a to včetně změny emailové adresy a kontaktního telefonního čísla zákazníka, je zákazník povinen tuto změnu bezodkladně písemně nahlásit Blue Style v místě, kde uzavřel smlouvu. Zákazník, jehož podepsaná smlouva o zájezdu bude ze strany Blue Style potvrzena, ručí za smluvní závazky ze smlouvy o zájezdu všech dalších přihlášených osob uvedených jako cestující ve smlouvě o zájezdu stejně jako odpovídá za své vlastní.

3.2. U zájezdů pořádaných Blue Style je zákazník povinen zajistit u cestujících do 15- ti let doprovod a dohled zletilé plně svéprávné osoby. Stejně tak je zákazník povinen zajistit doprovod osob, jejichž zdravotní stav si to vyžaduje.

3.3. Zákazník je povinen v případě zdravotního omezení (např. kardiaci, diabetici, osoby s omezenými pohybovými schopnostmi či jiným handicapem) cestujících na tuto skutečnost písemně upozornit ve smlouvě o zájezdu při jejím prvním zaknihování s tím, že porušení této povinnosti zakládá odpovědnost zákazníka za újmu způsobenou v souvislosti s porušením této povinnosti.

3.4. U zájezdů pořádaných Blue Style musí mít všichni cestující uvedení na smlouvě o zájezdu stejný soubor služeb.

4. Cena zájezdu

4.1. Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě směnného kurzu české koruny na devizovém trhu vyhlášeného ČNB ze dne 14.7.2014. Aktuální ceny zájezdů jsou uvedeny vždy v platném Ceníku zájezdů, samostatných nabídkách a/nebo Nabídce Last Minute zájezdů s tím, že Ceník zájezdů, samostatná nabídka i Nabídka Last Minute zájezdů se vždy vztahuje pouze na zájezdy tam výslovně uvedené. Ceníky zájezdů jsou označeny řadou (řada je označena vždy písmenem T nebo S nebo A) a vždy vzestupně číslovány (např.S 1.1., S 1.2). Pokud není dále uvedeno jinak, platnost Ceníku zájezdů určité řady končí vždy vydáním pozdějšího Ceníku zájezdů stejné řady, tj. Ceník zájezdů stejné řady s vyšším pořadovým číslem nahrazuje Ceník zájezdů stejné řady s nižším pořadovým číslem, avšak s tím, že Ceníky zájezdů řady S a A vždy nahrazují platný Ceník zájezdů řady T vyjma cen zájezdů uvedených pouze v Ceníku řady T. V době platnosti Ceníku zájezdů mohou být ze strany Blue Style vyhlašovány pro vybrané destinace zvýhodněné cenové Nabídky Last Minute zájezdů a/nebo samostatné nabídky. Cena uvedená v Nabídce Last Minute zájezdů a/nebo samostatné nabídce má po dobu oznámenou ze strany Blue Style přednost před cenou uvedenou v Ceníku zájezdů vydaném před takovou nabídkou. Změna ceny zájezdu dle platného Ceníku zájezdů nebo Nabídky Last Minute zájezdů a/nebo samostatných nabídek nemá vliv na cenu zájezdů u již uzavřených smluv o zájezdu.

4.2. Blue Style je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu pokud je toto oznámení o zvýšení ceny odesláno zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu a jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny.

4.3. Cenu zájezdu podle odstavce 4.2. lze zvýšit jen v případě, že po datu stanovení cen v Ceníku zájezdů a/nebo samostatných nabídkách dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních poplatků nebo
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu o více než 10 %.

Případné zvýšení ceny zájezdu bude provedeno o částku, o kterou došlo k navýšení ceny výše uvedené pod písmeny a) a b), respektive o částku odpovídající navýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny dle písm. c).

4.4. Případné slevy vyhlášené Blue Style po datu podpisu smlouvy o zájezdu zákazníkem nezakládají právo zákazníka na slevu z ceny zájezdu dle uzavřené smlouvy o zájezdu.

4.5. Blue Style uvádí při nabídce a prodeji zájezdů vždy Konečnou cenu zájezdu. Není-li u konkrétního zájezdu uvedeno výslovně jinak, obsahuje Konečná cena zájezdu dvě složky, a to Základní cenu zájezdu a Povinné příplatky (letištní a bezpečnostní taxy včetně pozemních služeb a palivový příplatek). Není-li u konkrétního zájezdu uvedeno výslovně jinak, obsahuje Základní cena zájezdu letenku do destinace a zpět, ubytování a případné stravování zahrnuté v základní ceně, transfer z letiště v destinaci do ubytovacího zařízení a zpět, služby delegáta, základní pojištění asistenčních služeb a léčebných výloh ERV pojišťovny a. s. a povinné smluvní pojištění Blue Style ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Konečná cena zájezdu neobsahuje příplatky, které mohou být povinné v závislosti na dílčích parametrech zájezdu a/nebo v závislosti na akceptované objednávce zákazníka, a to zejména cenu za případné vízum, příplatek za pokoj s výhledem na moře, fakultativní výlety a související platby, pronájem auta a související platby, pobytové taxy a obdobné poplatky nebo daně, jsou-li v dané destinaci vybírány, apod. Dále v Konečné ceně zájezdu není zahrnuto pojistné za doporučené cestovní pojištění BlueComfort. V případě, že zákazník nesjedná pro cestující doporučené cestovní pojištění BlueComfort, bere na vědomí, že základní pojištění nekryje řadu pojistných rizik krytých pojištěním BlueComfort a cestující (příp. třetí osoba) tak např. nemá nárok na pojistné plnění v případě úrazu s následkem smrti, odcizení či poškození zavazadel, vzniku škody na zdraví či majetku způsobené jiné osobě, dále není zákazník pojištěn pro případ odstoupení od smlouvy o zájezdu apod. Konečná cena zájezdu dále neobsahuje aplikovatelnou slevu pro stálé zákazníky, slevu pro seniory apod. Konečná cena zájezdu spolu s dalšími příplatky tvoří Celkovou cenu zájezdu. Zákazník se zavazuje uhradit Celkovou cenu zájezdu v termínu splatnosti.

4.6. V katalogu a/nebo samostatných nabídkách, které jsou vydávány ve velkém časovém předstihu pro celou sezonu, mohou být uvedeny orientační ceny zájezdů. Tyto orientační ceny reflektují ceny zájezdů v době vydání katalogu a/nebo samostatných nabídek a mohou být předmětem změny (např. vyprodání cenové úrovně, fáze sezony apod.). Proto v případě rozporu cen uvedených v katalogu a/nebo samostatných nabídkách a relevantním Ceníku zájezdů platí vždy cena zájezdu uvedená v takovém Ceníku zájezdů, pokud není v Nabídce Last Minute zájezdů uvedeno jinak.

5. Platební podmínky

5.1. Blue Style má právo na zaplacení všech objednaných služeb před jejich poskytnutím. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet cestovní kanceláře Blue Style nebo zaplacením v hotovosti Blue Style.

5.2. Při podpisu smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka provede zákazník částečnou úhradu Celkové ceny zájezdu ve výši nejméně 5000 Kč za každou osobu uvedenou ve smlouvě o zájezdu, pokud nejsou splněny podmínky dle odst.5.2.1.-5.2.5. nebo není v platném Ceníku zájezdů, samostatných nabídkách a/nebo Nabídce Last Minute zájezdů uvedeno jinak. Odstavce 5.2.1.–5.2.5. se nevztahují na Nabídky Last Minute zájezdů. Doplatek Celkové ceny zájezdu musí být uhrazen bankovní složenkou nebo jiným písemně dohodnutým způsobem tak, aby byl nejpozději 30 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě o zájezdu připsán na účet Blue Style. Nebude-li zbývající část ceny zájezdu uhrazena v této lhůtě, Blue Style je oprávněna odstoupit od smlouvy o zájezdu a pro zákazníka a cestující uvedené na zákazníkem uzavřené smlouvě o zájezdu zaniká právo se zájezdu zúčastnit. Zákazník je zároveň povinen uhradit Blue Style odstupné ve výši určené podle odst.6.2.

5.2.1. Při podpisu smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka do 15.11.2014 provede zákazník částečnou úhradu Celkové ceny zájezdu ve výši 1000 Kč + pojistné za pojištění BlueComfort (je-li zákazníkem zakoupeno) za každou osobu uvedenou ve smlouvě o zájezdu. Další částečnou úhradu Celkové ceny zájezdu do částky 5000 Kč za každou osobu uvedenou ve smlouvě o zájezdu provede zákazník do 31.1.2015. Celková cena zájezdu musí být uhrazena nejpozději 30 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě o zájezdu.

5.2.2. Při podpisu smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka do 15.12.2014 provede zákazník částečnou úhradu Celkové ceny zájezdu ve výši 2000 Kč za každou osobu uvedenou ve smlouvě o zájezdu. Další částečnou úhradu Celkové ceny zájezdu do částky 5000 Kč za každou osobu uvedenou ve smlouvě o zájezdu provede zákazník do 31.1.2015. Celková cena zájezdu musí být uhrazena nejpozději 30 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě o zájezdu.

5.2.3. Při podpisu smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka do 15.01.2015 provede zákazník částečnou úhradu Celkové ceny zájezdu ve výši 2000 Kč za každou osobu uvedenou ve smlouvě o zájezdu. Další částečnou úhradu Celkové ceny zájezdu do částky 5000 Kč za každou osobu uvedenou ve smlouvě o zájezdu provede zákazník do 28.2.2015. Celková cena zájezdu musí být uhrazena nejpozději 30 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě o zájezdu.

5.2.4. Při podpisu smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka do 15.02.2015 provede zákazník částečnou úhradu Celkové ceny zájezdu ve výši 2000 Kč za každou osobu uvedenou ve smlouvě o zájezdu. Další částečnou úhradu Celkové ceny zájezdu do částky 5000 Kč za každou osobu uvedenou ve smlouvě o zájezdu provede zákazník do 31.3.2015. Celková cena zájezdu musí být uhrazena nejpozději 30 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě o zájezdu.

5.2.5. Při podpisu smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka do 15.03.2015 provede zákazník částečnou úhradu Celkové ceny zájezdu ve výši 2000 Kč za každou osobu uvedenou ve smlouvě o zájezdu. Další částečnou úhradu Celkové ceny zájezdu do částky 5000 Kč za každou osobu uvedenou ve smlouvě o zájezdu provede zákazník do 30.4.2015. Celková cena zájezdu musí být uhrazena nejpozději 30 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě o zájezdu.

5.3. Jestliže zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu prostřednictvím obchodního zástupce Blue Style, složí zákazník první částečnou úhradu na účet Blue Style nebo u obchodního zástupce. Doplatek na Celkovou cenu zájezdu poukáže zákazník vždy přímo na účet Blue Style. Jako variabilní symbol uvede vždy číslo smlouvy o zájezdu.

5.4. Uzavírá-li zákazník smlouvu o zájezdu v době kratší než 30 dní před uskutečněním zájezdu, musí vždy (tj. i v případě uzavírání smlouvy o zájezdu u obchodního zástupce) uhradit Celkovou cenu zájezdu při uzavření smlouvy přímo Blue Style s tím, že v případě neuhrazení Celkové ceny zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu je zákazník povinen akceptovat termín a způsob doplacení Celkové ceny zájezdu uvedené ze strany Blue Style.

5.5. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu dle odst. 5.2.,5.2.1.-5.2.5. a 5.4. zákazníkem je Blue Style oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit bez dalšího upozornění. Zákazník je v tomto případě povinen uhradit odstupné ve výši dle odst. 6.2.

5.6. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb dle smlouvy o zájezdu pouze po zaplacení Celkové ceny zájezdu.

6. Zrušení zájezdu zákazníkem a podmínky pro odstoupení

6.1. Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit a zájezd zrušit. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou. Pro určení doby odstoupení od smlouvy je rozhodující datum doručení odstoupení od smlouvy na adresu Blue Style, která je uvedena v záhlaví smlouvy o zájezdu. Odstoupení od smlouvy musí být vždy podepsáno osobou, která jako zákazník platně uzavřela smlouvu o zájezdu. Tato osoba je zároveň zodpovědná za úhradu odstupného. Odstupné se stanoví ke dni doručení písemného odstoupení od smlouvy o zájezdu Blue Style.

6.2. Výše odstupného za odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu se určí podle podmínek uvedených v odst.6.2.1. a 6.2.2.

6.2.1. V případě Eurovíkendů vzniká Blue Style za výše uvedených podmínek nárok na odstupné ve výši:

7.2. Zákazník, který si zakoupí zájezd z ceníku verze T 1.1/S 1.1 / A 1.1 do 30.4.2015 a v den sjednání smlouvy o zájezdu si zakoupí pojištění BlueComfort (pro všechny cestující uvedené na smlouvě), získává zdarma výhodu: Možnost změny smlouvy o zájezdu do 8 dnů před plánovaným zahájením zájezdu včetně. Tato možnost změny se vztahuje na změnu termínu, ubytovací kapacity nebo cílové destinace, přičemž musí být zachována kategorie hotelu, typ ubytování a stravování, počet cestujících a délka zájezdu, to vše z nabídky Blue Style aktuální ke dni zpracování požadavku ze strany Blue Style. Zároveň cena zájezdu dle změněné smlouvy o zájezdu musí být v minimálně stejné výši jako cena dle původní smlouvy. Výhoda zdarma nemá vliv na povinnost zákazníka doplatit rozdíl v ceně za zájezd dle původně sjednané smlouvy o zájezdu a dle změněné smlouvy o zájezdu. Pro výpočet ceny u změněné smlouvy o zájezdu jsou účtovány ceny dle aktuálního Ceníku zájezdů. Pokud zákazník v původní smlouvě o zájezdu uplatnil nabídku dítě zcela zdarma a/nebo dítě letenka + ubytování zdarma, platí tato nabídka i pro změněnou smlouvu o zájezdu, pokud nově vybraný termín a ubytovací zařízení nabízí dítě zcela zdarma a/nebo dítě letenka + ubytování zdarma. Blue Style provede změnu smlouvy o zájezdu při dodržení výše uvedených podmínek, pokud to umožní dostupnost ubytovací i letové kapacity. Změnu smlouvy lze provést pouze na základě písemné žádosti zákazníka doručené nejpozději do 8 dnů před plánovaným zahájením zájezdu včetně, když tato písemná žádost musí být Blue Style doručena následujícím způsobem:osobně na pobočku Blue Style nebo proviznímu prodejci Blue Style nebo poštou na centrálu Blue Style na adresu: Praha 8, Karolinská 1, PSČ 186 00 nebo emailem na emailovou adresu: zmenyzdarma@blue-style.cz. Bude-li cena dle změněné smlouvy o zájezdu vyšší než cena dle smlouvy o zájezdu původní, je zákazník povinen doplatek ceny dle změněné smlouvy o zájezdu uhradit v termínech dle bodu 5.2. a v případě změny smlouvy v době kratší než 30 dní před uskutečněním zájezdu v termínu dle bodu 5.4. V případě odstoupení od smlouvy o zájezdu změněné dle tohoto bodu je účtováno odstupné dle bodu 6.2. z ceny dle změněné smlouvy o zájezdu. Výhodu Možnost změny smlouvy o zájezdu zdarma nelze využít na poznávací zájezdy a plavby lodí. Možnost změny smlouvy zdarma dle výše uvedených podmínek lze využít pouze jedenkrát na smlouvu o zájezdu. V případě další změny smlouvy o zájezdu je postupováno dle bodu 7.1. Výhoda změna zdarma neplatí pro nabídky eurovíkendů.

7.3. Dojde-li v souvislosti se změnou počtu cestujících platících cenu za dospělou osobu k nesplnění minimální obsazenosti pokoje osobami platícími cenu za dospělou osobu, a v důsledku tohoto bude navýšena cena za ubytování, je zákazník povinen uhradit rozdíl v ceně původní a navýšené v důsledku jím provedené změny.Pro výpočet doplatku u takto změněné smlouvy o zájezdu jsou účtovány ceny dle aktuálního Ceníku zájezdů za dospělou osobu. Úhradou rozdílu dle předchozího není dotčena povinnost zákazníka uhradit odstupné ve smyslu odstavce 6.2.

8. Změna a zrušení smlouvy ze strany Blue Style:

8.1. Blue Style může před zahájením zájezdu odstoupit s okamžitou účinností od uzavřené smlouvy o zájezdu nebo po zahájení zájezdu smlouvu o zájezdu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi v těchto případech:
a) Z důvodů porušení smlouvy cestujícím. Za porušení smlouvy se považují i případy, kdy cestující vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, popřípadě hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat, a dále případy, kdy cestující bude prokazatelně pod vlivem omamných a/nebo návykových látek a/nebo bude slovně napadat zástupce Blue Style či se bude vulgárně a hrubě vyjadřovat o společnosti Blue Style nebo o jejích zástupcích nebo bude jiným způsobem jednat ve zjevném rozporu s dobrými mravy. Zákazníkovi v případě tohoto porušení smlouvy nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány a dále je zákazník povinen uhradit Blue Style náklady spojené se zpáteční dopravou a uhradit event. škodu, která byla cestujícím způsobena v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle jeho smlouvy o zájezdu. Blue Style žádá o pochopení tohoto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené ostatních cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracovníků Blue Style a ostatních cestujících.
b) Do 14-ti dnů před zahájením zájezdu při nenaplnění minimálního počtu osob uvedeného v katalogu nebo v samostatné nabídce, pokud bude z tohoto důvodu zájezd zrušen. Zákazník bude obratem informován a může mu být nabídnuta změna smlouvy.
c) Do 20-ti dnů před termínem zahájení zájezdu, jestliže bude zájezd zrušen z důvodu, že vzhledem k nově vzniklým okolnostem bude pro Blue Style ekonomicky neakceptovatelný, protože předpokládané náklady vynaložené na uskutečnění zájezdu výrazně překračují náklady původně plánované. Zákazník bude obratem informován a může mu být nabídnuta změna smlouvy
d) Bez stanovení lhůty – okamžitě, v důsledku tzv. vyšší moci, t.j. z příčin, kterým Blue Style nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Blue Style má však v případě dané situace právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě předčasného ukončení zájezdu z důvodu vyšší moci je Blue Style povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět. Dodatečné náklady s tím spojené pak nesou obě strany rovným dílem.

8.2. Blue Style je oprávněna v nezbytných případech provést určité změny jednotlivých služeb oproti dohodnutému obsahu v uzavřené smlouvě o zájezdu. Jsou to např. změny druhu dopravy, leteckých společností, typu letadla, trasy (včetně mezipřistání, místa odletu, příletu, atd.), termínu, času a čísla letu, event. programu během zájezdu. Takovéto změny je Blue Style povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Blue Style upozorňuje na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních, náboženských svátků nebo zvyklostí a oslav v místě pobytu.

8.3. Blue Style neodpovídá za možné zpoždění letadla (např. z technických důvodů, nepříznivého počasí, přetížení leteckých koridorů atd.) a nenese odpovědnost za škody s tím spojené. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. vzít v úvahu i možnost výraznějšího zpoždění. Stejně tak Blue Style nenese odpovědnost za přílet zpět do ČR následující den oproti dni plánovanému, pokud dojde ke změně času odletu. Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, což je zpravidla den první resp. poslední. Uvedené platí i v případech, kdy je doprava realizovaná v nočních hodinách, příp. v časných ranních hodinách. Zákazník je srozuměn s tím, že doprava může zasahovat částečně do dne následujícího a v případě brzkého letu též do dne předchozího. V případě, že nedojde ke snížení počtu sjednaných dní, respektive nocí, nemůže Blue Style poskytnout žádnou finanční kompenzaci za časové posuny počátku a konce čerpání služeb, stejně jako za služby nečerpané v důsledku zpoždění dopravy. Odpovědnost leteckého přepravce tím není dotčena. Pro účely vymezení délky trvání zájezdu se zahájením čerpání služeb zájezdu rozumí okamžik odbavení cestujícího na letišti, ze kterého cestující odlétá. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat eventuální „zkrácení pobytu“ na základě času dopravení do destinace, do hotelu atd.

8.4. Blue Style je oprávněna operativně provádět změny programu zájezdu a poskytovaných služeb v jeho průběhu, pokud není možné z objektivních důvodů zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V tomto případě je Blue Style povinna zabezpečit pokud možno služby shodné nebo blížící se službám dohodnutým ve smlouvě o zájezdu. V případě, že bude nutné ubytovat cestujícího v jiném hotelu, než který je uveden v závazné smlouvě o zájezdu, a to z důvodu jeho překnihování nebo změny služeb a podmínek, které se vztahují k popisu hotelu uvedeným v katalogu a/nebo samostatných nabídkách (což se může stát nejen v případě zakoupení zájezdu na poslední chvíli), ubytování se uskuteční v hotelu stejné nebo vyšší oficiální kategorie. Toto náhradní ubytování může být uskutečněno i na část pobytu. Náhradní ubytování může probíhat i v ubytovacím zařízení, které se nachází v jiném městě v dané destinaci oproti městu uvedenému ve smlouvě o zájezdu. Jakékoliv změny služeb uvedené v závazné smlouvě o zájezdu (např. změna hotelu, typu pokoje, speciální přání), které bude nutno provést z výše uvedených důvodů, Blue Style ohlásí zákazníkovi bezodkladně po té, co se o této skutečnosti dozví. Zákazník bere na vědomí, že taková skutečnost může být cestujícím oznámena i po zahájení zájezdu. V případě, že Blue Style zajistí jako náhradní plnění hotel stejné nebo vyšší oficiální kategorie, považuje se takové plnění za řádné plnění dle smlouvy o zájezdu.

8.5. Blue Style neodpovídá za škodu způsobenou třetí osobou a/nebo jiným cestujícím, nebo v případě, že se jedná o neodvratitelnou událost (vis maior).

9. Reklamační řád

Cestující má právo na poskytnutí služeb jmenovitě uvedených pro příslušný zájezd. V případě vadně poskytnutých služeb nebo neposkytnutých služeb ve sjednaném rozsahu má cestující právo na reklamaci. Reklamace musí být v rámci prevence škod uplatněna bezodkladně. Způsob uplatnění reklamace a proces vyřizování reklamace blíže určuje Reklamační řád Blue Style, který je nedílnou součástí těchto VSP. Reklamační řád je k dispozici na internetových stránkách Blue Style www.blue-style.cz a v aktuálních Cenících.

10. Pojištění

10.1. Blue Style ve spolupráci s ERV Evropskou pojišťovnou, a. s. (dále jen „ERV“) připravila pro bezproblémový průběh dovolené a vyšší ochranu investic cestujících exkluzivní cestovní pojištění BlueComfort. Bližší informace o pojištění BlueComfort, jeho rozsahu a limitů pojistného plnění naleznete v aktuálním Ceníku zájezdů, smlouvě o zájezdu a/ nebo na www.blue-style.cz. Na základě písemné žádosti zákazníka je možné sjednat smlouvu o zájezdu bez pojištění BlueComfort. Zákazník však v tomto případě bere na vědomí, že nese na vlastní odpovědnost a náklady nebezpečí škody nepokryté pojištěním v důsledku nesjednání pojištění BlueComfort (cestující tak nemá nárok na pojistné plnění v případě úrazu s následkem smrti, odcizení či poškození zavazadel, vzniku škody na zdraví či majetku způsobené jiné osobě. Dále není cestující pojištěn pro případ odstoupení od smlouvy o zájezdu apod.).

10.2. V případě pojištění BlueComfort je pojistná smlouva uzavřena úhradou pojistného, na jehož úhradu má ERV právní nárok. Pojistné je uhrazeno bez dalšího ze zálohy na zájezd, kterou je zákazník povinen uhradit při podpisu smlouvy o zájezdu. Pojistná smlouva zakládá samostatný smluvní vztah, jehož existence není závislá na existenci smlouvy o zájezdu. Odstoupením od smlouvy o zájezdu proto nedochází bez dalšího k zániku pojistné smlouvy. V důsledku zániku smlouvy o zájezdu tedy nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení uhrazeného pojistného.

10.3. V Základních cenách zájezdů Blue Style je zahrnuto základní pojištění BASIC od ERV (pokud není uvedeno jinak). V tomto pojištění je zahrnuta pouze nezbytná základní pojistná ochrana: aktivní asistence poskytovaná 24 hodin denně obsahující i zabezpečení lékařského převozu, repatriace do vlasti a zajištění opatrovníka při hospitalizaci cestujícího v zahraničí. Léčebné výlohy pojišťovna proplatí až do výše 2,4 mil. Kč, a to včetně fyzioterapeutického či zubního ošetření.

10.4. Vznik a zánik pojistné smlouvy, jakož i práva a povinnosti z ní plynoucí upravuje OZ a související právní předpisy a pojistné podmínky ERV, které naleznete na internetových stránkách www.blue-style.cz. Uzavřením pojistné smlouvy vzniká smluvní vztah mezi cestujícím a pojišťovnou, Blue Style je pouze zprostředkovatelem. Pokud dojde k pojistné události, cestující ji bude řešit přímo s pojišťovnou. Blue Style není oprávněna zasahovat do procesu likvidace pojistných událostí.

10.5. Zákazník je povinen uvést na závazné smlouvě o zájezdu rodná čísla a/nebo datum narození všech svých spolucestujících nebo je doplnit, a to nejpozději do 3 pracovních dnů před zahájením zájezdu. Bez těchto údajů nelze pojištění zajistit a Blue Style nenese zodpovědnost za případné škody způsobené nepojištěným cestujícím.

10.6. Bližší informace o pojištění ERV naleznete v aktuálním Ceníku a na www.blue-style.cz.

10.7. Blue Style je řádně pojištěna proti úpadku ve smyslu zák. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace o pojištění Blue Style naleznete na internetových stránkách www.blue-style.cz.

11. Cestovní dokumenty

Cestovní dokumenty obsahují důležité informace týkající se zakoupeného zájezdu, včetně přesných časů letů. Cestovní dokumenty dále obsahují také informace nezbytné k čerpání jednotlivých služeb zájezdu, tj. dopravy, ubytování a cestovní pojištění, případně parkování, byla-li tato služba zákazníkem zakoupena, tedy slouží také jako ubytovací poukazy, letenky, doklad o cestovním pojištění, doklad o zakoupení parkování. Vzhledem k uvedenému je nezbytné, aby tyto cestovní dokumenty měl cestující v listinné podobě po dobu konání zájezdu při sobě. Cestovní dokumenty budou zaslány zákazníkovi automaticky na emailovou adresu, kterou zákazník uvedl do smlouvy o zájezdu. Za tímto účelem je zákazník povinen čitelně do smlouvy o zájezdu uvést emailovou adresu, na níž mají být cestovní dokumenty zaslány. V případě, že zákazník neuvede do smlouvy o zájezdu emailovou adresu, na níž by mohly být dle předchozího zaslány cestovní dokumenty, případně zákazník nebude schopen cestovní dokumenty doručené mu na email vytisknout, je zákazník povinen vyzvednout si cestovní dokumenty před zahájením zájezdu v místě uzavření smlouvy o zájezdu. Cestovní dokumenty jsou zasílány nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, nejdříve však 15 dní před plánovaným odletem. Neobdrží-li zákazník cestovní dokumenty, je povinen před zahájením zájezdu kontaktovat rezervační oddělení Blue Style a požádat o jejich doručení. K nedoručení cestovních dokumentů může dojít zejména z důvodu nedoplacení zájezdu. Mimo shora uvedené vytiskne na žádost zákazníka Blue Style cestovní dokumenty za poplatek, jehož výše je k dispozici na www.blue-style.cz. Zákazníkovi budou tyto cestovní dokumenty předány přímo na letišti od pověřené osoby Blue Style nejpozději 2 hodiny před plánovaným odletem na zájezd.

12. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje včetně rodného čísla uvedené na smlouvě o zájezdu týkající se jeho osoby, jakož i všech cestujících uvedených na smlouvě o zájezdu, zpracovala a shromažďovala Blue Style v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOU“). Tento souhlas zákazník uděluje až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem realizace zájezdu na základě sjednané smlouvy o zájezdu, nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Blue Style, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat, včetně společností tvořících s Blue Style holding. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům Blue Style a dále osobám, které jsou oprávněny služby Blue Style nabízet a poskytovat, jakož i dalším pověřeným zpracovatelům. Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu potvrzuje, že byl řádně informován dle ustanovení § 5 odst. 4, ustanovení § 9 písm. a) ve spojení s ustanovením § 11 odst. 1 a 2 ZoOU. Zákazník souhlasí s využitím elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu § 7 odst.2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu prohlašuje, že je oprávněn shora uvedené souhlasy udělit i jménem všech cestujících uvedených na smlouvě o zájezdu. S ohledem na spolupráci Blue Style se společností TripAdvisor LLC, 141 Needham Street, Newton, MA 02464, USA, www.tripadvisor.cz (dále jen „Tripadvisor“) mohou být osobní údaje vyplněné cestujícím v rámci hodnocení některého produktu, destinace, hotelu či jiné služby nabízené Blue Style či některým z jejích partnerů (dále jen „Hodnocení“), předány společnosti Tripadvisor. Cestující je povinen se před poskytnutím Hodnocení seznámit se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Tripadvisor zveřejněnými na internetové adrese: http://www.tripadvisor.cz/pages/privacy.html a Hodnocení poskytnout výhradně v případě souhlasu s těmito zásadami.

13. Parkování

Za účelem maximálního komfortu nabízí Blue Style svým zákazníkům zprostředkování služby parkování, která je poskytována jednotlivými provozovateli parkovišť dle vybraného místa odletu. Pokud zákazník službu parkování zakoupí a/nebo mu bude zajištěna ze strany Blue Style zdarma, pak je nutné vzít na vědomí, že smlouva o poskytnutí parkování je sjednána mezi provozovatelem parkoviště a zákazníkem. Blue Style je pouze zprostředkovatelem. Jakékoli nároky zákazníka z této smlouvy o poskytnutí parkování je tak nutné uplatňovat vůči provozovateli parkoviště. Smlouva o poskytnutí parkování je uzavřena platným uzavřením smlouvy o zájezdu. Smlouva o poskytnutí parkování zakládá samostatný smluvní vztah, jehož existence není závislá na existenci smlouvy o zájezdu. Odstoupením od smlouvy o zájezdu proto nedochází bez dalšího k zániku smlouvy na službu parkování. V důsledku zániku smlouvy o zájezdu nebo nečerpáním zakoupené služby parkování nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení uhrazeného poplatku za parkování. Zákazník je povinen seznámit se s podmínkami relevantního parkoviště, kdy odkazy na tyto podmínky jsou uvedeny v katalogu Blue Style, jakož i na www.blue-style.cz.

14. Další služby

Mimo pojištění BlueComfort a parkování nabízí/nebo může nabízet Blue Style za účelem maximálního komfortu svým klientům v průběhu roku zprostředkování různých nadstandardních/zvláštních služeb, které Blue Style zprostředkuje svým zákazníkům zdarma a/nebo za poplatek. Pokud zákazník tuto nadstandardní/zvláštní službu zakoupí a/nebo mu bude poskytnuta ze strany Blue Style zdarma, je nutné brát na vědomí, že smlouva o poskytnutí této nadstandardní/zvláštní služby je vždy sjednána mezi provozovatelem nadstandardní/zvláštní služby a zákazníkem. Blue Style je v tomto případě pouze zprostředkovatel. Jakékoliv nároky zákazníka ze smlouvy o zájezdu na poskytnutí nadstandardní/zvláštní služby je tak nutné uplatňovat vůči provozovateli jednotlivé nadstandardní/zvláštní služby. Smlouva o poskytnutí jednotlivé nadstandardní/zvláštní služby je uzavřena uzavřením smlouvy o zájezdu. Smlouva o poskytnutí nadstandardní/zvláštní služby zakládá samostatný smluvní vztah, jehož existence není závislá na existenci smlouvy o zájezdu. Odstoupením od smlouvy o zájezdu proto nedochází bez dalšího k zániku smlouvy o poskytnutí nadstandardní/zvláštní služby. V důsledku zániku smlouvy o zájezdu nebo nečerpáním zakoupené nadstandardní/zvláštní služby nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení uhrazeného poplatku za tuto nadstandardní/zvláštní službu. Zákazník je povinen seznámit se s podmínkami provozovatele/poskytovatele nadstandardní/zvláštní služby, kdy veškeré odkazy a dostupné informace či odkazy na tyto podmínky jsou uvedeny v katalogu Blue Style a/nebo na www.blue-style.cz.

15. Výhry a soutěže

V případě čerpání zájezdu poskytovaného Blue Style coby výhra v jakékoli soutěži bez ohledu na jejího pořadatele je zákazník oprávněn čerpat pouze služby v rozsahu dle výhry, není-li ze strany Blue Style uvedeno jinak.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Veškeré údaje a informace o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu, Cenících zájezdů a/nebo samostatných nabídkách odpovídají informacím známým v době jeho tisku. Údaje týkající se způsobu stravování (zejména forma stravování – rozsah, doba podávání, místo), doplňkových služeb hotelů (fitness, bazény, apod.) popsané v katalogu, Cenících zájezdů a/nebo samostatných nabídkách se mohou během sezóny měnit. Změny jsou vyhrazeny. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat internetové stránky www.blue-style.cz.

16.2. Za účelem maximálního zpřístupnění informací o nabízených ubytovacích zařízeních uvádí Blue Style ve svém katalogu a/nebo samostatných nabídkách rovněž dostupné webové stránky ubytovacích zařízení. Tyto webové stránky jsou platné ke dni vydání katalogu a/nebo samostatných nabídek. Blue Style není provozovatelem těchto webových stránek, a tedy neodpovídá za jejich obsah, tj. včetně aktualizace tam uvedených údajů.

16.3. S ohledem na délku názvu některých ubytovacích zařízení se může výjimečně stát, že v katalogu budou názvy takovýchto ubytovacích zařízení zkráceny s ohledem na nedostatek místa na katalogové stránce. Správné a úplné názvy jednotlivých ubytovacích zařízení jsou vždy uvedené v Cenících a/nebo dodatečných a samostatných nabídkách.

16.4. Nedílnou součástí těchto VSP je také katalog a/nebo samostatná nabídka, platný Ceník zájezdů, Reklamační řád a také všeobecné informace, které naleznete v aktuálním katalogu a/nebo samostatných nabídkách Blue Style a/nebo na www.blue-style.cz, obsahující vámi objednané služby včetně veškerých detailů. Každý cestující je povinen tyto všeobecné informace prostudovat před zakoupením zájezdu. Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník potvrzuje, že mu jsou tyto VSP známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá, a to jménem všech osob uvedených na jeho smlouvě o zájezdu, které ho k jejich přihlášení a účasti zmocnili.

16.5. Doručování: Pro doručování zákazníkovi je rozhodující adresa uvedená v platné smlouvě o zájezdu, jakoukoli změnu adresy je přitom zákazník povinen Blue Style bezodkladně písemně oznámit. Nebyl-li zákazník zastižen při doručení poštou, oznámení se uloží a zákazník se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 3 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se zákazník o uložení nedozvěděl.

16.6. Účastníci smluvního vztahu se uzavřením smlouvy o zájezdu zavazují řešit případné spory dle platných zákonů České republiky a podle pravidel uvedených v Reklamačním řádu.

16.7. Informace uvedené v těchto VSP odpovídají právním předpisům platným v době vydání VSP. Blue Style si vyhrazuje právo na aktualizaci těchto VSP. V případě změn relevantních právních předpisů po vydání těchto VSP a v době jejich platnosti budou příslušné změny uvedeny na internetových stránkách www.blue-style.cz.

Vaše vyladěná dovolená u moře s CK Blue Style!